AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

Bu sözleşme, bir tarafta … adresinde mukim … (bundan sonra Aracı Kurum olarak anılacaktır) diğer tarafta … adresinde mukim … (bundan sonra kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlar çerçevesinde bir “Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi” (aşağıda kısaca”sözleşme”olarak anılacaktır) akdedilmiştir.

Sözleşme, Müşterinin Aracı Kurum hesapları üzerinden Borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının, ilgili mevzuat ve Borsa’nın yetkili organlarınca önceden belirlenmiş şartlar çerçevesinde kredili işlemlerine konu oluşturur.

ARACI KURUMU TANITICI BİLGİLER

Ünvanı

Faaliyet konusu

Adres

Telefon

MÜŞTERİ’Yİ TANITICI BİLGİLER

Adı-Soyadı/Ünvanı

Adresi

Telefonu

Faksı

Müşteri Hesap No

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1. Bu sözleşme ile, Mevzuat hükümleri çerçevesinde, Borsa kuralları ve bu çerçeve sözleşmesinde belirtilen şartlar dahilinde, Aracı Kurum nezdindeki kredi hesapları üzerinden borsalarda işlem gören ve Müşterinin sahip olmadığı sermaye piyasası araçlarını, ödünç almak suretiyle satması ve kararlaştırılan zamanda aynı cins sermaye piyasası aracını mislen iade etmesi işlemleri düzenlenmiştir.

2.2. KREDİ LİMİTİ

Müşteri’ye tahsis edilen kredinin limiti … TL. (yalnız … Türk Lirası)’dır.

 1. TANIMLAR

3.1- Borsa:….araçlarının işlem göreceği borsalar ile … Kurulu tarafından kredili menkul kıymet işlemlerinin izin verildiği teşkilatlanmış diğer piyasaları ifade eder.

3.2- Mevzuat: Özellikle …. Kanunu, … Kurulu tebliğlere, Yönetmelikleri ve ilke kararanı diğer kararlarını ayrıca bunların yerini alacak tebliğ, yönetmelik ve kararları ile bu sözleşmenin konusu oluşturan işlemleri düzenleyen diğer yasal düzenlemeleri ve T.C Yasalarının genel hükümlerini ifade eder.

3.3- Ödünç İşlemi: …..araçlarının ödünç alınması ve verilmesi işlemlerini ifade eder.

3.4- Ödünç Alan: ….. araçlarını açığa atış işleminde kullanılmak üzere ödünç veren müşterileri, ödünç veren doğrudan Aracı Kurum ise Aracı kurumu ifade eder.

3.5- Ödünç Veren … araçlarını açığa satış işleminde kullanılmak üzere ödünç veren müşterileri, ödünç veren doğrudan Aracı Kurum ise Aracı Kurumu ifade eder.

3.6- Açığa satış İşlemi: Müşteri’nin sahip olmadığı sermaye piyasası araçlarını, Ödünç Verenden ödünç alarak satmasını ve aynı cins sermaye piyasası aracını mislen iade etmesi işlemlerini ifade eder.

 1. AÇIĞA SATIŞ EMİRLERİ VE YERİNE GETİRİLMESİ

4.1- Müşteri Aracı Kuruma vereceği satış emrinin “Açığa Satış Emri” olduğunu açıkça belirtmek zorundadır. Müşterinin yazılı olarak vereceği bu emirde, ödünç aldığı sermaye piyasası araçlarını, bunları iade edeceği tarihi, emrin geçerli olacağı süreyi ve emirle ilgili detayları Aracı Kuruma belirtecektir. Açığa satış Emirlerinin Borsa’da gerçekleşmesi sırasındaki işlem kuralları Borsa yönetimince belirlenmektedir.

4.2- Müşteri Aracı Kurumun kabul etmesi şartıyla, yukarıdaki bilgileri içeren açığa atış emrini bizzat Aracı Kurumun merkezine giderek ordinoyla veya faks yoluyla veya telefon yoluyla verebilir.

4.3- Aracı Kurum, Müşterinin ileteceği açığa satış emrini kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir.

4.4- Müşteri tarafından verilen Açığa Satış Emirleri aksi belirtilmedikçe ikinci seans sonuna kadar geçerli olacaktır.

 1. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNİN VADESİ VE GERÇEKLEŞEN AÇIĞA SATIŞ EMİRLERİNİN TASFİYE ESASLARI

5.1- Müşteri açığa satış işlemine konu edilmek üzere ödünç aldığı sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak açığa satış emrinde belirttiği iade tarihinde, eğer bu tarih tatil günü ise takip eden işgünü en geç saat 14:00’e kadar ödünç aldığı….aracına milsen aracı kuruma iade etmek suretiyle, Aracı Kurum nezdinde açığa satış işlemi nedeniyle oluşan menkul kıymet borcunu kapattığı takdirde, gerçekleşen emirler tasfiye edilmiş olacaktır. Açığa satış işleminin vadesi en çok 30 (otuz) takvim günü olabilir.

5.2- Aracı Kurum ödünç alınan…araçlarının ödünç alanın kredi hesabında ödünç menkul kıymet kredi riski olarak izlenecektir.

5.3- Aracı Kurum, açığa satış işleminden elde edilecek tutarın ….TL’yi aşması halinde müşteri’den aksine bir talimat alınmadığı taktirde ….bank Borsa Para Piyasasında gecelik (O/N) faizinde değerlendirecek, bu nakit ve menkul kıymetler de nemalarıyla birlikte Aracı Kurum’un teminatını oluşturacaktır.

5.4- Aracı Kurum Ödünç verenin haklarının korunmasına yönelik olarak veya piyasa koşullarındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle dilediği zaman, açığa satılan sermaye piyasası aracını Müşteriden talep edebilir. Müşteri, ilk talep üzerine derhal açığa sattığı …..aracını Aracı Kuruma iade etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Müşteri, temerrüt hükümlerinin uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.

5.5- Müşteri açığa satış emrinde belirttiği iade tarihinde ödünç aldığı sermaye piyasası aracını Aracı Kuruma iade etmediği takdirde, Aracı Kurum teminatları yasal yollara başvurmadan derhal paraya çevirip, Müşteri’nin borçlandığın sermaye piyasası aracını satın alarak. Ödünç Veren’e iade edecektir.

6- KOMİSYON

6.1- Aracı Kurum, Ödünç Alan’dan açığa satılan sermaye aracının kapanış fiyatı ile hesaplanacak piyasa değeri üzerinden, açığa satış işleminin süresi boyunca (açığa satıldığı gün dahil, iade günü hariç her takvim günü için %…. (yazı ile…) oranında komisyon tahsil eder. Söz konusu komisyon tutarı Aracı Kurum’ca belirlenecek asgari komisyon tutarıdan (…TL) az olmaz.

6.2- Müşteri Aracı Kurum tarafından mevzuatın cevap vermesi halinde ve mevzuat sınırları içinde ihdas edilebilecek diğer ücret ve komisyonları, BSMV, fon ve diğer yasal giderleri derhal Aracı Kuruma ödemekle yükümlü olduğunu, Aracı Kurum’un ihbarda bulunmaksızın bunları Müşterinin yatırım hesabına borç kaydedebileceğini, Yatırım Hesabına borç kaydedilecek bu tutarların, tahakkuk ettirildikleri tarihte muaccel olacağını ve bunları Aracı Kuruma derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu, ödemediği takdirde temerrüt hükümlerinin uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.

 1. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNE KONU OLAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN HAKLARIN KULLANIMI

7.1- Açığa satış işleminin geçerli olacağı süre içinde, işleme konu olan ….. araçlarının kar payı ödenmesi, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı, kupon, faiz ve anapara ödemesi varsa, söz konusu ….araçları ödünç ve açığa satış işlemine konu edilemez. Bununla beraber söz konusu ….. araçları açığa satış işlemine konu edilmişse Açığa Satan, bunlardan doğan hakları Ödünç Verene vermekle yükümlüdür.

7.2- Açığa satış işleminin vadesi içinde kar payı ödenmesi varsa Aracı Kurum bu tutardan varsa yeni pay ayla bedeli karşılandıktan sonra kalan miktarı (ve varsa temerrüt faizi ile birlikte) Müşterinin hesabından tahsil ederek Ödünç Verenin hesabına aktarır.

7.3- Açığa satış işleminin vadesi içinde bedelsiz sermaye artırımı varsa Aracı Kurum açığa satış işleminin süresi sonunda başlangıçta ödünç alınan adete ilave olarak sermaye artırımı sonucu artan adedi müşterinin hesabından Ödünç Verenin hesabına virman yapar.

7.4- Bedelli sermaye arttırımının son günü açığa satış işleminin vadesi içinde ise Ödünç Veren, bedelli sermaye arttırımına katılmayacağını bedelli sermaye artırımının tamamlanmasından 3 (üç) işgünü önce Aracı Kuruma yazılı olarak bildirmek zorundadır. Ödünç Verenin bildirimde bulunmaması veya bildirimin Aracı Kuruma ulaşmaması ya da geç ulaşması durumunda Aracı Kurumun sorumlu tutulamayacağını ve bedelli sermaye artırımına katılıp katılmama konusunda aracı Kurumun resen karar vereceği Ödünç Veren önceden kabul eder. Eğer bedeli yeni pay alma hakkı kullanılmış ise Aracı Kurum, açığa satış işlemi süresi sonunda başlangıçta Ödünç alınan adede ilave olarak sermaye arttırımı sonucu artan adedi, Müşterinin hesabından ödünç verenin hesabına virman yapar. Aracı Kurum, yeni pay alma bedelinin varsa kap payı ile karşılanmayan kısmını Ödünç Verenin hesabından tahsil ederek Müşterinin hesabına aktarır.

8- AÇIĞA SATILAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI KARŞILIĞINDA VERİLECEK ÖZKAYNAK VE TEMİNAT

8.1- Açığa satış işlemi yapacak olan Müşteri, açığa satacağı …. araçlarının cari piyasa değerinin en az %100’ü oranında nakit veya cari piyasa değeri bu oranı karşılayan sermaye piyasası araçlarını, açığa satış emrinin yerine getirilmesinden önce Aracı Kurum nezdindeki hesabına yatırmak ve bu oranı devam ettirmek durumundadır. Müşterinin kredili olarak aldığı …..araçları özkaynak olarak kullanılmaz.

8.2- Aracı Kurum açığa satış işlemlerinde özkaynak oranını, mevzuatta belirtilen şartlar dahilinde, yukarıda belirtilen oranın altında kalmamak kaydıyla dilediği oranda artırmaya, Müşterinin özkaynak olarak verdiği….araçlarını değiştirmesini istemeye, sermaye piyasası araçları ve müşteriler bazında özel özkaynak oranı ve … araçlarının toplam özkaynak içinde ağırlığını belirlemede yetkili olacaktır.

8.3- Özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler, nakit olarak TL…..aracı olarak ise işlemlere konu olabilecek sermaye piyasası araçları listelerinde yer alan sermaye piyasası araçları ile Borsa’da işlem görmesi kaydıyla Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Özel Sektör Tahvili ve fiyatının bulunması kaydıyla Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, Gayrimenkul Sertifikaları ile A ve B tipi Yatırım Fonu Katılma belgeleridir.

8.4- Özkaynak tutarı ile ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının cari değeri arasındaki fark Aracı Kurum Tarafından günlük olarak takip edilir. Özkaynak tutarı, …araçlarının cari değerinin Aracı Kurum tarafından belirlenen özkaynak oranının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum, Müşterinin aynı gün içinde telefonla ve ayrıca masrafı Müşteri tarafından karşılanmak üzere yazılı olarak özel kurye veya postayla ya da faksla “özkaynak tamamlama çağrısı’nda bulunur. Müşteri, telefonla ya da yazılı olarak yapılan bildirimi aldığı gün içinde özkaynak oranının Aracı Kurum tarafından belirlenen düzeye çıkaracak şekilde ödemede bulunacak, aksi takdirde Aracı Kurum, Müşterinin yatırım hesapları ve/veya özkaynak tutarları kullanılarak bu yükümlülükleri resen yerine getirecek ve oluşan farkı Müşteriden tazminat edecektir. Aracı Kurum etrafından belirlenen özkaynak oranının bu şekilde sağlanmaması durumunda açığa satış işlemi muaccel hale gelecektir.

 1. TEMERRÜT

Açığa satış işleminden doğan borç muaccel hale geldiğinde temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Aracı Kurum tarafından yapılan özkaynak tamamlama ve özkaynak değiştirme çağrılarına karşın Müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde; sözleşme ile belirlenen ve Aracı Kurum tarafından Müşteriye bildirilen Açığa Satış işlemi süresinin sona ermesi halinde; Müşterini açığa satış işlemi süresini sonunda Aracı Kuruma ve/veya Ödünç Verene karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde; Açığa satışı yapılan sermaye piyasası aracının ilgili listeden çıkarılması veya Borsa’da sırasının sürekli olarak kapatılması halinde temerrüt hükümlerinin uygulanması söz konusu olacaktır.

9.1- Temerrüt durumunda Müşterinin Aracı Kurum’daki hesaplarında bulunan nakidi üzerinde Aracı Kurum’un takas ve mahsup hakkı bulunmaktadır. Aracı Kurum herhangi bir ihtar, ihbar veya bildirim yükümlülüğü olmaksızın bu nakdi kullanarak, yetmediği takdirde özkaynakları ve Müşterinin Aracı Kurum’daki hesaplarında bulunana sermaye piyasası araçlarını nakde dönüştürerek Ödünç Verenin ve Aracı Kurumun sözleşmeden doğan….aracı, komisyon ve diğer alacakları ile tahakkuk tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için temerrüt faizi alacaklarını karşılayacaktır.

9.2- Açığa satış işlemine konu sermaye piyasası aracının Borsa’daki pazarının sürek iş olarak kapatılması ve açığa satış işlemine konu sermaye piyasası aracının herhangi bir piyasadan satın alınmaması durumunda Müşterinin hesaplarında bulunan nakdi, özkaynakları ve diğer sermaye piyasası araçları herhangi bir ihtar, ihbar veya bildirim yükümlülüğü olmasızın Aracı kurum tarafından yukarıda belirtilen şekilde nakde dönüştürülerek, Açığa Satış işlemine konu…..aracının Borsa’da gerçekleşen son Ödünç Verene veya Aracı Kuruma ödenecektir.

9.3- Temerrüt süresi içindeki toplam borca (Müşterinin temerrüde düştüğü gün hesaplanacak Açığa Satış İşlemine konu olan sarmaye piyasası araçlarının piyasa değerleri, masraf, komisyon, ücret ve vergiler ile diğer borçları) Aracı Kurum’un kredili Menkul Kıymet işlemlerine uyguladığı faiz oranının (……Repo Piyasası’nda gerçekleşen gecekik O/N işlemleri ortalama brüt faiz oranı +20 puan) iki katı oranında temerrüt faizi uygulanır. Müşteri’nin borcunun Aracı Kurum tarafından Ödünç Verene ödenmesi durumunda bu faiz Aracı Kuruma ödenecektir.

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

10.1- İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren süresizdir. Taraflar karşılıklı olarak ya da tek taraflı olarak … öncesinden yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla sona erdirebilir. Sözleşme sona erdiğinde, sona erme tarihinden önce taraflar arasında yapılmış işlemler sözleşmede yer alan şartlara uygun olarak yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirmesi suretiyle sonuçlandırılır. Aracı Kurumun rehin, takas ve mahsup hakkı saklıdır.

10.2- Sözleşme kapsamında yürütülen hizmetlerin sona ermesi durumunda sözleşme kendiliğinden sona ermeyecek olup, yeni bir hizmet kullanılması anına kadar askıda kalacaktır. Müşteri’nin bu sözleşmedeki hizmetlerde herhangi birinden yararlanarak için tekrar Aracı Kuruma başvurması durumunda ise sözleşme hükümleri yeniden yürürlüğe girecek ve hizmete dahilinde yapılacak işlemler tamamıyla bu sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.

 1. BİLGİ VERME ESASLARI

11.1- Müşteri, bu sözleşme gereğince, Açığa Satış işlemine ilişkin hesaplarındaki tüm hareketleri izlemekle yükümlüdür. Aracı Kurum Müşteriye mevzuatta belirtilen sürelerde, o dönem içinde hesabına borç kaydedilmek üzere, hesap ekstresini ve/veya son hesap durumunu kendi tercih edeceği Resmi veya özel postalama ya da diğer kurye ve dağıtım yollarından herhangi biri ile gönderir. Müşteri veya yetkili temsilcisine elden imza karşılığı teslim edilmiş olan söz konusu belgeler, tekrar iletişim araçları ile gönderilmez. Müşteri talimatına dayanarak yazı ve resimleri ileten iletişim araçları ile gönderilen tüm belgeler ve beraberindeki bilgiler, Müşteri tarafından öğrenilmiş ve bu şekilde yapılmış olan bildirimler, Tebligat Yasasına uygun olarak tebliğ edilmiş sayılır. Bu madde uyarınca öngörülmüş tebliğ yollarından herhangi biri marifetiyle Müşteri’ye gönderilmiş her türlü belge ve muhteviyatı, üzerinde yazılı süre içinde Müşteri tarafından itiraz edilmemesi halinde, İcra İflas Kanunu madde 68/b hükmünde belgelerden kabul edilecek ve bu kapsamda kesinlik kazanana hesap bildirim muhteviyatı, hesabın kat’i olarak kabul edilerek bu tarih itibariyle kat’i olan bakiye asıl alacağı teşkil edecektir.

11.2- Aracı Kurum’un yapacağı yazılı veya sözlü ihbar ve bildirimlerle ilgili olarak posta, kurye, telefon faks ve diğer iletişim ulaşım araçlarının kullanılmasından kaynaklanan tüm zararlar ve kayıp, gecikme, yanlış anlama, bozulma ve mükerrerliğin sonuçlarından Aracı Kurum hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

11.3- Müşteri aşağıda yazılı adresini kanuni ikametgah ittihaz ettiğini tebligatların bu adrese yapılmasını beyan ve kabul eder. Bu adrese yapılacak bildirimler Müşteri tarafından alınsın ya da alınmasın geçerli olacaktır. Müşteri söz konusu tebligat adresinde vaki olacak değişikleri Aracı Kuruma yazılı olarak ulaştırmadıkça Aracı Kurumun biline son adrese yaptığı tüm tebligatlar ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır.

 1. ŞİRKET DEFTER VE KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ

Bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Aracı Kurum defter, belge ve kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda delil olarak kullanabilecektir.

 1. KEFİLLERİN SORUMLULUĞU

13.1- İşbu sözleşme sonunda imzası bulunan müşterek borçlu ve müteselsil kefil veya kefiller, imzalarının yanında belirtilen miktarı, imzaları yanında miktar belirtilmemesi halinde Müşterinin bu sözleşmenin giriş bölümünde miktarı belirtilen limit tutarında ve bu limit yükseltilmesiyle borçlanacağı bütün meblağları, limiti aşsa bile anapara borcuna yürütülecek her türlü faiz, komisyon ve masrafları Aracı Kuruma karşı müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.

13.2- Müşterek borçlu ve müteselsil kefil Müşterinin kullandığı krediden kaynaklanan anapara ve faiz borçlarının muaccel hale gelmesi durumunda, Aracı Kurum’un merkez ve şubeleri nezdinde bulunan her türlü menkul kıymet ve alacaklarının ve bunların nemaları üzerinde Aracı Kurumun Rehin ve Hapis hakkı bulunduğunu ve yukarıda “Teminatla ilgili Hükümler “bölümünde Aracı Kurumun sahip olduğu bütün hak ve yetkilerin kendi hakkında da uygulanmasını kabul eder.

13.3- Borcun Müşteri için her ne nedenle olursa olsun muaccel olması halinde Aracı Kurum Türk Borçlar Kanunu 586, 590 ve ilgili maddelerin hükümleri dahilinde kefil için de hukuki işlemlere girişir. Ayrıca müşterek borçlu ve müteselsil kefil bu sözleşmede ve daha sonra sözleşmede yapılacak bütün değişiklikleriyle birlikte Aracı Kurum yönelik olarak kaleme alınmış bulunan bütün hükümleri kendi hakkıda da uygulanmasını, borçlunun yükümlülüklerini yerine getirmesini aynen garanti ettiğini kabul eder.

 1. İHTİLAF VE YETKİ

Bu sözleşme T.C. Kanunlarına tabidir. Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda … Mahkemeleri ve icra daireler yetkilidir.

 1. YETKİLİ İMZALAR

15.1- Müşteriyi işbu sözleşmeyle ilgili her tür işlemde temsile yetkili imzalar aşağıda gösterilmiştir. Bu kimselerin yetkisinde yapılacak değişiklikler Müşteri tarafından Aracı Kuruma yazılı olarak ve geçerli yasal belgelerle birlikte bildirilinceye kadar, söz konusu imzalar Müşteriyi bağlayıcı ve Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde veya herhangi bir yayın organında yapılabilecek ilan hiçbir şekilde Aracı Kurumun zararına bir hareket, işlem, vs. vukuunda bütün zarar Müşteriye ait olup, Müşteri bunu derhal takdiri münhasıran Aracı Kuruma ait olmak üzere tazminle mükelleftir.

15.2- Aracı Kurum, Müşterinin ve onun yetkili temsilcilerin kimliğini kendisine verilmiş bulunan imza örneklerini, makul bir dikkatle inceler ve ilk bakışta anlaşılamayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarında sorumlu tutulmayacaktır. Aracı Kurum ağır kusuru dışında kendisine ibraz edilen vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulmayacak ve kendisine ibraz edilen bu gibi belgelerin gerçeğe uygunluğunu incelemek ve araştırmakla yükümlü olmayacaktır.

16- DİĞER HUSUSLAR

16.1- Aracı Kurum, Müşteri tarafından veya onun adına üçüncü kişilerce yapılan ödemeleri, yahut Müşteri’nin borcuna mahsuben icrada yaptığı tahsilatı, bu krediden doğan ve muaccel hale gelmiş alacaklarından dilediğine, teminatlı veya teminatsız, vadesi gelmiş olsun veya olmasın mahsup etmek veya Müşteri’nin vadesi gelmemiş kredilerinin teminatı olarak muhafaza etmek hakkına sahiptir. Müşteri bu konuda hiçbir itirazı olmadığını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Ayrıca, Aracı Kurum’un vereceği makbuz ve diğer belgelere herhangi bir ihtirazı kayıt konmasına gerek olmaksızın faiz ve diğer feri haklarını talep hakkının saklı olduğunu Müşteri şimdiden kabul ve taahhüt eder.

16.2- Müşterinin Aracı Kuruma borçlu bulunduğu tutarların tahsili hususunda Aracı Kurum, Müşteri aleyhinde yurt içinde veya yurt dışında dava açmak veyahut İcra ve İflas Kanunun hükümlerine uygun olarak icra takibine başvurmak suretiyle alacağını Müşteriden tahsil etmek zorunda kalırsa Aracı Kurumca yapılacak her türlü masrafların ödenmesinden başka, tarifenin azami haddine göre avukatlık ücretini, Aracı Kurumun kendi avukatına daha fazla ücret ödemesi halinde aradaki farkı ödemeyi Müşteri taahhüt eder ve bu husustaki itiraz hakkından önceden vazgeçilmiş olduğunu beyan eder.

 1. SÖZLEŞME VE YÜRÜRLÜK

17.1. Bu sözleşme …/…/…. tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

17.2. İşbu sözleşme 17 bölümden oluşmuş ve taraflarca okunup, muhtevası tamamen kabul edilmek suretiyle,…/…./…. tarihinde imza altına alınmıştır.

MÜŞTERİ

Adı Soyadı/Ünvanı                                                 Vatandaşlık no

Hesap No                                                                  e-mali

Kimlik Türü-No                                                        Ana adı

Doğum Yeri-Tarihi                                                   Verildiği Tarih

Baba Adı                                                                   İş Tel No

Verildiği Yer                                                              Faks No

Ev Tel no                                                                  Vergi Numarası

Cep Tel no

Vergi Dairesi

Adres

İmza/Kaşe

MÜŞTEREK BORÇLU MÜTESELSİL KEFİL (1)

Adı Soyadı/Ünvanı                                                 Vatandaşlık no

Hesap No                                                                  e-mali

Kimlik Türü-No                                                        Ana adı

Doğum Yeri-Tarihi                                                   Verildiği Tarih

Baba Adı                                                                   İş Tel No

Verildiği Yer                                                              Faks No

Ev Tel no                                                                  Vergi Numarası

Cep Tel no

Vergi Dairesi

Adres

İmza/Kaşe

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat