AJANS HİZMET SÖZLEŞMESİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

AJANS HİZMET SÖZLEŞMESİ

AJANS HİZMET SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta ajans ….. ile diğer tarafta sanatçı ….. arasında işbu sözleşme akdedilmiştir.

Ajans        :           Her türlü defiele, ekspozisyon, show, fuar, sergi, festival, şenlik, televizyon, sinema, mankenlik, sunuculuk, reklam filmciliği, film ve reklam filmi seslendirmesi, her çeşit reklam ve film çekimi, müzik, kaset, plak yapımı, konser ve sair müzik organizasyonları işlerini yapan kurum, kuruluş ve kişiler ile Sanatçı arasında sözleşme yapılmasına ve yapılmış sözleşmelerin icrasına aracılık eden veya bu işleri doğrudan doğruya düzenleyen ve gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,

Sanatçı      :           Sinema, televizyon, tiyatro, güzle sanatlar, müzik eserlerini üreten ve/veya icra eden, bunun yanı sıra bir ürün, hizmet, kurum ya da kuruluşun reklam, organizasyon, promosyon dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tanıtımlarında görüntüsü, sesi veya icrası yer alan gerçek kişiyi,

İşler           :           Sanatçı tarafından şahsen icra edilecek olan, Casting, gazete, dergi, kitap, broşür, etiket, pankart, poster, kartpostal, afiş, kutlama kartı, billboard, ambalaj, takvim ve buna benzer her türlü basın ve yayın organında fotoğrafı, görüntü, ses ile yapılan tanıtımlar, sinema filmi, televizyon filmi, televizyon dizi filmi, reklam filmi oyunculuğu, yönetmenliği, senaristlik, müzik besteciliği, tiyatro oyunları, açık ya da kapalı her türlü sahne performansları, gazino, müzikhol, konser, açık ve kapalı eğlence yerlerinde yapılan müzik icraları, sunuculuk ve tanıtım konuşması, dans icraları, her türlü defle ekspozisyon, show, fuar, sergi, festival, şenlik, yarışma ve buna benzer organizasyonlarda podyumda, standlarda ve benzeri yerlerde yapılan tanıtım faaliyetlerini,

ifade etmektedir.

2- Ajans’ın Hak ve Sorumlulukları

Ajans’ın asıl yükümlülüğü, işveren ile Sanatçı arasında sözleşme akdedilmesinde aracılık yapmak, gerekse Sanatçı adına uygun gördüğü sözleşmeleri İşveren ile imzalamaktadır.

İşveren tarafından yapılacak ödeme, Ajans tarafından tahsil edilecek olup, Ajans Servis Ücreti miktarı kesildikten sonra bakiye miktar Sanatçı’ya ödenecektir.

Sanatçı, işbu sözleşme içeriğinde belirlenmiş olan işlere ilişkin olarak üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlardan aldığı teklifleri kabul için önceden Ajansın yazılı onayını alacaktır. Onay alındıktan sonra önceliği Ajansın çalışma ve işlerine verecektir.

Sanatçı işbu sözleşme kapsamında onay alarak yapmış olduğu işlerle ilgili alacağı ücret ile kazandığı her türlü maddi ödülü Ajans aracılığı ile tahsil edecek ve % …..’sini Ajans Servis Ücreti olarak Ajansa ödeyecektir.

3- Sanatçı’nın Hak ve Sorumlulukları

Sanatçı, Ajansa, kendi adına her türlü görüşmeleri yürütmek ve sözleşmeleri imzalamak yetkisini verdiğini kabul ve taahhüt eder.

Sanatçı, serbest meslek erbabı olduğundan gerek vergisel gerek diğer mali ve idari konularda Ajans’tan bağımsızdır.

Sanatçı Ajans tarafından kendisine bildirilen tüm işleri mücbir sebep bulunmadığı takdirde kabul edeceğini taahhüt ve kabul eder.

4- Ödemeler

Ajans, işverenden her ne nam altında olursa olsun yapılacak tahsilat konusundaki tek yetkilidir. Bu tahsilatın yapılmasından sonra Ajans Servis Ücreti’ni keserek, 15 (onbeş) gün içerisinde bakiyeyi Sanatçı’ya öder. Taksitli ödemelerde de aynı kural geçerlidir.

5- Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren … yıldır.

Taraflar sözleşmenin bitimine ……… gün kala feshi ibrazda bulunmazsa sözleşme kendiliğinden, aynı şart ve koşullarla … yıl daha uzayacaktır.

6-Sözleşmenin Feshi

Ajans, Sanatçı’nın işbu sözleşme hükümlerini ihlal etmesi durumunda, ihlaline son vermesi için …….. gün süre verecek, bu süre sonunda ihlale son verilmemiş olması halinde tek taraflı ve tazminatsız olarak sözleşmeyi feshedecektir.

7-Tebligat Adresleri

Taraflar adres değişikliğini karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde sözleşmede yazılı olan adres, bilinen en son adres olarak kabul edilerek tebligatlar bu adrese çıkarılır.

8- Yetki

Bu Sözleşme’den doğan ihtilafları da ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

                    Sanatçı                                                Ajans

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat