Alacaklısını Zarara Uğratma Suç Duyurusu Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Alacaklısını Zarara Uğratma Suç Duyurusu Dilekçesi


………
………
………
 
NÖBETÇİ İCRA CEZA YARGIÇLIĞI’ NA
 
ŞİKAYETÇİ                          : ……… (TC.KİMLİK NO:
………) ………
VEKİLİ                                 : ………
………
………
SANIK                                   : [SANIK ADI SOYADI]
(TC.KİMLİK NO: [SANIK TC NO])
[SANIK ADRESİ]
SUÇ                                        : İcra ve İflas Kanunu’ nun 331. maddesine aykırılık
SUÇ TARİHİ                                    : [SUÇ TARİHİ]
TAKİP DOSYASI                : ……… İcra Müdürlüğü
……… nolu dosyası
OLAYLAR                            :
Müvekkilime olan borçlarından dolayı sanık hakkında yukarıda dosya numarası verilen icra takibi başlatılmıştır. Takip gereği gönderilen ödeme emri borçluya tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir.
Borçlu buna rağmen herhangi bir ödeme yapmamış ve görüşme taleplerimizi de cevapsız bırakmıştır. Borçlu müvekkilimin alacağını tahsil etmesini engellemek için malvarlığının bir kısmını muvazaalı olarak devretmek suretiyle mülkiyetinden çıkarmıştır.
Borçlu bunun yanında doğacak gelirlerinden alacağımızın tahsil edilmesinin önüne geçmek için gerçek olmayan borçlanmalar yaparak mevcudunu suni olarak eksiltmiştir. Açıklanan sebeplerle hakkında yapılan icra takibi kesinleşmişse de, müvekkilimin alacağının tahsil edilmesi mümkün olmamıştır.
Sanığın eylemleri İİK’ nun 331. maddesine aykırı olup suç teşkil etmektedir. Bu nedenle sanığın cezalandırılması için Yargıçlığınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER          : İcra ve İflas Yasası’ nın 331. maddesi ve ilgili mevzuat
DELİLLER                            : İcra dosyası, tapu sicil kayıtları, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller
TALEP SONUCU                 : Yukarıda sunulan sebeplerle, alacaklısının zararına olarak mevcudunu eksilten sanığın cezalandırılmasına, yargılama gideri ve avukatlık ücretinin sanıktan tahsiline karar verilmesini saygılarımla dilerim. ………
 
Müşteki Vekili
………
 
EKİ :
– Vekaletname sureti

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat