SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN KARŞILIKLI SADAKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ – DAVACININ SÖZLEŞME KAPSAMINDA YETERLİ KLİP ÇEKMEDİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 8834
Karar: 2016 / 163
Karar Tarihi: 12.01.2016

ÖZET: Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacı şirket ortağının … tarihinde yaptığı röportajda davalıyı incitici beyanlarda bulunduğu, bu haberin tekzip edilmeyerek zımnen kabul edildiği, sözleşmeden kaynaklanan karşılıklı sadakat ve özen yükümlülüğünün yerine getirilmediği, davacının sözleşme kapsamında yeterli klip çekmediği, davalının feshinin haklı nedene dayandığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. Hükmün onanması gerekmiştir.

(1086 S. K. m. 436)

Dava: Taraflar arasında görülen davada Fikri Sinai Mahkemesi’nce verilen 24/10/2013 tarih ve 2010/29-2013/234 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 12/01/2016 günü tebligata rağmen gelen olmadığı yoklama ile anlaşıldı, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Karar: Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında 01.11.2008 tarihinde iki albüm yapılması konusunda sözleşme imzalandığını, davacının sözleşmeden kaynaklanan tüm edimlerini yerine getirdiği halde davalının 22.12.2009 tarihli ihtarname ile sözleşmeyi haksız olarak feshettiğini, sözleşmenin 11. maddesine göre cezai şart talep hakları bulunduğunu, ikinci albümün yapılmaması nedeniyle kardan yoksun kaldıklarını, itibarlarının zedelendiğini ileri sürerek, şimdilik 15.149 TL cezai şart, yoksun kılınan kar olarak 1.000 TL ve 50.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının sözleşme yükümlülüklerine aykırı davrandığını, “……” isimli albüme yeterli klip çekmediğini, davacı şirket ortağının müvekkili hakkında olumsuz beyanlarda bulunduğunu, bu hususların düzeltilmesi için düzenledikleri ihtarnamenin sonuçsuz kaldığını, bunun üzerine sözleşmeyi haklı nedenle feshettiklerini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacı şirket ortağının 31.10.2009 tarihinde yaptığı röportajda davalıyı incitici beyanlarda bulunduğu, bu haberin tekzip edilmeyerek zımnen kabul edildiği, sözleşmeden kaynaklanan karşılıklı sadakat ve özen yükümlülüğünün yerine getirilmediği, davacının sözleşme kapsamında yeterli klip çekmediği, davalının feshinin haklı nedene dayandığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 4,00 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 12.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

Your email address will not be published.