AVANS TEMİNAT MEKTUBU

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

AVANS TEMİNAT MEKTUBU

…… FİNANS KURUMU A.Ş.

No:

……………………………………….
……………………………………….
……………………

İdarenizce yapılan ihale sonucunda …… işini taahhüt eden müşteri/müteahhit ……’nın İhaleyle ilgili kanun ve şartname hükümlerine göre avans olarak ödeyeceğiniz …… TL (Yalnız …… lirayı) Kurumumuz garanti ettiğinden, bu avansın her ne surette olursa olsun geri alınmasının gerekmesi halinde protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçenle İdareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri göz önüne alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen sürelere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Kurumun imzaya yetkili temsilci ve sorumlusu sıfatıyla Kurum ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

–    Bu mektup tutarı da dâhil olmak üzere Şubemizce verilmiş ve halen geçerli olan Geçici, kesin ve avans teminat mektupları Toplamı      : …………………………….. TL     Saygılarımızla

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat