Adli Para Cezası Nedir? Nasıl Ödenir?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Adli Para Cezası Nedir? Nasıl Ödenir?

Adlî para cezası, beş günden az ve kanun­da aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüz- zotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hâzinesine ödenmesinden ibarettir (TCK m. 52/1).

Kanun’un gerekçesine göre, adli para ce­zası ilke olarak hapis cezası ile birlikte değil bu cezaya alternatif olarak uygulanacaktır. Buna karşılık ekonomik kazanç elde etme amacının güdüldüğü belli suçlarda, kanunda ayrıca göste­rilmesi koşuluyla hapis ve adli para cezasına bir­likte hükmedilebilecektir. Ayrıca gün para cezası sisteminin kabul edilmesiyle, para cezasının ki­şinin ödeme gücüne göre belirleneceği, böylece suç işleyen zengin ile fakir arasındaki eşitsizliğin giderilmiş olacağı gerekçede ifade edilmiştir. Ni­tekim anılan maddenin 2 nci fıkrasına göre de en az 20, en fazla 100 Türk Lirası olan bir gün karşı­lığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.

Gün para cezası sisteminde, hâkim öncelik­le, TCK m. 61/1 kapsamında işlenen suç karşılığı kanunda öngörülmüş sınırlar arasında bir gün bi­rimi belirler. Daha sonra da kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak bir gün karşılığı adli para cezasının miktarını tayin eder ve bunların birbiriyle çarpımı sonucunda da hükmedilecek adli para cezasının miktarı ortaya çıkar.

Örneğin:

İşlenen suç karşılığından gün birimini 50 gün belirlemiş olsun ve kişinin ekonomik ve di­ğer şahsi hallerini de göz önünde bulundurarak bir gün karşılığı adli para cezasının miktarını 20 Türk Lirası olarak tayin etsin. 50×20=1.000 Türk Lirası hükmedilecek adli para cezasının miktarı olacaktır.

Hâkim, ekonomik ve şahsi hâllerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden iti­baren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil ve­rebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler hâlinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında öden­memesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezası­nın hapse çevrileceği belirtilir (TCK m. 52/4).

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat