ABONELİK SÖZLEŞMESİ – DERGİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

ABONELİK SÖZLEŞMESİ – DERGİ

ABONELİK SÖZLEŞMESİ
(Dergi)

  1. TARAFLAR VE KONU

İş bu Abonelik Sözleşmesi …/…/…. tarihinde, limited şirket olan ve kayıtlı adresi…………………olan…………….Şirketi (“Şirket”) ile, …. adresinde kayıtlı bir şirket olan …………………..(“Abone”) arasında yapılmıştır.

Bu Sözleşmede belirtilen kural, hak ve yükümlülüklere uygun olarak, ……….’ye aylık olarak yayımladığı…………………Dergisini (“Dergi”) tedarik etmeyi, Abone de Şirket’ten Dergi’yi satın almayı istemektedir.

  1. TARAFLARCA KABUL EDİLEN ŞART VE HUSUSLAR

1- Bu Sözleşme …/…/…. – …/…/… tarihleri arasında geçerli olacaktır.

2- Bu Sözleşme’nin tarafları, sözleşmenin bitiminden …. … önce yazılı ve karşılıklı olacak şekilde sözleşme’nin süresini uzatabilir.

3- Şirket, sözleşme süresi boyunca her ay Abone’ye ……….adet Dergi tedarik edecektir.

4- ……….adet Dergi … karşılığında Şirket Abone’ye…………+ KDV’lik bir fatura düzenleyecek ve fatura yukarıda 3. madde’de belirtilen  şekilde Abone’ye ulaştırılacaktır.

5- Abone, yukarıda 4. madde’de belirtilen fatura ödemesini işbu sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen teslimatı takip eden … gün içinde detayları aşağıda verilmiş olan Şirket’e ait banka hesabına yapacaktır.

6- Şirket’in banka hesap bilgileri aşağıdaki gibidir:

……………………………………..

……………………………………..

7- Taraflardan her biri. …. ay öncesinde yazılı ihbarla işbu sözleşme’yi sona erdirebilir.

8- İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde düzenlenmiş olup Sözleşme’ye Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’den kaynaklanan veya sözleşme ile ilgili doğabilecek bütün uyuşmazlık, talep ve ihtilaflara ilişkin olarak taraflar ………….. mahkemelerini ve icra dairelerini yetkili mercii olarak tayin etmiştir.

9- Bu sözleşmenin herhangi bir madde, paragraf veya hükmünün geçersiz veya ileri sürülemez olması sözleşme’nin tamamını geçersiz kılmamakla, diğer madde, paragraf veya hükümlerin geçerliliğini veya ileri sürülebilirliğini etkilemez.

10- Türk Ticaret Kanunu madde 18’de belirtilen temerrüt, fesih ve rücu hükümleri için gösterilen şekil şartı saklı kalmak üzere sözleşme kapsamında gereken veya izin verilen ihbarlar ve diğer haberleşmeler ancak taraflardan biri tarafından imza sayfalarında isminin yanında gösterilen adrese veya faks numarasına ya da o tarafın bu madde uyarınca yazılı olarak bildirebileceği bir başka adrese veya faks numarasına elden teslim edildiği ya da teleks, faks veya peşin ödemeli iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği takdirde usulünce tebliğ edilmiş sayılır. Bu ihbar veya haberleşmeler, elden teslim edildiğinde ya da teleks, faks veya posta ile alındığında tebellüğ edilmiş sayılır.

Şirket için

……………………………..

………………………………

Tel: +90 (0)…………..

Fax: +90 (0)…………..

……………………………….dikkatine

Abone için

……………………………….

……………………………….

Tel: +90 (0)……………

Fax: +90 (0)……………

……………………………….dikkatine

11- Taraflar, bu Sözleşme’nin imzalanması, teati edilmesi ve bu sözleşmede öngörülen işlemlerin yapılması konularında kendi masraflarını kendileri karşılayacaktır ancak bu sözleşmeyle ilgili olarak herhangi bir Türk damga vergisi alınması, durumunda bu masraf sözleşmenin taraflarınca eşit olarak paylaşılarak karşılanacaktır.

12- Bu Sözleşme’de yapılan hiçbir değişiklik yazılı olmadıkça ve de her iki tarafça akdedilmedikçe geçerli olmayacaktır.

13- Bu Sözleşme, taraflarca imzalandığında ve teati edildiğinde geçerli olacak ve yürürlüğe girecektir.

Şahadet etmek üzere, şirket ve abone bu sözleşmeyi yukarıda belirtilen tarihte yetkili temsilcileri eliyle bir orijinal nüsha olarak yukarıda belirtilen tarihte usulünce imzalayarak akdetmiş bulunmaktadır. İmzalanmış sözleşme muhafaza için şirket’e verilmiştir. …/…/…

Şirket

İmza               :

İsim               :

Unvan           :

İmza               :

İsim               :

Unvan

[ Abonenin ismi]

İmza               :

İsim               :

Unvan           :

İmza               :

İsim               :

Unvan           :

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat