ANONİM ŞİRKET HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ – (6762 Sayılı Kanuna göre)

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

ANONİM ŞİRKET HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ – (6762 Sayılı Kanuna göre)

ANONİM ŞİRKET HİSSE DEVRİ SÖZLEŞMESİ

Devir Eden

Vergi Dairesi ve No’su: …

TC Kimlik Numarası: …

İkametgahı: …

Devir Alan………………………..:

Vergi Dairesi ve No’su……….:

TC Kimlik Numarası             :

İkametgahı                           :

Devir Bedeli                          : … TL (yazı ile)

Şirketin sermayesi                : … TL (yazı ile)

Şirketin bağlı olduğu

Vergi dairesi ve No’su………:

DEVİR EDEN            :Taraflardan ben …, …Ticaret Sicili Memurluğunun … sicil numarasında tescilli bulunan … şirketinin mevcut … paya karşılık … TL’lık sermaye hak ve hissemin tamamını … TL bedel ile … adresinde mukim,T.C.uyruklu şirkete hariçten ortak olarak giren …. kişiye bugünkü tarihi itibariyle bütün aktif ve pasifi ile nominal değeri üzerinden devir ettim. Devir bedelini bugün haricen nakden ve peşinen tahsil eyledim,bu hususta bir alacağımın kalmadığını,devre bahis hisselerin bu günden sonra devir alan’a ait bulunduğunu,devir alan’ın iş bu hisse devri sözleşmesini ilgili yere ibrazla kendi adına ortaklar pay defterine işletmesine rıza ve muvafakatımın bulunduğunu, devir alan bu devir sözleşmesine konu hisseleri dilediği gibi tasarrufa yetkili olduğunu,herhangi bir ihtilaf halinde … mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu, gerek devir alan’ın gerekse diğer hissedarların zimmetlerini umumi suretle ibra ve dava haklarımdan vazgeçtiğimi; beyan, kabul ve taahhüt ederim.

DEVİR ALAN                  : …  … yukarıda devri edenin beyanında yazılı hisseyi devir aldım. Devir bedelinin bu gün haricen nakden ve peşinen ödedim,bu hususta bir borcumun kalmadığını, yukarıda yazılı hisseyi devir edenin beyanlarını aynen kabul ettiğimi, ihtilaf halinde … mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu, beyan ve taahhüt ederim. …/…/…

 

DEVİR ALAN                                                DEVİR EDEN

İMZA                                                               İMZA

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat