Avukat Boşanma Davasından Nasıl Feragat Eder?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Avukat Boşanma Davasından Nasıl Feragat Eder?

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
Esas Numarası:2008/8383
Karar Numası:2008/15824

AVUKATLIK HUKUKU
FERAGAT İÇİN AVUKATIN TALİMAT İSTEMESİ
HAKSIZ AZİL
VEKALET ÜCRETİ

Davacı avukat olarak görev yaptığını, davalı ile 23.01.2004 tarihinde Avukatlık Ücret Sözleşmesi imzalayarak davalı adına murislerinden intikal eden taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesi için diğer mirasçılar aleyhine ortaklığın giderilmesi davasını 11.02.2004 tarihinde açtığını, dava dilekçesinin davalılara tebliğinden sonra muhtemelen mirasçıların sulh olması nedeniyle davalının davadan vazgeçme istediğini söylemesi üzerine bu konuda yazılı talimat ve ücretini istediğini, bunun üzerine davalının kendisini azlettiğini, azlin haksız olup sözleşme gereğince kararlaştırılan ücrete hak kazandığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 5.100,00.-TL. vekalet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı yargılamaya katılmamıştır.

Mahkemece, davacı avukatın işi sonuçlandırmadan ücretini istemesi ve davadan feragat için de yazılı talimat istemesi karşısında davalının azletmesinin haklı olduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava avukatlık ücret sözleşmesinden doğan alacağın tahsili istemine ilişkindir. Davacı, davalı ile imzaladığı sözleşme ve davalı tarafından verilen vekaletname ile 11.02.2004 tarihinde davalı adına ortaklığın giderilmesi davasını açmış, 02.04.2004 tarihinde davalı tarafından “gördüğüm lüzum üzerine” denilerek azledilmiştir. Davacı, davalının davadan feragat etmesini istediğini, bunun üzerine kendisinin de yazılı talimat vermesini ve ücretini ödemesini istediği için davalının haksız olarak azlettiğini iddia etmiş, mahkemece de azlin davacının bu talepleri nedeniyle gerçekleştiği kabul edilmiş, buna dair Mahkemenin gerekçesi davalı tarafından temyiz edilmemekle azlin bu sebeplerle yapıldığı hususu kesinleşmiştir.

Her ne kadar Mahkemece davalı tarafından davacıya verilen vekalette feragat yetkisi bulunduğu bu nedenle ayrıca yazılı talimat istenmesine gerek olmadığı halde talimat isteğinin haksız olduğu kabul edilmiş ise de; müvekkili adına bir haktan feragat edecek olan avukatın yazılı talimat istemesi sonuçta hesap vermekle yükümlü olan vekilin bu sorumluluğunun ispatı için gerekli olduğundan bu sebeple yapılan azil haksızdır. Ayrıca sözleşme gereği vekalet ücretinin işin sonunda ödenmesi kararlaştırılmış ise de; feragat kesin hükmün sonuçlarını doğuran bir taraf işlemi olduğuna ve davalı işi sonuçlandırılmasını davacı avukattan istediğine göre; vekalet ücretinin istenmesi de azil sebebi olarak değerlendirilebilecek haksız bir istem değildir. Öyle ise davacının vekillik görevinden azli haksız azil niteliğinde olup ücrete hak kazanmıştır. Bu durumda mahkemece davacının talep edebileceği vekalet ücreti belirlenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde azlin haklı olduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat