Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

6183 Sayılı Yasanın Mükerrer 35.Maddesi Uyarınca Tesis Olunan Ödeme Emrine Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği                                             

  YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

İSTANBUL

DAVACI                                          :

ADRESİ                                           :                                                                      

VERGİ KİMLİK NO                    : 

DAVALI                                            : …………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DAVANIN KONUSU                :…………………………..Vergi Dairesi Müdürlüğünce

Adıma  6183 sayılı Yasanın Mükerrer 35. Maddesi uyarınca tanzim ve tebliğ olunan ……………..gün ve …………..takip numaralı ödeme emrinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.

ÖDEME EMRİNE

   KONU VERGİ                             :……………..Takvim yılına ilişkin Ocak, Şubat, Mart

                                               dönemi Katma Değer Vergisi

    MİKTARI                                    : ……………………..

   

   TEBLİĞ TARİHİ                        :……………………………….

  

   MADDİ OLAY                             :     …..Sanayi ve Ticaret  Anonim   Şirketinden tahsil edilemeyen bazı vergi borçları nedeniyle 6183 sayılı Yasanın mükerrer 35. maddesi gereğince ödeme emri düzenlenip tebliğ edilmiştir. Ödeme emrinin adıma düzenlenmesi yasaya ve hukuk hükümlerine aykırı olup iptali gerekmektedir.

 

HUKUKİ SEBEPLER        :1- Sanayi ve Ticaret  Anonim                                              Şirketi yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettim ve hissemi  devir ettim.. Bu istifa …………….. tarihli Yönetim  kurulu kararıyla kabul edilmiş ve……..tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

2-Bu açıklaya göre şirkette hiçbir ilgim kalmamıştır.

Şirketten ayrıldığım tarihten sonraki döneme ait Vergi borçlarından sorumlu Tutulmam ve  ödeme emirleriyle takip edilmem yasal değildir.

3-Ortak olduğu dönemlere ait ödenmeyen vergilerden

sorumlu tutulamam. 6183 sayılı Yasa mükerrer35.maddesi hükmünde; “Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenleri şahsi mal

varlıklarından bu kanun hükümlerine göre tahsil edilir.”açıklaması mevcuttur.

4-Mükerrer 35.madde 4108 sayılı Kanunun 11. maddesiyle getirilen bir düzenleme olup, maddenin gerekçesinde;“Bilindiği üzere 213 sayılı V.U.K.’nun 10. maddesiyle,tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilcileri tüzelkişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler veya bunların temsilcileri ile yabancı şahıs ve kurumların Türkiye’deki temsilcileri tarafından yerine getirileceği, yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların kanuni ödevleri yerin getirmeyenlerin, varlıklarından alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükümden hareketle, tüzel kişilerin varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı

alacakların tüzelkişiliğin kanuni temsilcilerinden 6183 sayılı Kanunun cebri takibata ilişkin hükümlerine göre takip ve tahsili cihetine gidilmektedir

                                                           5-Bu durumda, vergi ve buna bağlı alacaklar için, 6183 sayılı Yasanın mükerrer 35.maddesi hükmüne göre Yönetim Kurulu üyesi olmadığım  dönemlere ait tüzel kişinin ödemediği vergilerden sorumlu tutulamam..

 

SONUÇ VE İSTEM                        :Yukarıda arz edilen hususlar dikkate alınarak dava

                                               konusu yaptığım ödeme emrinin iptaline esas hakkında

karar verilinceye kadar, yürütmenin durdurulmasına,

yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareye

yükletilmesine kara verilmesini saygılarımla arz ve talep

ederim.

DAVACI

EKLER: 1-Ödeme emri

                2-Ticaret sicil gazetesi

                4-Kurul kararı

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat