Açığa Alınma Tutuklanma Aylık

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Açığa Alınma Tutuklanma Aylık

Dergi No:19
Karar Dairesi:AYİM 3.D.
Karar Tarihi:20.11.2003
Karar No: E.2003/359
Karar No: K.2003/156

AÇIĞA ALINMA, TUTUKLANMA-AYLIK İLİŞKİSİ

ÖZETİ:

Yargılandığı suçtan beraat edenlerin rütbe ve kıdeminin emsallerinin rütbe ve kıdemine götürüleceği, ancak bu şekilde yapılan terfi ve rütbe kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmeyeceği şeklindeki TSK Personel Kanununun 33ncü maddesi gereğince,açığa alınmakla beraber yargılandığı suçlardan beraat eden ve rütbe ve kıdemi emsallerininkine götürülen davacıya,derece ve kademe ilerlemesinden dolayı maaş farkı ödenmemesi işleminde hukuka aykırılık yoktur.

Davacı, 21.03.2003 tarihinde kayda alınan dava dilekçesinde hakkında iki ayrı emre itaatsizlikte ısrar suçundan Dz.Kuv.K.lığı Askeri Mahkemesinde kamu davası açıldığını, 16.03.2001 tarihleri arasında açıkta kaldığını, neticesinde 10.09.2003 tarihinde her iki suçtan beraat ettiğini, kararın 20.01.2003 tarihinde kesinleştiğini, idare tarafından 20.01.2003 tarihinden itibaren kademeli kıdemli başçavuşluğunun onandığını ve kıdemliliğinin emsallerin onay tarihi olan 30.08.2001 tarihine götürüldüğünü, 18.02.2003 tarihli dilekçesi ile 30.08.2001 tarihinden itibaren derece ve kademeden doğan farkların ödenmesi için idareye başvurduğunu, Ege Ordu Komutanlığı Maliye ve Bütçe Başkanlığınca 27.02.2003 tarihli yazısı ile 20.01.2003 ile 15.03.2003 tarihleri arasında maaş farkının ödenmeyeceği hususunun bildirildiğini belirterek 17 aylık derece ve kademe farklarının ödenmemesi işleminin iptaline, olay tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dosya belgelerinin incelenmesinden iki ayrı iki ayrı emre itaatsizlik ısrar suçundan Dz.Kuv. K.lığı As. Mahkemesinde yargılanması sürerken davacının 16.03.2001 ile 05.06.2001 tarihleri arasında açığa alındığı, 10.09.2002 tarihinde Dz.Kuv.K.lığı Askeri Mahkemesinde yapılan duruşmada her iki suçtan beraatine karar verildiği, söz konusu kararın 21.01.2003 tarihinde kesinleştiği, idare tarafından davacının kademeli kıdemli başçavuşluğunun 20.01.2003 tarihinden itibaren onandığı ve kademe ilerlemesinin emsallerinin onay tarihi olan 30.08.2001 tarihine götürüldüğü, davacının idareye yaptığı başvuru ile 30.08.2001 tarihinden 20.01.2003 tarihine kadar olan 17 aylık derece ve kademe farklarının ödenmesini istediği, Ege Ordu Komutanlığı Maliye ve Bütçe Başkanlığının 27.02.2003 tarihli yazısı ile davacıya 20.01.2003 ile 15.03.2003 tarihleri arasındaki maaş farkının ödenebileceği, ancak 30.08.2001 ile 20.01.2003 tarihleri arasında maaş farkının 926 Sayılı Personel Kanununun 33 ncü maddesi gereğince ödenemeyeceğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

926 Sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin atıfta bulunduğu 65 nci maddesinin (e) bendi uyarınca davacının iki ayrı emre itaatsizlik suçundan dolayı ceza yargılaması sürerken açığa alınması nedeniyle terfi ve kademe ilerlemesi yapılmamıştır. Astsubayların terfi zamanı ile ilgili olarak 926 sayılı TSK Personel Kanununun 81 nci maddesinin atıfta bulunduğu “terfi zamanı” başlıklı 33 ncü maddesi;

“-Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır.

(Değişiklik: 21/7/2000-KHK-607/2 md.) Kıdem alanlar, kazai veya idari kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ile açığa alınmaları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde bulunmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, muhakemenin men’ine, kamu davasının düşmesine yahut ortadan kaldırılmasına, beraatine, kısa hapis cezasına veya verilen cezanın teciline tedbire veya para cezasına çevrilmesine karar verilenler hakkında, emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdemliliği onanmış olmak şartıyla, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu durumda olanların rütbe terfi ve rütbe kıdemlilikleri, hükmün kesinleşme tarihinden geçerli olarak yapılıp emsalleri tarihine götürülür. Bu şekilde yapılan terfi ve rütbe kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmez.” hükmünü taşımaktadır.

Yukarıda yazılı mevzuat hükümleri çerçevesinde dava konusu istem hakkında 926 sayılı TSK Personel Kanununun 33 ncü maddesinde haklarında beraat kararı verilenlerin rütbe ve kıdemliliğinin emsallerinin rütbe ve kıdemine götürüleceğinin ancak bu şekilde yapılan terfi ve rütbe kıdemliliklerde maaş farkı ödenmeyeceğinin belirtilmesi; davacının her iki suçtan yargılanması sonucunda verilen beraat kararının kesinleştiği 20.01.2003 tarihinden itibaren kademeli kıdemli başçavuşluğa yükseltilmesi, kademe ilerlemesinin emsallerinin onay tarihi olan 30.08.2001 tarihine götürülmesi ve 30.08.2001 ile 20.01.2003 tarihleri arasında derece ve kademeden doğduğu ileri sürülen farkın ödenmemesi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1. Yasal dayanaktan yoksun davanın REDDİNE

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat