YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDİLMEMESİ USULÜ KAZANILMIŞ HAK DOĞURMAZ

AKADEMİK ÖĞRETİM ELEMANI İLE YAPILAN İŞ SÖZLEŞMESİ

AKADEMİK ÖĞRETİM ELEMANI İLE YAPILAN İŞ SÖZLEŞMESİ

1- Amaç

Bu sözleşme, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükler ile çalışma esaslarını tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

2- Taraflar

….. Üniversitesi Rektörlüğü ile ….. arasında aşağıdaki şartları haiz bir sözleşme imzalanmıştır.

Üniversite:

Ünvanı                :  …..

Adres                 :  …..

Öğretim Elemanı:

Adı – Soyadı       :  …..

Akademik Ünvanı  :           …..

Adresi                 :  …..

3- Görevin Nitelikleri

 1. a) Sözleşmeli, öğretim görevlisi ve okutmalar tam zamanlı olarak görev yaparlar. Her akademik yarıyıl için aylık ücret karşılığı haftalık ders yükü öğretim üyeleri için 12, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 18 saattir. Rektör Yardımcısı, Dekan, Yüksekokul Müdürü ve Enstitü Müdürleri maaş karşılığı 6 saat, diğer idari görevleri olan akademisyenlerin ise 10 saattir. Haftalık zorunlu ders yükü saatini tamamlamayan öğretim üyelerine ek ders ücreti ödenmez.
 2. b) Sözleşmeli, Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek, lisans ve lisansüstü tez yönetmek, sınav ve ödevleri planlamak, hazırlamak ve sınavları değerlendirmek, ilgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, yol göstermek ve rehberlik etmekle yükümlüdürler.
 3. c) Sözleşmeli gerektiğinde kendi adına ve üniversite adına bilimsel toplantılara tebliğli ve tebliğsiz olarak katılır; bilimsel yayın, proje ve danışmanlık hizmetlerine katkıda bulunur.
 4. d) Sözleşmeli, Üniversitenin çalışma saatlerine, işleyiş kurallarına ve düzenlemelerine uymak zorundadır. Yetkili birimlerce verilecek görevleri yerine getirir, gerekli durumlarda ilgili akademik birim amirleri, sınav gözetmenliği ile tanıtım vb. faaliyetler için öğretim elemanını görevlendirebilir. Asli görevlerinden sayılan bu gibi işleri ikmal ve ifa ederken, çalışma süresini ve görevini aştığını iddia edemez. Bunlar için herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.
 5. e) Sözleşmeli, Üniversitenin izni olmaksızın Üniversitedeki görevinin dışında başka bir iş veya geçici de olsa ek görev kabul edip çalışamaz; Kuruma kayıtlı öğrencilere ücretli özel ders veremez.
 6. f) Sözleşmeli, gerektiği takdirde işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir. Sözleşmeli, görülen işin niteliğinde benzerlik olması şartıyla sözleşmelilerin işverene bağlı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bir başka işyerine en çok bir yarı dönem olmak üzere nakledilebilir.
 7. g) Sözleşmeli, istendiğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır.
 8. h) Sözleşmeli dijital ortamda kullanılmak üzere ürettiği her türlü ders ve ders materyallerinin uluslar arası telif haklarını düzenleyen (Creative Commons) kodlarından “by” standardında üreteceğini ve üniversite tarafından bu kodla sınırsız süresiz kullanımına muvafakat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

4- Ücret

Öğretim elemanının, sözleşmenin 3. maddesinde tanımlanan görevler karşılığı aylık Ücreti, (net ….. TL) (….. Türk Lirası) dır. Bunun dışında öğretim elemanına ilgili mevzuat ve Mütevelli Heyet Kararları çerçevesinde ek ödemeler yapılabilir. Öğretim elemanına çalıştığı ayın ücreti, bir sonraki ayın ilk 5 (Beş) iş günü içerisinde ödenir.

5- Görev ve Sorumlulukları

Öğretim elemanı -idarenin izin verdiği haller dışında- sözleşmenin geçerlilik tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde göreve başlamak zorundadır. Aksi halde, sözleşme bildirimsiz feshedilmiş sayılır. Öğretim elemanı, işe başlama tarihinden önce, işe giriş belgelerini doğru ve eksiksiz olarak tamamlamak zorundadır. Temin edilmeyen belgelerden doğacak sonuçlardan sözleşmelinin kendisi sorumludur. Sözleşmeli Üniversitenin Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen misyon, strateji ve kalite politikalarına uygun davranmak, ….. Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi prosedürlerinin gerektirdiği uygulamaları yapmakla yükümlüdür.

6- Çalışma Saat ve Süreleri

Çalışma saat ve süreleri ile ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır. Günlük ve haftalık çalışma usul ve süreleri, görev yapılan işyeri için tespit edilen usul, saat ve sürelerinin aynıdır. Öğretim elemanı, kendisine verilen görevleri günlük çalışma saat ve sürelerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.

7- Sözleşmenin Sona Erdirilmesi

 1. a) İşbu sözleşme herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın süre bitiminde kendiliğinden sona erer. Süre bitiminde tarafların karşılıklı anlaşmaları veya sessiz kalınarak öğretim elemanının fiilen çalıştırılmaya devam ettirilmesi halinde, sözleşme aynı şartlarla bir yıl süre ile uzar.
 2. b) Öğretim elemanının, sözleşme süresi dolmadan işi bırakması veya Üniversite yönetiminin haklı bir nedenle sözleşmeyi fesh etmesi halinde, iş süresinin geri kalan aylarına ilişkin alacağı maaşın tamamı kadar itirazı ve tenkisi kabil olmamak ve gayrikabili rücu olmak üzere şartlı cezai ödemekle yükümlüdür.
 3. c) Üniversite, öğretim elemanının sözleşme bitiş tarihinden önce sözleşmesini sona erdirdiği takdirde yasal tazminat tutarını ödemeyi kabul eder.
 4. d) Öğretim elemanı “….. Üniversitesi Performans Değerlendirme Kriterlerimde ilgili bölüm veya programın Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ortalama performans değerinin altında bir puan alması halinde Üniversite, süre bitimini beklemeden sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu durumda öğretim elemanı, kalan sürelerin ücreti de dahil hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve tüm dava ve takip haklarından feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, sözleşmelinin;

*     Sözleşmenin bütününe veya bir madde hükmüne aykırı davranması,

*     Öğrencilerden kendisi hakkında sürekli ve haklı yakınmalar olması,

*     Kurum hakkında gizli nitelikteki bilgileri ve maaşının miktarıyla ilgili bilgileri 3. kişilere aktarması ve paylaşması,

gibi durumlarda, işbu sözleşme tek taraflı ve haklı olarak kurumca feshedilir ve bu gibi durumlarda 4857 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

 1. e) Tarafların yukarıda belirtilen hallerde her türlü zarar, ziyan ve kâr mahrumiyetini talep etme hakkı ayrıca saklıdır. Taraflar karşılıklı rıza gösterdiklerini belirterek, iki tarafın imzasını havi yazılı ibraname düzenlemek sureti ile yukarıdaki kayıtlara bağlı kalmaksızın her zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilirler.
 2. f) Taraflar arasında daha önce imzalanan her türlü sözleşme işbu sözleşmenin imzalanmasını müteakip geçersiz olacaktır.

8- Harcırah Masrafları

Sürekli görev yeri dışında geçici olarak bir göreve atanan, kongre ve konferanslar için üniversite yönetim kurulunun izniyle görevlendirilen sözleşmeliye, ….. Üniversitesi Yayın Teşvik Yönergesine göre yapılacaktır. Kendi adına kongre ve konferanslara katılan Öğretim elemanına herhangi bir ödeme yapılmaz.

9- Ücretli ve Ücretsiz İzinler

Kamu ve özel kuruluşlardaki toplam hizmeti on yıldan az olanlara 20 takvim günü, on yıldan fazla olanlara ise 30 takvim günü ücretli izin verilir. Resmi tatiller ve Bakanlar Kurulunca belirlenen tatiller bu ücretli izin süresi dışındadır.

Sözleşmeli, kongre ve konferanslara katılma izni ile Rektörlük makamından alınan izinler dışında hangi sebebe dayalı olursa olsun görevinden ayrılamaz. Kurum yetkililerinden izin almadan ve devamsızlığı mazur ve makul gösteren bir haklı sebebi olmadan işe devam etmeyen çalışan, bu devamsızlık süresi için ücret ödenmez ve aylık ücretinin buna tekabül eden kısmı kesilir. Ancak devamsızlığın rapora dayalı rahatsızlık olması durumunda iki günü için; zorlayıcı nedene dayalı devamsızlıkta ise l haftalık süre için ücret ödenir, aşkın süre için ödenmez. Diğer devamsızlık hallerinde ise hiç ücret ödenmez yani aylık ücretten o sürenin ücreti düşülür.

Sözleşmeli, izinlerini yönetime önceden bildirmek ve gerekli tedbirleri almak suretiyle programın aksamasının önüne geçmeyi temin ile mükelleftir. Aksi hal Üniversite açısından sözleşmenin feshi ve meydana gelecek zararın karşılanması nedenini teşkil edecektir.

Sözleşmelinin talep ettiği ücretsiz izinlerin verilip verilmemesi ve yıllık ücret artışı tamamen işverenin takdirindedir. Ücretsiz izin süresince sözleşmeliye herhangi bir ücret ödenmez. Bir haftaya kadar verilen ücretsiz izinlerde hafta tatili ücreti kesilmez ve sözleşmeli çalışmadığı halde hafta tatili ücretine hak kazanır. Bir haftayı aşan ücretsiz izinlerde hafta tatili ücreti kesilir.

10- Genel Hükümler

Öğretim elemanı, üniversite eşyalarını korumak için gerekli özeni gösterir; eşya, araç ve gereçleri ancak belirlenmiş olanlarını gerekli izin ve yapılacak zimmetleme işlemi çerçevesinde üniversite dışına çıkartabilir. Üniversitenin birlik ve beraberliğinin sağlanması ile güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamının oluşturulması için gerekli çaba ve özeni gösterir.

11- Sözleşmede Yer Almayan Hususlar

Aksine hüküm bulunmayan hallerde veya bu sözleşmede yer almayan hususlar için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 4875 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı S.S.K. Kanunu, ….. Üniversitesi Ana Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayılanmış ve yayımlanacak olan yönergelerin hükümleri ve genel kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

12- Kanuni İkametgah

Taraflar bu sözleşmede bildirmiş oldukları adresleri yasal tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. İkametgah değişikliği yazılı olarak bildirilmedikçe bu adrese yapılacak tebligat geçerli olup, Tebligat Kanununun 21 ve 35. maddelerinin uygulanmasına peşinen rıza gösterirler.

13- Yetkili Merciler

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların çözümüne ….. Mahkemeleri yetkilidir.

14- Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme .. / .. / …. ile .. / .. / …. tarihleri arasında olmak üzere .. / .. / …. tarihinde tarafların serbest irade ve beyanları ile akdedilmiş olup, 2 nüsha olarak tanzim edilerek taraflarca imzalanmıştır.

    Üniversitesi Rektörü                                    Öğretim Üyesi

[/column]