Açık Cezaevi Nedir? Kimler Kalır?

TCK m. 221 nedir?

Açık Cezaevi Nedir? Kimler Kalır?

Açık ceza infaz kurumlan, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır. Açık ceza infaz kurumları ihtiyaca göre kadın açık ceza infaz kurumları ve gençlik açık ceza infaz kurumları şeklinde kurulabilir.

Doğrudan doğruya açık ceza evinde infaz şartı

İlk kez suç işleyen ve iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına hükümlü bulunanların cezaları doğrudan açık ceza infaz kuramlarında yerine getirilebilir.

Kapalı cezaevine iade durumu

Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerden kınamadan başka bir disiplin cezası alanlar ve hükümlü oldukları suçtan başka bir fiilden dolayı hakla­rında tutuklama kararı veya soruşturma konusu olan suçun kanunda öngörülen ce­zasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir başka suçtan soruşturması veya böyle bir suçtan tutuksuz yargılaması devam etmekte olanlar ile yaş, sağlık durumu, be­densel veya zihinsel yetenekleri bakımından çalışma koşullarına uyum sağlayama­yacakları saptananlar, kurum yönetim kurulunun kararı ile kapalı ceza infaz kurumlarına geri gönderilirler.

Kapalı infaz kurumuna geri gönderme kararı, infaz hâkiminin onayına sunu­lur.

İade kararı kurum yönetim kurulu tarafından verilmesi gerekir.

Hükümlülerin açık ceza infaz kurumlarına ayrılma koşulları

17 Haziran 2005 tarih ve 25848 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelik gereğince açık ceza infaz kurumlarına ayrılma şartları ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma

Açık ceza infaz kurumlarına ayrılma kararı

İlk kez suç işleyen ve iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına hükümlü bulunanlar ile adlî para cezası iki yıl ve daha az süre ile hapse çevrilenlerin açık ceza infaz kurumlarına ayrılma işlemleri Cumhuriyet başsavcılığınca, bunlar dışında kalan açığa ayrılma işlemleri idare ve gözlem kurulu tarafından yapılır. Açık ceza infaz kurumuna ayrılma süresini dolduranlar hakkında altı aylık deneme süresinin tamamlanması beklenmeden açığa ayrılma kararı alınabilir. (Yön. m. 4)

İki yıldan az hapis cezası bulunan hükümlüler

İlk kez suç işleyen ve iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına hükümlü bulunanlar ile adlî para cezası iki yıl ve daha az süre ile hapse çevrilenlerin ce­zaları doğrudan açık ceza infaz kuramlarında yerine getirilebilir. Ancak bu halde açık ceza infaz kuramlarında yapılabilmesi için, ayrıca;

A- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102, 103, 142, 148, 119, 188, 190, 220, 328, 335, 336, 337 nci maddelerinden hüküm alanlar için, koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalması (Yön. m. 6, IlI-a),

B- Kapalı ceza infaz kuramlarında cezaları infaz edilen hükümlülerden (Yön. m. 6, III- b);

> 25/3/1988 tarihli ve 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun, 29/7/2003 tarihli ve 4959 sayılı Topluma Kazandırma Ka­nunu, 1422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununun 14 üncü maddesi ve 5237 sayılı Kanunun 221 inci maddesinden yararlananlar için, koşullu salıverilmelerine iki yıldan az süre kalması,

Örgütlü suçların hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalması,

C- 1/6/2005 tarihinden önce işlenen suçlarda birinci fıkra hükmü uygulanmakla birlikte ayrıca aşağıda belirtilen suçlardan 1/3/1926 tarihli ve mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununa göre mahkum olup da 13/7/1965 tarihli ve 647 sayılı Ce­faların İnfazı Hakkında Kanun gereğince cezasının infazı gereken hükümlüler ba­kımından (Yön. m. 6, IV-a-b-c);

 • Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde düzenlenen uyuşturucu madde ticareti, 414, 416/1 ve 418/1 inci maddelerinde dü­zenlenen ırza geçme, 491, 492, 493 ve 494 üncü maddelerinde yer alan hırsızlık, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501 ve 502 nci maddelerinde yazılı gasp ile 504 üncü Haddesinin birinci fıkrasında düzenlenen dolandırıcılık suçlarından hükümlü olanların koşullu salıverilme tarihlerine bir yıldan az süre kalması,
 • Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesinde yazılı, cürüm işlemek için teşekkül meydana getirmek, 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Ban­kalar Kanununun 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan zimmet, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 56/1-D maddesi delaletliyle, Mülga 765 sayılı Kanunun 133 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan askeri veya si­yasi casusluk suçlarından hükümlü olanların koşullu salıverilme tarihlerine bir yıl­dan az süre kalması,
 • Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 429, 430/1,431 ve 439 uncu mad­delerinde düzenlenen kaçırma ve alıkoyma suçlarından hükümlü olanların koşullu salıverilme tarihlerine iki yıldan az süre kalması.

İlk kez suç işleyen ve iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına hükümlü bu­lunanlar ile adlî para cezası iki yıl ve daha az süre ile hapse çevrilenlerin teslim olması, yakalanması veya kapalı ceza infaz kurumunda bulunması hallerinde, yargı çevresinde açık ceza infaz kurumu bulunan ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığı ile ilçesinde açık ceza infaz kurumu bulunan ilçe Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hükümlünün koşulları taşıyıp taşımadığı talep üzerine veya kendiliğinden incelenir.

Yapılan inceleme sonucunda;

 • Teslim olan hükümlünün evrakının tamamlanmasından sonra koşulları ta­şıdığının belirlenmesi,
 • Yakalanan hükümlünün, kapalı ceza infaz kurumuna konulup, evrakının tamamlanması ve koşulları taşıdığının belirlenmesi,
 • Kapalı ceza infaz kurumunda bulunanların koşulları taşıdığının belirlenme­si,

hâlinde doğrudan açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebi­lir.

Teslim olan hükümlüler ile yakalanan hükümlüler, kurumun ayrı bölümünde barındırılır. Yargı çevresinde açık ceza infaz kurumu bulunan ağır ceza Cumhuri­yet başsavcılığı ile ilçesinde açık ceza infaz kurumu bulunan ilçe Cumhuriyet baş­savcılığı, kurumun koşullarının uygun olması hâlinde cezanın bu kurumda infaz edilmesine karar verebilir. Kurumun durumunun uygun olmaması halinde hüküm­lünün gitmek istediği üç açık ceza infaz kurumunu belirten dilekçesi ile gönderile­ceği açık ceza infaz kurumunun belirlenmesini Bakanlıktan talep eder. Bu hâlde hükümlünün gönderileceği kurum Bakanlıkça belirlenir.

Teslim olması suretiyle açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına karar verilip, gönderileceği kurum Cumhuriyet başsavcılığı veya Bakanlıkça belirlenen hüküm­lülere, on gün süre verilerek ilgili kuruma teslim olması, aşağıda yer alan fotoğraflı belge ile tebliğ edilir. Bu hükümlüler için Cumhuriyet başsavcılığınca; ilam ve tebligat, açık ceza infaz kurumunun bağlı bulunduğu Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. On günlük süre içinde teslim olmayan hükümlüler hakkında ikinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır. İki yıl veya daha az hapis cezası almış olan mükerrirler hakkında bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre işlem yapılır. (Yön. m.5)

İki yıldan fazla hapis cezası bulunan hükümlüler:

Yönetmeliğin 6. maddesine göre iki yıldan fazla hapis cezası bulunan hüküm­lülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları hüküm altına alınmıştır. Bu hük­me göre;

Toplam cezalarının beşte birini kapalı ceza infaz kurulularında iyi halli ola­rak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine en fazla beş yıl kalmış hükümlüler ile ilgili kanunu gereğince cezaları yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurum­lan ile kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümlerinde infaz edilen hükümlülerden toplanır cezalarının üçte birini bu kurulularda iyi halli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihlerine en fazla üç yıl kalanlar, açık ceza infaz kurumlarma ayrılabilir. Müebbet hapis cezasına hükümlüler, koşullu sa­lıverilme tarihlerine üç yıl ve daha az süre kaldığında açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilir.

Açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilmek için, ayrıca;

A- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102, 103, 142, 148, 149, 188, 190, 220, 328, 335, 336, 337 nci maddelerinden hüküm alanlar için, koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalması,

B- Kapalı ceza infaz kurumlarında cezaları infaz edilen hükümlülerden;

 • 25/3/1988 tarihli ve 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun, 29/7/2003 tarihli ve 4959 sayılı Topluma Kazandırma Ka­nunu, 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununun 14 üncü maddesi ve 5237 sayılı Kanunun 221 inci maddesinden yararlananlar için, koşullu salıverilmelerine iki yıldan az süre kalması,
 • Örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları ıdaıc ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalması,
 • 5275 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumuna gönderilenler, geriye kalan toplam cezaların üçte birini bu kurumlarda iyi halli olarak geçirmesi, koşullu salıverilme tarihine en fazla üç yıl kalması ve diğer koşulları taşıması aranır.

C- 1/6/2005 tarihinden önce işlenen suçlarda birinci fıkra hükmü uygulan­makla birlikte ayrıca aşağıda belirtilen suçlardan 1/3/1926 tarihli ve mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununa göre mahkum olup da 13/7/1965 tarihli ve 647 sayılı Ce­faların înfazı Hakkında Kanun gereğince cezasının infazı gereken hükümlüler ba­kımından;

 • Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde düzenlenen uyuşturucu madde ticareti, 414, 416/1 ve 418/1 inci maddelerinde dü­zenlenen ırza geçme, 491, 492, 493 ve 494 üncü maddelerinde yer alan hırsızlık, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501 ve 502 nci maddelerinde yazılı gasp ile 504 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen dolandırıcılık suçlarından hükümlü olan­ların koşullu salıverilme tarihlerine bir yıldan az süre kalması,
 • Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesinde yazılı, cü­rüm işlemek için teşekkül meydana getirmek, 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Ban­kalar Kanununun 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan zimmet, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 56/1-D maddesi delaletliyle, Mülga 765 sayılı Kanunun 133 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan askeri veya si­yasi casusluk suçlarından hükümlü olanların koşullu salıverilme tarihlerine bir yıl­dan az süre kalması,
 • Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 429, 430/1, 431 ve 439 uncu mad­delerinde düzenlenen kaçırma ve alıkoyma suçlarından hükümlü olanların koşullu salıverilme tarihlerine iki yıldan az süre kalması aranır.

Önemle belirtmek isterim ki; cezaların toplanması halinde açık ceza infaz ku­rumuna ayrılmada koşullu salıverme tarihine en az süre aranan suç esas alınır.

Çocuk ve genç hükümlülerin açık ceza infaz kurumlarına ayrılması

Çocuk kapalı, gençlik kapalı, çocuk eğitimevleri ile kapalı ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerinde cezası infaz edildiği sırada, onsekiz yaşını bitirmiş olup da yirmibir yaşını doldurmayan, kurum içinde veya dışında eğitime devam etmeyen gençlerin durumu, bu Yönetmelikte belirlenen koşullara uyduğu takdirde, cezaları gençlik açık ceza infaz kurumlarında infaz olunur. Gençlik açık ceza infaz kurumlan kuruluncaya kadar, büyüklere mahsus açık ceza infaz kurumunun gençler için ayrılan bölümünde barındırılır. Açık ceza infaz kurumuna ay­rılma koşullarını taşımayanlar, gençlik kapalı ceza infaz kurumunda, bulunmadığı takdirde büyüklere mahsus kapalı ceza infaz kurumlarının kendilerine ayrılan bö­lümlerinde barındırılır.

Çocuk eğitim evlerinde cezası infaz edildiği sırada, kurum içinde veya dışında herhangi bir eğitim ve öğretim programına devam etmekte iken yirmibir yaşını dolduran hükümlüler, koşullu salıverilme tarihine beş yıldan az süre kaldığı takdir­de, suç sınırlamasına bakılmaksızın, açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilir.

Çocuk eğitim evlerinde bulunanlardan, yirmi bir yaşını doldurmuş olup da, koşullu salıverilme tarihine beş yıldan fazla süre kalanlar büyüklere mahsus kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilir.

Gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında cezası infaz edilmekteyken yirmibir yaşını dolduran hükümlülerden, bu Yönetmelikteki koşulları taşıyanlar açık, taşı­mayanlar kapalı ceza infaz kurumuna gönderilir.

Çocuk kapalı ceza infaz kurumunda bulunan çocuk tuluklular, haklarındaki hüküm kesinleştiğinde, başka suçtan tutuklulukları veya 5275 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin sekizinci fıkrasındaki sayılan durumları bulunmadığı takdirde çocuk eğitimevine gönderilir.

Yeniden açık ceza infaz kurumuna ayrılma

Açık ceza infaz kurumunda cezası infaz edilmekte iken; kınama dışında disip­lin cezası verilmek suretiyle kapalı ceza infaz kurumuna bir defa iade edilenler, ia­de tarihinden itibaren bir yıl, birden fazla iade edilenler her defası için bir yıl altı ay geçtikten sonra, diğer koşulları taşımaları hâlinde açık ceza infaz kurumlarına ayrı­labilir. (Yön. m. 8)

Bakanlığa gönderilecek belgeler

Ceza infaz kuramlarında bulunan hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılmaları veya altı aylık deneme süreleri sonunda, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları hâ­linde; şu belgeler Adalet Bakanlığına gönderilir:

 • Haklarında alınan iyi hal ve açık ceza infaz kurumuna ayrılmasının uygun olduğuna ilişkin idare ve gözlem kurulu kararı,
 • İlâmı, süre belgesi, gözlem ve sınıflandırma formunu da içeren gözlem ve sınıflandırma dosyası,
 • Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul ettiğini ve gitmek istedikleri kuramlardan en az üç yeri belirtir dilekçesi.

Bakanlıkça, istekte bulunulan kurumun yer, kapsama gücü, mahkûmiyet süre­lerine uygun hükümlülerin barındırıldığı bir açık ceza infaz kurumu olması, daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum olmaması gibi hususlar dikkate alınarak, gönderilecekleri açık ceza infaz kurumu belirlenir.

Hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarını taşımadığının anla­şılması hâlinde, talep Cumhuriyet başsavcılığınca reddedilerek dosya Bakanlığa gönderilmez ve bu karar ilgilisine tebliğ edilir.

Açık Ceza İnfaz Kurulularına Ayrılamayacak Hükümlüler:

Aşağıda belirtilen hükümlüler hakkında, açık ceza infaz kuramlarına ayrılma kararı verilmez ve dosyaları Bakanlığa gönderilmez.

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlüler.
 • Haklarında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler.
 • Haklarında iyi hâl kararı verilse bile, 5275 sayılı Kanunun 44 üncü madde­sinde sayılan eylemlerinden dolayı iki kez hücreye koyma cezası alan hükümlüler.
 • Örgütlü suçlardan hükümlü olanlardan bu Açık Ceza Kuramlarına Ayrıl­masına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilenler dışındaki hükümlüler.
 • Koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle, kalan cezası infaz edilmekte olan hükümlüler.
 • Eğitimevleri hariç kapalı ve açık ceza infaz kuramlarından firar eden hü­kümlüler.

Hükümlü oldukları suçtan başka bir fiilden dolayı, haklarında tutuklama ka­rarı veya soruşturma konusu olan suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir başka suçtan soruşturması veya böyle bir suçtan tu­tuksuz yargılaması devam etmekte olanlar ile henüz kesinleşmemiş mahkumiyet kararları olan hükümlüler, bu durumları devam ettiği sürece açık ceza infaz ku­ramlarına ayrılamaz (Yön. m. 10, II).

Ellibin Türk Lirası ve daha fazla adlî para cezasına hükümlü olup da bunu ödemeyenler açık ceza infaz kurumuna ayrılamaz (Yön. m. III). Bakanlık söz konusu paranın miktarını yeniden belirleme yetkisine sahiptir.

Nakiller

Açık ceza infaz kurumlan arası nakiller

Hükümlülerin kendi istekleri ile, bulundukları açık ceza infaz kurumundan başka açık ceza infaz kurumlarına nakledilebilmeleri için şu şartların gerçekleşmesi gerekir:

 • Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe vermeleri,
 • Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri,
 • Koşullu salıverilmelerine beş aydan az süre kalmamış olması,
 • İstekte bulunulan kurumun yer, kapsama gücü ve sınıfının uygun bulunma­sı,
 • Daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum olmaması

Bu hükümlüler, nakledildikleri kuramlarda, eğitim öğretim, kurumun elveriş­siz ve yetersizliği, kapsama gücünün aşılması, kullanılamaz hale gelme, asayiş, gü­venlik, doğal afet, yangın ve büyük onarım veya hastalık nedenleriyle nakil hariç, bir yıl kalmak zorundadırlar. Çocuklar bakımından bu süre altı ay olarak uygulanır.

Açık ceza infaz kurumlan arasındaki nakil talepleri hakkında Bakanlıkça ka­rar verilir, ancak; aynı ağır ceza yargı çevresi içindeki açık ceza infaz kurumlan arasındaki nakillere ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığınca karar verilir.

Bakanlık, ihtiyaç halinde açık ceza infaz kurumlan arasında kendiliğinden na­kil yapabilir.

Naklin yapılması ve nakil giderleri

Açık ceza infaz kurumlan ve eğitimevleri arasındaki nakiller ile kapalı ceza infaz kuramlarından açık ceza infaz kuramlarına ve çocuk eğitimevlerine nakiller yeterli sayıda infaz koruma memuru nezaretinde yapılır. Nakil giderleri hükümlü tarafından peşin olarak yatırılmadığı takdirde nakil yapılmaz.

Kapalı ceza infaz kurumlarına iade

Açık ceza infaz kurumunda cezası infaz edilmekte iken;

 • Tutuklama kararı verilen,
 • Kınamadan başka disiplin cezası alan,
 • Üst sınırı yedi yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir suçtan dolayı hak­kında soruşturma veya kovuşturma yapılan,
 • Yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri bakımından çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları saptananlar ile çalışmak istemeyen,

ceza infaz kurumu yönetim kurulunun kararı ile kapalı ceza infaz kurumlarına iade edilir. Bu karar, infaz hâkimliğinin onayına sunulur.

Hükümlülerin adli para cezalarından çevrilen hapis cezaları kapalı infaz ku­ramlarından açık ceza evine ayrılmalarda nazara alınmayacağı gibi; açık infaz ku­ramlarından kapalı infaz kuramlarına iadelerine sebep teşkil etmez.

İnfaz edilmekte olan cezası dışında, yeni bir suçtan dolayı haklarında hüküm­lülük kararı verilenlerden, koşullu salıverilme tarihleri Yönetmelikte belirlenen sü­reyi aşanlar, derhal kapalı ceza infaz kurumlarına iade edilir.

Açık infaz kurumunda kalan hükümlüler hakkında disiplin cezasını kimin tarafından verilmesi gerektiği ve disiplin kararından sonra kapalı infaz kurumuna iade kararının hangi kurul tarafından verileceğine dair Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün  17.04.2006 tarih ve 24224 sayılı genelge uyarınca; (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği 1.6.2005 tarihinden sonra Genel Müdürlüğümüze gönderilen dilekçe ve yazıların değerlendirilmesi sonucunda özellikle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hü­kümlüler hakkında disiplin cezalarının uygulanma esas ve usulleri ile hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumlarma iadeleri konusunda tereddütler olduğu görülmüştür. (5275 sayılı Kanunun 14/4, 37/1, 47/5, 48/3-a; 4675 sayılı înfaz Hakimliği Ka­nunun 4 ve 5/4 maddeleri gözetilerek) Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hü­kümlüler hakkındaki disiplin cezalarının kurum disiplin kurulu başkanlığı, kapalı ceza infaz kurumuna iade kararının da, yanlış uygulamanın aksine idare ve gözlem kurulu tarafından verilmeyip kurum yönetim kurulu tarafından verilmesi, disiplin kurulu başkanlığı tarafından verilen hücreye koyma cezasının kendiliğinden, diğer disiplin cezalarının ise şikayet üzerine infaz hakimliğinin onayına sunulması, hüc­reye koyma cezasının infazına infaz hakiminin onayı ile, diğer disiplin cezalarının infazına ise derhal başlanması, şikayet üzerine infaz hakimliği tarafından infazın ertelenmesine karar verilmesi halinde, infaz hakimliğinin vereceği disiplin cezası­nın onaylanmasına ilişkin kararın kesinleşmesiyle infaza başlanması, açık ceza in­faz kurumundaki hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna iadesine ilişkin ku­rum yönetim kurulu tarafından alınan kararın da yine kendiliğinden infaz ha­kimliğinin onayına sunulması gerektiği düşünülmektedir.

Çocuk eğitimevleri (Yön. m. 15):

Çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların, hükümlülerin eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri amaçları güdülerek ye­rine getirildiği tesislerdir. Bu kurumlarda firara karşı engel bulundurulmaz; kurum güvenliği iç güvenlik görevlilerinin gözetim ve sorumluluğunda sağlanır. Kurum içinde veya dışında herhangi bir eğitim ve öğretim programına devam eden ve onsekiz yaşını dolduran çocukların, eğitim ve öğretimlerini tamamlayabilmeleri bakımından yirmibir yaşını bitirinceye kadar bu tesislerde kalmalarına izin verile­bilir. Haklarında tutuklama kararı bulunanlar ile 11 inci madde kapsamına girenler hariç olmak üzere, bu tesislerde bulunan çocuk hükümlüler kapalı ceza infaz ku­rumlarma gönderilmezler.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat