ARİYET SÖZLEŞMESİ – CİHAZ

TCK m. 136 nedir?

ARİYET SÖZLEŞMESİ – CİHAZ

ARİYET SÖZLEŞMESİ

(CİHAZ)

Yukarıda yer alan adreste mukim … A.Ş. (ŞİRKET) ile … adresinde ŞİRKET’in Bölge BAYİ olarak faaliyet göstermekte olan … (BAYİ) arasında, aşağıdaki koşullarla bir “Ariyet Sözleşmesi” düzenlenmiştir.

 1. TANIMLAR

ŞİRKET, münhasıran, halen dağıtımını yaptığı … ve bunlara benzer olup, iadeli veya iadesiz cam şişe, iadeli veya iadesiz pet şişe, teneke kutu ya da karton kutu ile yahut başka şekilde ambalajlanmış meşrubat ile herhangi bir zamanda dağıtımını yapabileceği başka isim ve nevideki diğer meşrubat, meyve suyu, meyve nektarı, buzlu çay ve sair alkolsüz içecekleri (ürünleri) kendi işletmesi ile bölgesinde “Satış Noktası” adı altında ŞİRKET’e bağlı olarak çalışacak olan İşletmecilerin işletmelerinde satmakta ve/veya satacak olan BAYİ’ ye, nicelik ve nitelikleri ekli listede yazılı olan cihazı/cihazları (bundan böyle “cihazlar” diye anılacaktır) bu sözleşmenin imzasıyla birlikte, tam, sağlam ve amaca elverişli bir şekilde ariyeten teslim, BAYİ de bunu/bunları ariyeten tesellüm etmiş bulunmaktadır.

 1. BAYİİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 2. BAYİ, ariyet olarak aldığı bu cihazı/cihazları, münhasıran, ŞİRKET’in kendisine satması için dağıtımını yaptığı ya da yapacak olduğu ve yukarıdaki maddede örneklenen ürünlerin muhafazası, soğutulması ve teşhirleri için kullanmayı ve kullandırmayı, kendi işletmesinde ve bölgesindeki Satış Noktası işletmelerinde herhangi bir nedenle mevcut başka bir ürün, mal ya da maddenin muhafazası, bekletilmesi, soğutulması ya da teşhiri amaçlarıyla asla kullanmamayı ve kullandırtmamayı; bunları, işletmelerin ŞİRKET’in göstereceği yerlerinde bulundurmayı ve bulundurtmayı, onun yazılı onayını almadan yerlerini değiştirmemeyi ve değiştirtmemeyi;
 3. Üzerlerine konulmuş ya da ileride konulacak olan marka ve ürün reklam/tanıtım malzeme ve işaretlerine ilişmemeyi ve iliştirtmemeyi; gerek kendisinin, gerekse bölgesindeki Satış Noktası İşletmecilerinin ortağı, personeli veya işyerlerinde herhangi bir nedenle bulunan bir kimsenin kötü veya amaç dışı kullanımı yahut kusurlu ya da kasıtlı bir hareketi sebebiyle çalışamaz duruma gelmeleri, hasara uğramaları veya tamamen yok olmaları halinde bunları yeni olarak ŞİRKET’e aynen ve derhal tazmin etmeyi;
 4. Yukarıda sayılan haller dışında ve sadece normal kullanım sonucu bunların bozulması takdirinde ise, kendisinin ve/veya bölgesindeki Satış Noktası İşletmecisinin ŞİRKET’e hemen yapacağı bildirim üzerine onun teknik servisi eliyle gereken makul süre içinde tamir olunmalarına veya sayılan durumlardan hiç biri söz konusu olmasa dahi periyodik bakımlarının yapılmasına yardımcı olmayı; ve cihazların gerektireceği tamir, periyodik ve sair bakım hizmet ve yedek parça bedellerini ŞİRKET’in talebi üzerine ve bunun için düzenleyeceği fatura karşılığında ona derhal ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
 5. BAYİ, söz konusu ariyet cihazlardan ŞİRKET’in kendisine bildireceği dilediği cins ve sayıda olanlarını yine ŞİRKET’in dilediği zaman göstereceği bölge Satış Noktalan İşletmecilerine, onların ŞİRKET ile olan Satış Noktası sözleşmeleri süresince ve işletmelerinde geçici olarak kullanmaları için (bu konuda düzenlenecek “Geçici Kullanım İzin Belgesi” ne bağlı surette) vermeyi, bu halde de yine BAYİ; gerek o İşletmecilerin işbu Ariyet Sözleşmesindeki tüm hükümlere aynen uymalarını sağlamayı, gerekse ŞİRKET ile kendisi arasındaki Bayilik Sözleşmesinin ve/veya ariyet cihazı/cihazları geçici kullanım izni sayesinde elinde bulunduran İşletmecilerden biri arasındaki Satış Noktası Sözleşmesi’nin herhangi bir şekilde sona ermesi veya o sözleşme ile işbu Ariyet Sözleşmesinde yazılı koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi yahut ŞİRKET’in herhangi bir zamandaki talebi üzerine, ariyet cihazları Ariyet Sözleşmesi’ndeki şartlar dairesinde ŞİRKET’e derhal ve aynen iade etmeyi ve bundan dolayı o İşletmeciler ile birlikte ŞİRKET’e karşı müştereken ve müteselsilen borçlu sayılacağını şimdiden kabul ve taahhüt etmektedir.
 6. MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK

Söz konusu cihazların, BAYİ’nin işyeri ve işletmesi ile onların geçici olarak bulunduğu bölge Satış Noktası işletmelerinde kusurlu kullanma veya taşıma nedeniyle gerek kendisi, gerekse bölge Satış Noktası İşletmecisi yahut ikisinden birinin ortakları, personeli veya üçüncü şahıslarda meydana gelebilecek cismani, maddi ve manevi her türlü zararın tazmininden zarar kendi işletmesinde oluşmuşsa tek başına, Satış Noktası’nda oluşmuşsa onun İşletmecisi ile müştereken ve müteselsilen sorumlu olmayı kabul ve taahhüt etmektedir.

 1. Keza BAYİ, ariyet cihazı/cihazları:
 2. İşyeri ve işletmesini … günden fazla süre tatil etmesi veya herhangi bir zamanda kapatması yahut ŞİRKET’in yazılı onayını almaksızın yanma ortak alması veyahut işyeri ve işletmesinde yaptığı işin nevi ve türünü herhangi bir zamanda değiştirmesi;
 3. ŞİRKET ile arasındaki ürün alım-satım ilişkisinin hangi sebep ve suretle olursa olsun herhangi bir zamanda sona ermesi veya sona ermiş sayılması;
 4. İşyeri ve işletmesini kısmen veya tamamen başkasına satması, devir etmesi, kiralaması, dönüştürmesi veya başka bir işletmeye sermaye olarak koyması;
 5. Kendisinin veya bölge Satış Noktası İşletmecisinin gerektiği halde hiç kullanmadığının yahut herhangi bir surette kötü veya amaç dışı olarak kullandığının tespit olunması, hallerinden herhangi birinin münferiden veya müştereken tahakkuku yahut ŞİRKET tarafından herhangi bir neden göstermeye mecbur olunmaksızın vaki olabilmesini şimdiden kabul ettiği bir iade talebinin kendisine bildirilmesi takdirinde; bunların tamamını sağlam, hasarsız, kusursuz ve çalışır vaziyette ŞİRKET’e aynen ve derhal iade ve onun tayin edeceği mahalde teslim etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
 6. UYUŞMAZLIK VE ÇÖZÜM YOLLARI

Taraflar, aralarındaki işbu ariyet ilişkisinden doğabilecek olan her türlü uyuşmazlıkların hallinde Trabzon Mahkemeleri ve Trabzon İcra-İflas Müdürlüklerinin yetkili olacaklarını şimdiden kabul etmektedirler.

 1. İşbu Ariyet Sözleşmesi, taraflar arasında mevcut “Bayilik Sözleşmesi” ne ek olarak yapılmıştır ve sözü geçen sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.
 2. Taraflarca, işbu Ariyet Sözleşmesi iki nüsha halinde bugün tanzim, imza ve teati edilmiş olup, aynı zamanda aşağıda belirtilen cihaz/cihazlar da karşılıklı olarak teslim ve tesellüm olunmuş bulunmaktadır.
 3. Ariyet olarak teslim ve tesellüm olunan cihazların cinsi, markası, seri numarası ve Şirket numarası ekli listede belirtilmiştir.

Bayi

Vergi Dairesi         :  …

Vergi Hesap No     :  …

İş Telefonları          :  …

İş Faks No             :  …

Ev Adresi               :  …

Ev Telefonu           :  …

Bu Sözleşmeyi BAYİ sıfatıyla, sahibi olduğu firma adına şahsin/BAYİ’nin temsilcisi olarak, onun adına imzalayanın:

Adı ve Soyadı        :  …

İmzalayan BAYİİ’nin temsilcisi ise, imza sirküleri veya vekaletnamesinin:

Noterliği                 :  …

Tanzim Tarihi        :  …                     Yevmiye No: …

… BAYİ Ünvanı …                                                … Satış ve Dağıtım A.Ş.

Kaşe/İmza                                                          Kaşe/İmza

 

 

 

 

 

CİHAZ ARİYET SÖZLEŞMESİNE EK LİSTE

Ariyet olarak teslim ve tesellüm olunan cihazlar:

AdediCinsiMarkasıSeri NoŞirket Kayıt No

../../…

… BAYİ Unvanı …
Kaşe
İmza
… Satış ve Dağıtım A.Ş.
Kaşe
İmza

                                                                          

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat