ANAYASAYA AYKIRILIK NEDENİYLE DAVA DAYANAĞI MEVZUATIN İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDERME TALEBİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ANAYASAYA AYKIRILIK NEDENİYLE DAVA DAYANAĞI MEVZUATIN İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDERME TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Sigorta Murakabe Kanununa dayalı olarak çıkartılan Hazine Müsteşarlığı …….no.lu …………tarifesinin TC Anayasasına aşağıda arzedeceğimiz Şekilde aykırı olduğu ve konunun Anayasa Mahkemesine gönderilmesi hususunda 152. maddedeki prosedürün işletilmesini talep eden dilekçemizdir.
AÇIKLAMALAR                :

 

Huzurunuzdaki davada, taraflar arasındaki ihtilaf sözleşmeye aykırı (ve sözleşmede var olmayan bir sebeple) haksız kesintiden doğmaktadır.

Esasen, asgari ticari ahlak, Türk Borçlar Kanunu ve genel hukuk prensipleri ışığında,

  1. a) Tarafımızdan imzalanan sözleşmede yer verilmeyen,
  2. b) Sözleşmenin müzakeresi sırasında gizlenen, tanzimi ve imzası sırasında açıkçada sözleşmeye dercedilmeyen ve imzamızla kabul ve teyid etmediğimiz bir kesintinin, genel hukuk kurallarına aykırı olduğu açıktır.

Ancak, davalı taraf, cevap olarak sözleşmede var olmasa bile bu kesintinin, Sigorta Murakebe Kanununa dayalı olarak çıkartılan T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının (…….) no.lu tarifesi ile Yapılacağını ve yasal olduğunu ileri sürmüştür.

Savunmanın yasal dayanağını teşkil eden bu tarife aşağıda izah edeceğimiz şekilde T.C. Anayasasının bir değil birden çok hükmüne aykırıdır. Şöyle ki;

1- Sözleşmede yer almayan, imzamızla teyid etmediğimiz haksız yere yapılan bu kesinti, bir yasal düzenlemeye değil bahsi geçen tarifeye dayanmıştır.

Bu husus, açıkça Anayasa tarafından korunan mülkiyet hakkına saldırıdır ve anayasaya aykırıdır.

T.C. Anayasası 35. madde;

“Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yaran amacı ile kanunla kısıtlanır.”

Sözleşmede veya Sigorta Murakebe Kanununda yer almayan (ama Anayasaya göre ancak kanunla kısıtlanabilecek) nülkiyet haklarımız işbu tarife ile kısıtlanmaktadır.

2- Mülkiyet hakkımız, temel hak ve özgürlükler kapsamında olup, yine anayasamıza göre ancak kanunla kısıtlanabilir.

T.C. Anayasası 13. madde;

“Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplerle ve ancak kanunla kısıtlanabilir.”

3- Davalı savunmasının yasal dayanağını teşkil eden ve tarafımıza (sözleşmede açıkça olmadığı halde) bir mali yükümlülük getiren bu tarife ayrıca Anayasanın 73. maddesine dahi aykırıdır.

T.C.Anayasası 73. madde 3. fıkra

“Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ancak kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.”

4- Türk hukuk sisteminde mevcut ve yürürlükteki hiçbir uygulama ve mevzuat, anayasaya aykırı olamaz.

T.C. Anayasası 11. madde;

“Anayasa hükümleri, yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

5- Bu sebeplerle, yine Anayasa tarafından himaye edilen haklarımızı bu dilekçe ile kullanıyoruz.

T.C. Anayasası 40. madde, (ki, temel hak ve özgürlüklerin korunması başlığı adı altında düzenlenmiştir.);

“Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.”

Sonuç olarak huzurunuzda görülen davadaki yasal mevzuat, T.C. Anayasasının (35), (13), (73/3) ve (11) maddelerine aykırı olmakla bu hususun iptali için Anayasa Mahkemesine gönderilmesini talep etmek zorunda kaldık.

SONUÇ VE TALEP         :  Arzetmeye çalıştığımız sebeplerle, diğer hak ve taleplerimiz saklı kalmak kaydı ile Anayasaya aykırılık sebebiyle, T.C. Anayasasının 152. madde prosedürü işletilerek, davaya konu mevzuatın iptali için dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini bilvekale saygıyla talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat