ALTIN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

ALTIN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

1- Bankanızca lehimize açılacak ….. kg. (kilogram) tutarındaki Altın Kredisinin aşağıdaki hükümlere tabi olmasını, hüküm bulunmayan hallerde eki ve ayrılmaz parçası bulunduğu tarihli, no.lu, tutarlı Türkiye ….. Bankası A.Ş. Genel Kredi Söz eşmesi hükümlerinin uygulanmasını kabul ederiz.

2- Mezkur Kredi 1000 Ayar karşılığına tekabül eden has altın miktarı esas alınarak, yukarıda belirtilen limit dahilindeki tutarda bar ve külçe halinde işlenmemiş altının tarafımıza fiziki teslimi suretiyle kullandırılacaktır.

3- Bu kredinin faiz oranı yıllık % ….. olup, kredi kullanım tarihinden itibaren başlayan ve bu tarihi izleyen üçüncü ayın aynı tarihli gününde son bulan ve müteakip faiz dönemleri için aynı şekilde devam eden 3 er aylık faiz dönemleri için altın üzerinden tahakkuk edecek ve Banka hesaplarında bu şekilde izlenecektir.

Yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanarak tarafımıza bildirilecek faizler ile bunlara ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin her faiz döneminin son gününde ve Banka tarafından aksi belirtilmedikçe fiziki altın teslimi suretiyle ödeneceğini beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

4- İşbu Altın Kredisinin süresi ay olup, bu sürenin son bulduğu ayın Kredi Kullanım Tarihine tekabül eden gününde Banka’ya geri ödenecektir. Kredi, ödeme tarihinde tahakkuk etmiş faiz, komisyon, masraf ve her türlü vergi, resim, harçlar tutarında altının Banka’ya teslimi suretiyle geri ödenecektir. Ancak Banka’nın kabul etmesi halinde bu kredi tahtında Banka’ya borçlu olduğumuz ve 1000 ayar karşılığına tekabül eden has akın üzerinden hesaplanmış miktarın, ödeme tarihinde Bankanız altın satış fiyatı üzerinden hesaplanacak Türk Lirası yahut döviz karşılığını ödeyeceğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

Banka erken ödeme taleplerini kabul etmemeye yetkilidir.

5- İşbu kredinin vadesinde yahut Bankaca talep edilen tarihte ödenmemesi halinde ayrıca mezkur kredi faiz oranına 20 puan ilavesi ile bulunacak temerrüt faizi ile bunun gider vergisi, kanun yollarına başvurulması halinde yapılacak her türlü masraflar ile % … avukatlık ücreti, icra dairelerinde ödenmesi gerekli tahsil ve cezaevleri harcını da ayrıca dahilinde ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

6- Bankanızın bu sözleşmeye müsteniden verilen kredi hakkında ilgili kararlar ve tebliğler hükümlerine göre tarafımızdan gerekli işlemlerin yerine getirilmiş olup olmadığını izleme denetim ve beyan yetkisi olduğunu beyan ve kabul ederiz.

7- İşbu Kredi Sözleşmesi gereğince ödenmesi gerekli kredi tutarı, faizler vesair tutarların vadesinde ödenmemesi, Kredi öncesi ve süresince Banka’ya yapılan beyan ve kabullerin yahut ibraz edilen belgelerin doğru olmadığının anlaşılması, bu Söz eşmedeki taahhütlerin yerine getirilmemesi veya getirilemeyeceğinin anlaşılması halinde Banka’nın kredinin işlemiş faizleri ile birlikte derhal ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu, vadesinde yapılmayan ödemeler için herhangi bir ihtara gerek olmaksızın mütemerrit sayılacağımızı beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

 

Banka                                                             Müşteri

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat