Adli Sicil Kaydını Nasıl Sildirebilirim?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Adli Sicil Kaydını Nasıl Sildirebilirim?

Adli Sicil Kaydının silinmesi,Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü (A.S.İ.Gnl Mdl’)den istenecek.
Arşiv kaydının silinmesi için ise, kararı veren mahkemeden karar alınarak ASİGM’ne gönderilecek.
5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 2/2.maddesinde; “Geçici 2/1.madde gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında 3682 sayılı Kanun’un 8.maddesinde öngörülen süreler dolduğu hallerde ilgilinin talebi üzerine hükmü veren mahkemece arşiv kaydının silinmesine karar verileceği” hükmü yer almaktadır
Söz konusu mahkumiyet hükmünü veren mahkeme aracılığı ile Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bir dilekçe gönderilip, silinmesini talep etmeniz durumunda gereği yapılacaktır.

T.C.

A D A L E T B A K A N L I Ğ I

Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Sayı :B.03.0.AİG.0.00.00.03/ … / 12 / 2007

Konu: Arşiv Kaydının Silinmesi Hk.

……………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 9 ve Geçici 2. maddeleri gereğince, 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlarla ilgili işlem yapılarak arşive alınan kayıtlardan, 3682 sayılı Kanunun 8. maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vakî olmamış sayıldığı hallerde, bu tarih esas alınarak, Anayasa’nın 76. maddesi ve metinlerinde “affa uğramış olsalar bile” ibaresi bulunan bazı özel kanunlarda sayılan ve niteliği itibari ile arşivden silinmesi mümkün olmayan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verileceği hüküm altına alınmış olmasına rağmen, bu konuda ilgililerin vakî başvurularının, görevli merciin Genel Müdürlüğümüz olduğundan bahisle anılan yasa hükmüne aykırı olarak işleme konulmayarak geri çevrildiği, bu durumun iş ve zaman kaybına, fuzuli yazışma ve masraflara yol açtığı, ilgililerin sızlanma ve mağduriyetlerine sebebiyet verildiği, Genel Müdürlüğümüze intikal eden bilgilerden anlaşılmıştır.

Adlî Sicil Kanununun 9. maddesi;

“ (1) Adlî sicildeki bilgiler;

a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,

b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,

c) Ceza zamanaşımının dolması,

d) Genel af,

Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.

(2) Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.

(3) Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre adlî sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.”

Aynı Kanunun Geçici 2. maddesi;

“ (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç tarihi itibarıyla bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanuna göre süre yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir; diğer kayıtlar için bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Anayasanın 76. maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır.

(2) Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vâki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76. maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir.”

Hükümlerini havidir.

Yukarıda zikredilen yasa maddeleriyle getirilen yasal düzenlemeye uygun işlem yapılarak


1) 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlarla ilgili, 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 9 ve Geçici 2. maddesi hükümlerine istinaden Genel Müdürlükçe silinerek arşive alınan kayıtlardan sadece Anayasanın 76. maddesi ile metinlerinde “affa uğramış olsalar bile” ibaresi bulunan bazı özel kanunlarda (2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanununun 11. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7. maddesi v.b. gibi) sayılan suç ve cezalar dışında kalan arşiv kayıtları hakkında ilgililerin vakî silme başvuruları mutlaka işleme konularak, talep, hükmü veren mahkemeye veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesine gönderilerek olumlu ya da olumsuz bir kararın alınmasının temini ve kararın kesinleşmesini takiben aslının veya tasdikli bir suretinin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi,

2) İlgililerin Genel Müdürlüğümüze vakî müracaatları üzerine bir üst yazıya bağlanarak gönderilen arşiv kaydının silinmesi talepleri hakkında da yukarıda belirtildiği şekilde gereğine tevessül edilmesi,

3) Vatandaşların mağduriyetlerine, iş ve zaman kaybına yol açacak bu gibi yanlış uygulamalara meydan verilmemesi, durumun bilgileri bakımından mahkemelere duyurulması,

Konularında bilgi ve gereğini rica ederim.

Abuzer DURAN
Bakan a.
Hâkim
Genel Müdür

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat