ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT (BAĞIMSIZ BÖLÜM) YAPIM SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT (BAĞIMSIZ BÖLÜM) YAPIM SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta,……… adresinde mukim………. (aşağıda, “Arsa Sahibi”olarak anılacaktır) ile diğer tarafta………….. adresinde mukim…………………. (aşağıda “Müteahhit”olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki şartlarla arsa payı karşılığı kat (bağımsız bölüm) yapım sözleşmesi düzenlenmiştir.

1- İşbu sözleşme çerçevesinde Arsa Sahibi’nin…….. ili,….. ilçesi,……… mahallesi,……….. ada,………. pafta ve…… parselde kayıtlı,………. TL. değerindeki,……… metrekare arsasının, üzerine … katlı işhanı yapılmak üzere aşağıdaki şartlarla Müteahhite devri; Müteahhitin de, bu arsa üzerinde işhanı inşaası konusunda taraflar anlaşmışlardır.

2- Arsa Sahibi, arsayı …/…/…. tarihinde boş olarak Müteahhite teslim edecektir.

3- Müteahhit, taşınmazın tapuda cins tashihi yaptırmayı, Belediye’den imar durumunu almayı, arsa ve inşaatla ilgili olarak belediye, valilik ve diğer merciler nezdinde arsa sahibi adına gerekli olan işlemler için başvurmayı, inşaat plân ve projelerini tasdik ettirmeyi, inşaat ve temel üstü ruhsatlarını ve iskân raporumu almayı, inşaatla ilgili yapılması gerekli her türlü işi takip etmeyi ve sonuçlandırmayı kabul ve taahhüt eder.

Arsa Sahibi, yukarda anılan hususların Müteahhit tarafından yerine getirilebilmesi için gerekli vekâletnameyi hemen Müteahhite verecektir.

4- İnşaat projesinin yaptırılması Müteahhite aittir. Müteahhit projenin uygulamasına geçmeden önce Arsa Sahibinin yazılı onayını alacaktır. Projenin tadilinin gerekmesi halinde de, Arsa Sahibinin yazılı onayı şarttır.

5– İnşaat süresi, arsanın Müteahhite tesliminden itibaren…….. gündür. Bu süre sonunda iskân raporu alınmış olacaktır.

Her iki tarafın da müştereken kabul edebilecekleri fors majör halleri dışında, inşaat süresinin uzatılması söz konusu olmayacaktır ve inşaatın süresinde bitirilememesi halinde, Müteahhit her geçen gün için…….. TL. cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

Gecikmenin altmış günden fazla sürmesi halinde, Arsa Sahibi, herhangi bir tazminat ödemeksizin, Müteahhite ait olacağı kararlaştırılan bağımsız bölümleri satarak inşaatı tamamlatma hakkım haizdir. Müteahhit, bu durumda kendisine herhangi bir ödeme veya tazminat talebinde bulunamayacağı gibi, varsa Arsa Sahibinin geriye kalan zararlarını da %… fazlasıyla derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bunun için Müteahhit; Arsa Sahibi’ne…………. TL’lik süresiz bir banka teminat mektubu verecektir.

6 – Yapılacak inşaattaki bağımsız bölümlerin yüzde ellisi Arsa Sahibine, yüzde ellisi Müteahhite ait olacaktır.

Şu andaki duruma göre hangi bağımsız bölümün kime ait olacağı hususu, ekli krokide gösterilmiştir.

İmar değişikliği gibi nedenlerle, şu anda öngörülenlerden daha fazla bağımsız bölüm yapılmasının imkân dâhiline girmesi halinde, bunlar da yüzde ellişer oranında ve tarafların şu anda anlaşarak kroki üzerinde gösterdiklerine kıyasen paylaşılacaktır.

7 –Ekli krokide Müteahhite ait olacağı belirtilen……… no.lu bağımsız bölümlerden;………. bölümleri, inşaatın su basman betonunun atılması ve temel üstü ruhsatının alınmasını müteakip;……. bölümleri inşaatın kaba inşaatının tamamlanarak, kapı ve pencere kasalarının takılmasını müteakip;………. bölümleri zemin kaplanmasını ve mermer işlerinin tamamlanmasını müteakip;……….. bölümleri de çevre düzenlenmesinin tamamlanmasını müteakip derhal Arsa Sahibi tarafından Müteahhite tapudan devir ve ferağ edilecektir……… no.lu bağımsız bölümler ise, Müteahhit’in Arsa Sahibi’ne karşı bu sözleşmeden doğan yükümlülükleri ve sorumlulukları karşılığında teminat olarak tutulması her iki tarafça kabul edildiğinden, bu bölümler, Arsa Sahibine ait bağımsız bölümlerin tam olarak teslimi ve Arsa sahibinin Müteahhit’i ibra etmesini müteakip tapudan devir ve teslim edilecektir.

8 – İnşaat, süper lüks malzeme kullanılarak en iyi işçilikle yapılacaktır: Bununla ilgili teknik şartname, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

9- İnşaat, Arsa Sahibi ve/veya yetkilendireceği elemanlarca devamlı şekilde kontrole açık tutulacaktır.

10- İnşaat ile ilgili olarak yapılacak olan her türlü inşaat malzemesi bedeli, işçilik ücretleri, vergi, resim, para cezaları gibi harçlar ile her türlü gider Müteahhite ait olup, Arsa Sahibi hiçbir ödemede bulunmayacaktır. Eğer, Arsa Sahibi herhangi bir ödeme yapmak zorunda bırakılırsa, bu meblağ, herhangi bir mahkeme ilâmına gerek kalmadan Arsa Sahibinin Müteahhite yapacağı yazılı başvuru üzerine derhal, nakden ve defaten ödenecektir. Gecikme halinde, aylık %… faiz ödenecektir.

11- Müteahhit, her türlü riske karşı inşaatı………… TL’den aşağı olmamak üzere sigorta ettirecektir; primler Müteahhite aittir.

12- İş bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda……….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. …/…/…

Eki: Teknik şartname

Arsa Sahibi                                                                Müteahhit

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat