Araç Kazasında Hava Yastığı Açılmazsa Tazminat İstenebilir mi?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Araç Kazasında Hava Yastığı Açılmazsa Tazminat İstenebilir mi?

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/2533
KARAR: 2013/18920

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı …A.Ş’den satın aldığı aracın kaza sırasında hava yastıklarının açılmadığının, bunun üretim hatası olduğunu, diğer davalı … A.Ş’nin ise, araç tamir etmekte ihmal gösteren yetkili servis olduğunu ileri sürerek, aracın değiştirilmesine veya bedel iadesine, ayrıca 20.000 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, davalı … A.Ş hakkındaki davanın reddine, 1.500 Tl.nin davalı … A.Ş’den tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı, davalı … A.Ş ve ihbar olunan … A.Ş tarafından temyiz edilmiştir.

1-İhbar olunan … A.Ş hakkında verilmiş bir karar bulunmadığından,… A.Ş’nin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

2-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı …A.Ş’nin tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

3-Davacının manevi tazminat talebi hakkında, olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ: Birinci bentte açıklanan nedenlerle ihbar olunan …A.Ş’nin temyiz dilekçesinin reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davalı … A.Ş’nin tüm, davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, üçüncü bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 21.15 TL temyiz harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 8.7.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat