Adli Para Cezasının Hesaplanması Usulü

Evlilikte Mal Ayrılığı Sözleşmesi Örneği

Adli Para Cezasının Hesaplanması Usulü

YARGITAY 3. Ceza Dairesi 
2015/30322 E. 
2015/30969 K.

Kasten yaralama suçundan sanık O.. K..’nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2, 86/3-a, 29 ve 62. maddeleri uyarınca 2.250,00 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmalarına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresi belirlenmesine dair Akyazı Sulh Ceza Mahkemesinin 17/03/2009 tarihli ve 2007/447 esas, 2009/119 sayılı kararını müteakip, adı geçen sanığın denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlediğinden bahisle önceki hüküm açıklanarak, 5237 sayılı Kanun’un 86/2, 86/3-a, 29 ve 52. maddeleri uyarınca 250,00 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Akyazı Asliye Ceza Mahkemenin 24/02/2015 tarihli ve 2007/434 esas, 2009/479 sayılı ek kararına karşı Adalet Bakanlığı’nın 03.08.2015 tarih ve 2015/15729 – 51317 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21.09.2015 tarih ve 2015/28.. sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mezkur ihbarnamede; 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 61/8. maddesinde yer alan ” Adlî para cezası hesaplanırken, bu Madde hükmüne göre cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesine yönelik artırma ve indirimler, gün üzerinden yapılır. Adlî para cezası, belirlenen sonuç gün ile kişinin bir gün karşılığı ödeyebileceği miktarın çarpılması suretiyle bulunur.” şeklindeki düzenleme nazara alındığında adlî para cezası hesaplanırken, cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesine yönelik artırma ve indirimlerin gün üzerinden yapılması gerektiği hâlde, sanığın kasten yaralama olarak belirlenen eylemi sebebiyle hakkında belirlenen 120 gün temel adlî para cezasının günlüğü 20,00 Türk lirası üzerinden belirlenen 2.400,00 Türk lirası adlî para cezası üzerinden artırım ve indirim maddelerinin uygulanarak sanık aleyhine fazla ceza tayininde; isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK’nin 309.maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; Akyazı Asliye Ceza Mahkemenin 24/02/2015 tarihli ve 2007/434 esas, 2009/479 sayılı ek kararının 5271 sayılı CMK’nin 309/4.maddesinin (d) bendi gereğince kanun yararına BOZULMASINA, sanığın 5237 sayılı TCK’nin 86/2.maddesi gereğince 120 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, 86/3-a maddesi gereğince cezası ½ oranında artırılarak 180 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

TCK’nin 29. maddesi gereğince cezasında 1/4 oranında indirim yapılarak 135 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, aynı kanunun 62/1.maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 112 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, aynı kanunun 52/2.maddesi gereğince sanık hakkında belirlenen adli para cezası günlüğü 20 Türk Lirasından çevrilerek ve sonuç olarak 2240 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, infazın bu miktar üzerinden yapılmasına, hükmün diğer kısımlarının aynen bırakılmasına; dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE; 04.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat