ANA PARA İPOTEĞİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ANA PARA İPOTEĞİ

Maliki bulunduğum/bulunduğumuz aşağıda müfredatı yazılı;

1) ili: ……………….. İlçesi: ……………… Bölgesi: …………………

Mahalle/Köy: ……………….. Sokağı: ……………… Mevkii: ………………….

Pafta No: ……………….. Ada No: ……………… Parsel No: …………………

Niteliği: ……………………………………………………………………………………………….

Yüzölçümü: ……………….. Arsa Payı: ……………… Kat no:………………….

Bağımsız Bölüm No: ……………. Hisse Oranı: ……….. Cinsi: …………..

Tapu Senedi Tarih: …./…./………. Yevmiye No: …………….

Maliki: ……………………………………………………………………………………………….

İpotek Derecesi     : …………………

İpotek Bedeli        : …………………

Taşınmazı/Taşınmazları ……. A.Ş. ile akdettiğim/akdettiğimiz Finansal Kiralama Sözleşmesi/sözleşmeleri, ekleri ve tadilleri hükümleri uyarınca doğan borcumdan/borcumuzdan dolayı aşağıda yazılı şartlar kapsamında … FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. lehine teminat olarak ipotek vereceğim/vereceğiz.

Aşağıda maddeler halinde yazılı şartların akit tablosuna aynen geçirilmesini, ipotek akdinin tapu siciline kayıt ve tescilini, teferruatın da tapu sicil nizamnamesinin 85. maddesi gereğince tapu kütüğü sahifesinin beyanlar sütununa işlenmesini, serbest dereceden istifade hakkının tapu siciline serhedilmesini arz ve rica ederim/ederiz.

ŞARTLAR:

1) ………A.Ş.’ne kayıtsız, şartsız ana para …………………………….. TL (Yalnız ………………………………….. TL) borcum/borcumuz olduğunu kabul ve ikrar eder bu borcumuza teminat olmak üzere yukarıda yazılı taşınmaz/taşınmazlar üzerinde yukarıda gösterilen derecelerde, fekki … Finansal Kiralama A.Ş. tarafından bildirilinceye kadar süresiz bir ana para ipoteği kurmayı kabul ederim/ederiz.

Bu ana para ipoteğinin, yukarıda gösterilen ana para borç miktarı dışında ve üstünde olmak üzere ayrıca bu meblağa ilaveten borç tamamen tasfiye edilinceye kadar doğacak %…… temerrüt faizini, faizin gider vergisini, Katma Değer Vergisini, her türlü masraf her nam altında olursa olsun tahakkuk edecek diğer vergi, resim, harç ve cezaları, icra takibi ve yargılama giderlerini, %10 vekâlet ücretini, taraflarca borçlulara aidiyeti kabul edilen cezaevleri harcı ve tellaliye resmini, sigorta prim borçlarını ve Finansal Kiralama Sözleşmelerinden doğacak diğer borçları da kapsadığını kabul ederim/ederiz.

Medeni Kanunun 790. md.’sinin 2 ve 3 no.lu bendlerine göre hesaplanacak borçlar da yukarıdaki meblağdan ayrı ve üstünde olmak üzere bu ipoteğin kapsamına dâhildir.

… Finansal Kiralama A.Ş.’nin her taşınmazla ilgili olarak serbest dereceden istifade hakkı vardır. Tesis olunacak ipoteklerin – arada serbest dereceden istifade hakkını haiz bulunmayan ipoteklerin mevcudiyeti halinde dahi, söz konusu ipoteklerin atlanarak boşalan derecedeki ipotek miktarını aşmayacak şekilde – her boşalan dereceye geçebilmek hakkını kabul eder ve boşalan derecelerden istifade hakkının ilgililerin bir talebine lüzum kalmaksızın, tapu sicil müdürlüğü tarafından re’sen yerine getirilmesini talep ve kabul ederim/ederiz.

2) İpotek taşınmazın/taşınmazların müştemilatı, mütemmim cüzü ve tapu sicil nizamnamesinin 85. md.’si gereğince tapu kütüğü sahifesinin beyanlar sütununa da kaydedilmiş veya kaydedilecek olan gerek müfredatı akit tablosunun ayrılmaz bir cüzünü oluşturacak olan ve zilyetliğim/zilyetliğimiz altında bulunan ekli listede yazılı ve gerekse ekli listede yer almasa ve beyanlar hanesine kaydedilmemiş olsa bile taşınmaza/taşınmazlara dâhil edilecek teferruatları haklarında da muteber ve cari olacaktır. Ayrıca taşınmazda inşa halinde bulunan veya inşa edilecek olan fabrika, müştemilat ve bil’umum tesislere monte edilecek makine vesaire gibi teferruatın da akit tablosuna ekli listeye ve tapu kütüğü sahifesinin beyanlar sütununa işlenmesi için gerekeni yapacağımızı gayrı kabili rücu olarak beyan ve taahhüt ederim/ederiz. Taşınmazda bulunan veya sonradan ilave edilecek olan menkul tesisat üzerine Ticari İşletme Rehni tesis etmeyeceğimi/etmeyeceğimizi, bunları … Finansal Kiralama A.Ş.’nin yazılı muvafakatını almadan elden çıkarmayacağımı/çıkarmayacağımızı beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

3) … Finansal Kiralama A.Ş. lehine üzerinde ipotek tesis edilmiş olan taşınmazımızı/taşınmazlarımızı müştemilat, mütemmim cüzü ve teferruatlarıyla birlikte … Finansal Kiralama A.Ş.’ce tayin edilecek miktar üzerinden, yangına ve … Finansal Kiralama A.Ş.’nin lüzum göreceği sair tehlikelere karşı ipotekli alacaklı olan … Finansal Kiralama A.Ş.’nin lehine sigorta yaptırmayı, taşınmazı/taşınmazları evvelce kendi menfaatime sigorta ettirmiş olmam halinde, sigorta tazminatının … Finansal Kiralama A.Ş.’ye rehinli olduğunu, sigorta tazminatını … Finansal Kiralama A.Ş.’nin sigorta şirketinden tahsile ve tahsil ettiği bu meblağı ahzu kabz ile borcuma/borcumuza takas ve mahsuba yetkili olduğunu bu sigortalara ait poliçeleri … Finansal Kiralama A.Ş.’ye bir zeyilname ile ciro ve devretmeyi, müddeti biten sigortaları yenilemeyi, … Finansal Kiralama A.Ş.’nin istediği şekilde sigorta ettirmediğim, mevcut sigortaları devretmediğim ve müddeti bitenleri yenilemediğim takdirde, tarafıma … Finansal Kiralama A.Ş.’ce bir ihtar keşidesine lüzum kalmaksızın, bütün masraf ve primleri bana ait olmak üzere, … Finansal Kiralama A.Ş. tarafından dilediği takdirde ipotekli alacaklı olarak kendi lehine sigorta ettirilmesini, primlerin zamanında ödendiğini tevsik etmeyi, zamanında ödenmeyen primlerin hesabıma … Finansal Kiralama A.Ş. tarafından ödenmesini, hesabıma/hesabımıza borç kaydedilmesini, sigorta muamelelerinin tamamen yapılmamasından veya gecikmesinden doğacak sorumlulukların tarafıma ait olmasını, taşınmazın/taşınmazların ve içindeki mütemmim cüz ve teferruatın yanması, kaybolması veya hasara uğraması yahut bunların kısmen vuku bulması hallerinde, sigorta bedellerinin tarafımdan yeterli teminat gösterilse bile, … Finansal Kiralama A.Ş. tarafından sigorta şirketinden alınmasını ve ahzu kabz ile borcuma/borcumuza mahsup edilmesini, bedel borcu karşılamadığı takdirde, kalan miktar için talep tarihinden itibaren 15 gün içinde başka taşınmazlarımı/taşınmazlarımızı ipotek etmeyi veya … Finansal Kiralama A.Ş.’ce kabul edilebilecek bir başka teminat vermeyi, olmadığında bu miktarı … Finansal Kiralama A.Ş.’ye nakden ve def’aten ödemeyi kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

4) Yukarıda yazılı taşınmazlarımızdan/taşınmaz hisselerimizden her biri borcun tamamından sorumlu olacaktır. … Finansal Kiralama A.Ş. alacağı tamamen tahsil edilinceye kadar bu taşınmazlardan her biri … Finansal Kiralama A.Ş. lehine merhun olmakta devam edecektir. Borç kısmen ödendiğinde … Finansal Kiralama A.Ş.’nin muvafakatı alınmaksızın hiç biri üzerinden mevcut ipoteğimizin çözülemeyeceğini, … Finansal Kiralama A.Ş.’nin ipotekli taşınmazlarımızdan/taşınmaz hisselerimizden birini veya hepsini birden sattırmak hakkına sahip olacağını, şimdiden kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

5) Borcun tamamından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz. İşbu taşınmaz/taşınmazlar hisseli olduğu takdirde her hisse sahibinin borcun tamamından müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

6) … Finansal Kiralama A.Ş.’ye ipotek ettiğimiz taşınmazımı veya bir bölümünü yahut ipotek ettiğimiz müteaddit taşınmazların tamamını veya birini ahara temlik ettiğimizde, yeni malik borcun tamamını veya bir kısmını şahsen kabul etse dahi, tarafımıza bir ihbara hacet kalmaksızın, … Finansal Kiralama A.Ş.’nin tarafıma/tarafımıza karşı olan alacak hakkının devam edeceğini gayri kabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederim/ederiz. … Finansal Kiralama A.Ş.’nin yazılı onayını almadan İşbu resmi senetle ipotek ettiğim/ettiğimiz taşınmazı/taşınmazları satarsam/satarsak … Finansal Kiralama A.Ş.’nin tüm borcu muaccel kılma hakkına sahip olacağını kabul ederim/ederiz.

7) … Finansal Kiralama A.Ş.’ye ipotek ettiğim/ettiğimiz taşınmazın/taşınmazların tamamı veya bir bölümü kamulaştırıldığı takdirde, kamulaştırma bedeli ile kamulaştırmadan doğacak her türlü hak ve menfaatlerimi/menfaatlerimizi aynı şartlarla, … Finansal Kiralama A.Ş.’ye teminat amacıyla, gayrikabili rücu olarak temlik ettiğimi/ettiğimizi, temellük eden … Finansal Kiralama A.Ş.’nin bu bedeli idareden tahsile ve borç muaccel olsun olmasın borca mahsuba hakkı bulunduğunu ve yetkili olduğunu, kamulaştırma bedeli borcu karşılamadığı oranda, … Finansal Kiralama A.Ş.’nin talep tarihinden itibaren 15 gün içinde başka ipotek veya … Finansal Kiralama A.Ş.’ce kabul edilecek teminat vermeyi, aksi halde bundan doğacak bütün zararı tazmin eylemeyi, ayrıca … Finansal Kiralama A.Ş.’nin dilerse Kamulaştırma Kanununun 14. md’sinin verdiği yetkiye dayanarak, kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargı’da ve takdir edilen bedel ve maddi hatalara karşı Adli Yargı’da dava açabileceğini, bu davalar nedeniyle, … Finansal Kiralama A.Ş.’ye yükletilecek her türlü yargılama giderlerinin (harç, masraf ve vekâlet ücretinin) hesabıma/hesabımıza borç kaydedilmesini kabul ederim/ederiz.

8) Hangi nedenle olursa olsun ipotekli taşınmazla/taşınmazlarla bunların teferruat, mütemmim cüz ve müştemilatında olabilecek değer düşmelerinde … Finansal Kiralama A.Ş.’nin talebinden itibaren ….gün içinde ve talep ettiği miktardan az olmamak üzere yeni ipotek veya … Finansal Kiralama A.Ş.’ce kabul edilebilecek başkaca teminat vermeyi, bu ek teminatın tamamen veya kısmen sağlanamaması veya değer düşmesi miktarını … Finansal Kiralama A.Ş.’ye depo etmediğim/etmediğimiz veya ödeneceğini taahhüt ettiğim/ettiğimiz sigorta primlerinin veya Finansal Kiralama bedeli borcumun/borcumuzun taksitlere bağlanmış olması halinde bu taksitleri oluşturan kira bedellerinden herhangi birinin zamanında ve tamamen ödenmemesi veya acze veya iflas haline düşmemiz halinde, Finansal Kiralama Sözleşmelerinin feshine hacet kalmadan borcun tamamının muaccel hale geleceğini ve bu durumda … Finansal Kiralama A.Ş.’nin, temerrüt faizi, faizin gider vergisi, katma değer vergisi ve bu meblağlar ile her türlü masrafları Finansal Kiralama Sözleşmelerinden doğacak diğer borçları, diğer vergi resim harç ve cezaları borca ilave etmeye, işbu ipotek konusu taşınmazımızın/taşınmazlarımızın mütemmim cüz ve teferruatlarıyla birlikte satılarak paraya çevrilmesini temine ve bu husustaki masrafların dahi borca ilavesi ile bilcümle borcu tasfiye etmeye hakkı olduğunu kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

9) … Finansal Kiralama A.Ş.’ye ipotek edilen taşınmazın değerinde vukubulacak eksilmeden dolayı ihtara ve başkaca talebe ve Mahkemeye gitmeye hacet kalmaksızın … Finansal Kiralama A.Ş.’nin gerekli tedbirleri almasını ve icabeden masrafları yapmasını ve bu masrafların dahi Medeni Kanunun 780.Md’si gereğince ipotekle temin edilen borçlar arasına dâhil edilmesini kabul ederim/ederiz.

10) … Finansal Kiralama A.Ş. tarafından herhangi bir husus için ………………………………………………………………………………………….. adresimize yapılacak tebligatı kanuni ikametgahımıza veya şahsımıza yapılmış tebligat olarak şimdiden kabul eder ve İcra İflas Kanunu’nun 21. Maddesinin hakkımızda uygulanmasına muvafakat ederim/ederiz.

11) Yukarıda yazılı borcumun/borcumuzun taksitlere bağlanmış olması halinde, bu taksitleri oluşturan kira bedellerinden herhangi birinin zamanında ve tamamen ödenmemesi durumunda borcumun/borcumuzun tamamının herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın muaccel hale geleceğini ve … Finansal Kiralama A.Ş.’nin, yukarıda 1. maddede belirtilen oranda temerrüt faizi uygulamaya, Bu temerrüt faiz oranının borcumun/borcumuzun dayanağını teşkil eden Finansal Kiralama Sözleşmelerinde belirtilen biçimde hesaplanacak oranın altında kalması halinde Finansal Kiralama Sözleşmelerinde belirtilen biçimde hesaplanacak temerrüt faiz oranını tarafıma/tarafımıza herhangi bir ihbarda bulunmaya gerek olmaksızın derhal uygulamaya hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederim/ederiz.

12) Tapu tescil masrafları da dâhil olmak üzere düzenlenecek tüm belgelere ait harçların ve sair masraf, resim ve vergilerin ve bunlarla ilgili cezaların tarafımıza ait olacağını kabul ederim/ederiz.

İcra takibine zorunluluk hasıl olduğu takdirde cezaevleri harcı ile tellaliye resmini ödemeyi kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

13) Borç miktarında ihtilaf olduğu takdirde … Finansal Kiralama A.Ş. kayıtlarının delil olacağını şimdiden kabul ederim/ederiz.

14) Her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin selahiyetini kabul ederim/ederiz.

15) Bu ipoteğe rağmen … Finansal Kiralama A.Ş. alacağının tahsili için haciz ve iflas yoluyla icra takibinde bulunma ve ihtiyati haciz isteme ve uygulama hakkına sahiptir.

İpoteği Veren

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat