ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Bir taraftan … taşınmazın malikleri … diğer taraftan yükleniciler … ve … arasında aşağıdaki şartlarla bir inşaat sözleşmesi yapılmıştır. Bu Sözleşmede taraflardan taşınmaz malikleri (Mal sahibi) ve yükleniciler (Yüklenici) olarak anılacaklardır.

1- Konu:

Sözleşmenin konusu, imarın … ada, … parselinde mevcut üç katlı betonarme binanın yüklenici tarafından yıkılması, yerine mal sahibinin isteği doğrultusunda çizilecek projeye göre yeni bir binanın yine yüklenici tarafından inşasıdır. Yapılacak binada dört mağaza ve apartman girişini havi bir zemin kat, mağazalarla irtibatlı dört ticari depoyu havi birinci bodrum kat, kalorifer dairesi, hidrofor, yakıt deposu ve sığınağı havi ikinci bodrum kat ile her katta iki daireye havi beş normal kat olacaktır. Kapıcı Dairesi Projenin tanzimine göre birinci veya ikinci bodrum katta yapılacaktır.

2- Yer Teslimi

Taşınmaz müteahhide mal sahibi tarafından boş olarak teslim edilecektir.

3- İnşaatın Niteliği

İnşaat, bu Sözleşmeye ve onun ayrılmaz bir parçası olan ekli teknik şartname esaslarına göre yapılacaktır.

4- Binanın Bölüşülmesi

Yapılacak bina mal sahibi ve yüklenici arasında yarı yarıya bölüşülecektir. Bu bölüşmede iki mağaza ile üzerine isabet edecek … daire birinci grup ve diğer mağazalar ile üzerine isabet edecek … daire ikinci grup sayılacak ve bu iki gruptan birini tercih hakkı mal sahibine ait olacaktır. Proje düzenlenirken gruplar arasında denge sağlanacaktır.

5- Yıkım, Hafriyat ve İnşaatta Sorumluluk

Mevcut binanın yıkımı ile hafriyat ve yeni binanın yapımı sırasında veya yapımından ötürü komşulara veya diğer üçüncü kişilere verilecek her çeşit zararlar ile iş kazalarından doğacak zararlardan yüklenici sorumludur. Mal sahibi aleyhine bu nedenle bir dava açıldığında bu dava müteahhide ihbar edilir. Bu takdirde yüklenici mal sahibi makamına kaim olarak davayı takip eder.

6- Giderler

İnşaat için gerekli her çeşit malzeme bedelleri, işçilik ücretleri, proje giderleri, sigorta primleri ve cezalar, vekâlet ve tapu giderleri, cins tashihi ile kat irtifak ve mülkiyeti tesisi giderleri ve her çeşit vergi, resim ve harçlar, bu sözleşmede aksine bir hüküm olmadıkça müteahhide aittir.

7- Vergiler

… yılı dahil olmak kaydı ile emlak vergisi, … vergileri mal sahibi ve yüklenici arasında eşit olarak bölüşülecektir. Ancak bunlardan arsa sahibinin payına düşeni de önce yüklenici ilgili idareye verecek ve iş bittikten sonra mal sahibi bu borcunu yüklenici ilgili idareye verecek ve iş bittikten sonra mal sahibi bu borcunu müteahhide ödeyecektir. Yüklenici, bu ödemeyi yapmazdan en az 3 gün önce İdareye karşı ihtirazi kayıt dermeyan edebilmesi için durumdan mal sahibini haberdar edecektir. İleride bunların geri verilmesi halinde, geri verilecek miktar mal sahibi ve yüklenici arasında eşit olarak bölüşülecektir.

Yükleniciye ait bağımsız bölümlerin satışından ötürü mal sahibi adına gerçekleşecek … vergisi ve … vergisi müteahhide aittir.

Arsa sahiplerine kalan bağımsız bölümlerin … vergisi ile … vergisi kendisine aittir. Ancak, mevcut betonarme bina yıkıldıktan sonra taşınmazın cinsi arsaya çevrildiğinde değeri … lira gösterileceğinden müteahhidin kendisine ait bağımsız bölümleri arsa olarak başkalarına satışında bunların tamamının satış bedellerinin toplamı … liraya ulaşacaktır.

8- Müteahhide Ait Bağımsız Bölümlerin Satışları

Cins tashihinin yapılmasından ve kat irtifakının kurulmasından sonra mal sahibi, zemin hariç birinci kat tavan betonunun dökülmesiyle iki adet dairenin, çatı betonunun dökülmesiyle bir adet dairenin, duvarların örülmesi ve doğrama kasalarının takılmasıyla iki adet dairenin, iç ve dış kaba ve ince sıvalar ile kalorifer ve sıhhi tesisatın başlamasında mağazanın, doğramaların tamamen takılması, fayans ve döşemelerin ve sıhhi tesisatın tamamlanması üzerine ve yüklenici tarafından istenildikçe satışın her kademesi için arsa sahibi, müteahhide vekâlet verecektir. Kat irtifakının kurulması için gerekli belgeleri yüklenici hazırlayacaktır.

9- Bedelin Değişmezliği

Evvelce tahmin olunamayan veya tahmin olunup da iki tarafça nazara alınmayan haller ve özellikle malzeme fiyatları ve işçi ücretlerindeki artışlar işin yapılmasına engel olursa veya yapılmasını son derecede işgal ederse, yüklenici bedelin artırılmasını veya Sözleşmenin feshini yahut şartlarda bir değişiklik yapılmasını isteyemez. Yüklenici, her ne olursa olsun işi kararlaştırılan bedelle yapmağa mecburdur.

10- Başkasına Devir Yasağı

Yüklenici aldığı işi başkasına devredemez; vekâleten de olsa başkasına yaptıramaz. Aksi halde mal sahibi Sözleşmeyi feshe yetkilidir.

11- İşin Teslimi

Yüklenici yer tesliminden itibaren en geç on beş ay içerisinde yapı kullanma izin belgesini almaya hazır olacak biçimde işi bitirmeye ve mal sahibine teslime mecburdur. Ancak yer teslimi inşaat mevsimi bittikten sonra yapılırsa bu süre, yeni inşaat mevsimine girildiğinde başlar. İnşaat mevsiminden amaç, o yılki don olayının bitmesiyle başlaması arasında geçen süredir. İşin bitirilmesinden amaç ise, suyun, havagazının, elektriğin bağlanmaya hazır olması, kanalizasyon irtibatının sağlanması, asansör ve hidrofor tesisatının projesine uygun olarak yapılmış olması, teknik şartnameye göre bütün tesislerin tamamlanmış bulunması ve tretuvarın düzenlenmesidir.

12- Eksik ve Kusurlu İşler

Yapılacak binadaki eksik ve kusurlu işlerden dolayı yüklenici sorumludur. Mal sahibine kalan bağımsız bölümlerle ortak yerlerde, işin teslimi veya kabulünden sonra çıkacak eksik ve kusurlu işler bunlar hemen ihbar edilmemiş olsa bile, yüklenici bunların bedelsiz olarak tamamlayacak veya düzeltecektir. Müteahhidin sattığı bağımsız bölümlerin alıcıları tarafından eksik ve kusurlu işlerden veya satış ile ilgili her çeşit uyuşmazlıklardan dolayı mal sahibine yöneltilecek bütün iddialardan yüklenici sorumludur. Mal sahibi aleyhine bu nedenle açılacak davalarda da 5’inci madde hükmü uygulanır.

13- Geç Teslim ve Gecikme Tazminatı

Yüklenici 11’inci maddede gösterilen günde ve şekilde işi bitirip teslim edemediği takdirde kira yoksunluğu olarak mal sahibine her ay için … TL. gecikme tazminatı vermeye mecburdur.

Bu gecikme üç ayı geçtiği takdirde mal sahibi, sözleşmeyi feshederek yoksun kaldığı gerçek kira karşılığını ve diğer zarar ve ziyanını istemek ve ayrıca eksik ve kusurlu işleri yüklenici hesabına tamamlattırmak ve düzeltmek hakkına sahiptir.

14- İnşaat Sırasında Kontrol

Mimari proje ile betonarme, kalorifer, elektrik, havagazı ve su tesisat projelerinin birer ozalit kopyesi mal sahibine verilecektir. Mal sahibi bir fen adamı eli ile inşaatın sözleşme ve teknik şartname ile projelere uygun yapılıp yapılmadığını her zaman kontrol ettirebilir. Aykırı olan hususları yüklenici derhal uygun hale getirmeğe, yanlışlıkları düzeltmeğe ve malzemeyi değiştirmeye mecburdur.

15- Diğer Bazı Şartlar

Apartmanın adı ….. olacaktır. Apartmanın girişine reklam, ilân ve camekan gibi tesisler konulmayacaktır. Yönetim Planı tarafların ittifakıyla yapılacak ve bu plan düzenlenmeden satış yapılmayacak ve alıcıların planı kabulleri yükleniciçe sağlanacaktır. Kapıcı tarafların ittifakıyla tutulacaktır.

16- Özel Vekâlet

İnşaat dolayısıyla İmar Müdürlüğüne, Fen İşleri Müdürlüğüne, Elektrik ve Havagazı İşletmesi Müdürlüğüne, cins tashihi ve kat irtifakının kurulması ile sınırlı olarak Tapu Sicil Müdürlüğüne yapılması gerekli müracaatlar için mal sahibi, müteahhide özel bir vekâlet verecektir.

17- Mes’uliyetin Müteselsil Olacağı

Yüklenicilerin mal sahibine karşı mes’uliyeti müteselsilendir.

18- Tebligat Adresi

Mal sahibinin adresi … ve müteahhidin adresi … dir.

19- Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetki

Uyuşmazlık halinde … … Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu Sözleşme, toplam 19 maddeden ibaret olup, taraflar arasında …/…/… tarihinde … nüsha olarak tanzim, imza ve teati edilmiştir.

MAL SAHİPLERİ         YÜKLENİCİLER

….                         ….

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat