AĞAÇ KESME SUÇU

MUHAKEME SONA ERDİĞİ HALDE YENİDEN DURUŞMA AÇILIP YARGILAMA YAPILARAK VERİLEN KARAR HUKUKEN GEÇERSİZ OLDUĞU – TEMYİZ İNCELEMESİ YAPILACAK HÜKÜM NİTELİĞİNDE BİR KARAR BULUNMADIĞI – TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ

T.C YARGITAY
19.Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 1098
Karar: 2017 / 1731
Karar Tarihi: 27.02.2017

ÖZET: Muhakeme sona erdiği halde, yeniden duruşma açılıp yargılama yapılarak verilen karar hukuken geçersiz olup, temyiz incelemesi yapılacak hüküm niteliğinde bir karar bulunmadığından, katılan vekilinin temyiz talebinin reddi gerekmiştir.

(1412 S. K. m. 317)
Dava ve Karar: Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanık hakkındaki 18.09.2012 tarihli ön ödeme sebebiyle düşme kararının katılan vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesince 2014/11662 Esas- 2014/18133 Karar sayılı ilam ile sanık hakkında ”gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, emvalin istirdatı kabil olmak üzere orman idaresine bırakılmasına, ön ödeme ile yatırılan miktarın sanığa iadesine” 08.05.2014 tarihinde karar verildiği ve o tarih itibariyle hükmün kesinleştiği, böylece muhakeme sona erdiği halde mahkemece yeniden duruşma açılıp yargılama yapılarak verilen 30.09.2014 tarihli karar hukuken geçersiz olup, temyiz incelemesi yapılacak hüküm niteliğinde bir karar bulunmadığından, katılan vekilinin temyiz talebinin CMUK 317. maddesi uyarınca REDDİNE, 27.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

Your email address will not be published.