Araca Dizel Yakıt Yerine Benzin Koyulması Nedeniyle Tazminat Davası

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Araca Dizel Yakıt Yerine Benzin Koyulması Nedeniyle Tazminat Davası

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2015/37788
KARAR NO : 2018/2678

ARACA DİZEL YAKIT YERİNE BENZİN KONULMASI, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalı Opet Petrolcülük A.Ş. avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı, 03/09/2013 tarihinde davalılardan Opet Bayisi olan Ö…Petrol Ürün. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait akaryakıt istasyonundan 34 … 7176 Plakalı Mercedes C 220 CDI aracına 100,00 TL akaryakıt aldığını, 9-10 km yol gittikten sonra aracın stop ettiğini, aracına dizel yakıt yerine benzin doldurulduğunu fark ettiğini, aracını kendi imkanları ile Mercedes Benz yetkili servisi olan Koluman A.Ş.’ye götürdüğünü, yapılan inceleme neticesinden yanlış akaryakıt konulması sebebiyle aracın motor aksamında hasar oluştuğunun tespit edildiğini, bu hasar için 9.996,59 TL ödediğini, aracın tamir süresi boyunca araç ihtiyacını karşılamak amacıyla rent a car firmasından araç kiraladığını, 27 günlük araç kiralama ücreti olarak 2.548,80 TL bedel ödediğini, aracında değer kaybı meydana geldiğini, Opet markasına olan güveninin sarsıldığı, psikolojisinin bozulduğunu, stres yaşadığını belirterek şimdilik 2.000,00 TL manevi tazminatın ve ayrıca aracın tamiri için ödemiş olduğu 9.996,59 TL işçilik ve hasar bedelinin, 2.548,80 TL araç kiralama ücretinin, 100,00 TL akaryakıt ücretinin ve değer kaybı için şimdilik 1.000,00 TL nin ve ihtarname bedeli olan 269,11 TL nin toplamı olan 13.914,50 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalı OPET Petrolcülük A.Ş., davacının yakıt bedeli olan 100,00 TL’nin tahsili yönündeki talebinin haksız olduğunu, diğer davalı bayi tarafından bu tutarın ödendiğini, davacının aracını 01/10/2013 tarihinde yetkili servise götürdüğünü, aynı gün bedeli ödeyerek servisten aldığını, ancak 27 gün boyunca araç kiraladığını, aracın bir günde onarılması dikkate alınarak aracı 27 gün özel serviste bekletmiş gibi gösterdiğini, aracın 11 yaşında olduğunu, değer kaybının bulunmadığını beyan ederek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davacının maddi tazminat taleplerinin kısmen kabulüne, 3.798,00 TL nin davalılardan alınıp davacıya verilmesine, Davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 2.000,00 TL nin davalılardan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı OPET Petrolcülük A.Ş. tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm, davalı OPET Petrolcülük A.Ş.’nin sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davalı OPET Petrolcülük A.Ş. cevap dilekçesinde ve temyiz dilekçesinde diğer davalı bayi tarafından akaryakıt bedeli olan 100,00 TL nin davacıya iade edildiğini ileri sürmüştür. Dosyanın incelemesinde; diğer davalı Ö… Petrol Ürün Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından davacının hesabına akaryakıt bedeli açıklaması ile 08.01.2014 tarihinde havale yapıldığı ve bu havalenin davacı tarafından davalılara iade edilmediği anlaşılmaktadır. Davalı OPET Petrolcülük A.Ş. nin 100,00 TL’nin davacıya iade edildiği yönündeki savunması ödeme defi niteliğinde olup, borcu söndüren sebeplerdendir ve davanın her aşamasında ileri sürülmesi mümkündür. O halde, mahkemece, maddi tazminata dahil edilen 100,00 TL’lik akaryakıt bedeli bakımından reddi gerekirken maddi tazminata 100,00 TL akaryakıt bedeli de eklenerek, davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

3-6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 58.maddesi (eski Borçlar Kanunu 49.md) hükmü uyarınca, manevi tazminata hükmedilebilmesi için, şahsiyet hakkının hukuka aykırı bir şekilde zarara uğraması gerekir. Kişilik haklarının zarar görmediği hallerde, eylem hukuka aykırı olsa dahi manevi tazminata hükmedilmesi olanaklı değildir. Somut olayda davacının kişilik haklarının zarar gördüğü kabul edilemez. Mahkemece olayda manevi tazminat koşullarının bulunmadığı dikkate alınarak manevi tazminat isteminin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan (1) nolu bent gereğince davacının tüm ve davalı OPET Petrolcülük A.Ş.’nin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı OPET Petrolcülük A.Ş.’nin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı OPET Petrolcülük A.Ş. yararına BOZULMASINA, peşin alınan 99,01 TL harcın istek halinde davalı Opet Petrolcülük A.Ş.’ye iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 01/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat