Boşanma Davası

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2016 / 21605

Karar: 2017 / 8094

Karar Tarihi: 22.06.2017

ÖZET: Dairemizce yapılan karar düzeltme incelemesi neticesinde; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davalı-karşı davacı kadının tekstilde asgari ücretle çalıştığı anlaşılmaktadır. Asgari ücret seviyesindeki gelir kişiyi yoksulluktan kurtarmaz  Bu durumda, davalı-karşı davacı kadın lehine yoksulluk nafakası koşulları gerçekleşmiştir. Bu sebeple, davalı-karşı davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin kabulü gerekirken, reddi doğru olmamıştır.(4721 S. K. m. 4) (YHGK. 13.05.2009 T. 2009/3-165 E. 2009/186 K.).

Kadının Tekstilde Asgari Ücretle Çalıştığı

Dava ve Karar: Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; onanmasına dair Dairemizin 22.06.2016 gün ve 19602-12099 sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü;

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna 6217 sayılı Kanunla ilave edilen geçici 3. maddenin (1.) bendinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26.09.2014 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlandığından, karar düzeltme talebinin incelenmesi gerekmiştir.

Kadının Yoksulluk Nafakası Talebinin Kabulü Gerektiği

1-Davalı-karşı davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalankarar düzeltme itirazları yersizdir.

2-Taraflarca karşılıklı açılan boşanma davalarının yapılan yargılaması sonucunda mahkemece, davacı-karşı davalı erkeğin boşanma davası reddedilmiş, davalı-karşı davacı kadının boşanma davası kabul edilmiş, davalı-karşı davacı kadının yoksulluk nafakası ve manevi tazminat talepleri reddedilmiş, bu karara karşı davalı-karşı davacı kadının temyizi üzerine Dairemizin 22.06.2016 tarih ve 2015/19602 esas, 2016/12099 karar sayılı ilamı ile hükmün onanmasına karar verilmiştir. Davalı-karşı davacı kadın tarafından karar düzeltme talebinde bulunulmuştur. Dairemizce yapılan karar düzeltme incelemesi neticesinde; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davalı-karşı davacı kadının tekstilde asgari ücretle çalıştığı anlaşılmaktadır. Asgari ücret seviyesindeki gelir kişiyi yoksulluktan kurtarmaz (YHGK 2009/3-165-186). Bu durumda, davalı-karşı davacı kadın lehine yoksulluk nafakası koşulları gerçekleşmiştir. Bu sebeple, davalı-karşı davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin kabulü gerekirken, reddi doğru olmamıştır. Ne var ki, ilk incelemede bu yön nazara alınmadan kararın onandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, davalı-karşı davacı kadının yoksulluk nafakasının reddine yönelik karar düzeltme isteğinin kabulü ile Dairemizin 22.06.2016 gün ve 2015/19602 esas, 2016/12099 karar sayılı onama kararının, yoksulluk nafakası yönünden kaldırılarak hükmün bu yönden bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Hükmün Bozulması

Sonuç: Yukarıda (2.) bentte gösterilen sebeple davalı-karşı davacı kadının karar düzeltme isteğinin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 440-442. Maddeleri gereğince kısmen kabulüne, Dairemizin 22.06.2016 tarih ve 2015/19602 esas, 2016/12099 karar sayılı onama ilamının yoksulluk nafakası yönünden kaldırılarak hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, davalı-karşı davacı kadının diğer yönlere ilişkin karar düzeltme isteklerinin ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple REDDİNE, karar düzeltme harcının istek halinde yatırana geri verilmesine oybirliği ile karar verildi. 22.06.2017

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat