Danıştay 3. Dairesi

Tarih         : 29.04.2015
VUK Md. 124

Esas No   : 2014/4642

Karar No : 2015/2676

Yapılan tarhiyatların vergi hatası kapsamında değerlendirilmesi halinde, 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olsa da düzeltme-şikayet başvurusunda bulunulabileceği hk.

İstemin Özeti: Davacı şirket tarafından, (…) Elektrik İnşaat ve Malzeme Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketinden 2005 yılında alınan faturaların sahte olduğundan bahisle re’sen salınan vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi, geçici vergi, katma değer vergisi ile gelir (stopaj) vergisinin kaldırılması istemiyle yapılan düzeltme-şikayet başvurusunun reddine ilişkin 4.6.2012 tarih ve 59929 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesinin kararıyla; davalı İdarece 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılan vergi borçlarının davacıya ret ve iadesinin mümkün olamayacağı iddia edilmiş ise de davacı tarafından 6111 sayılı Kanun kapsamında vergi borcunun ret ve iadesinin istenmediği, uyuşmazlığın 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümlerine göre çözümlenmesi gerektiği, (…) Elektrik İnşaat ve Malzeme Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında düzenlenen basit raporda, 2005 yılında sahte belge düzenlendiğine dair herhangi bir tespitin bulunmadığı belirtildiğinden, anılan mükelleften alınan faturalar nedeniyle sahte belge kullandığı şüphesiyle takdir komisyonuna sevk edilen mükelleflerle ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı yolundaki İzmir Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığı yazısına istinaden davacı dışındaki mükelleflere tarhiyat yapılmamış olması karşısında, davacı şirket adına yapılan tarhiyatların vergi hatası kapsamında değerlendirilerek kaldırılmasının hukuka uygun düşeceği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir. Davalı idare tarafından; olayda herhangi bir vergi hatasının bulunmadığı, davacı şirket adına yapılan tarhiyatların 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılan başvuru üzerine yapılandırıldığı ve ilk taksidin ödendiği, 6111 sayılı Kanunun 21. maddesine göre ret ve iade işlemi yapılamayacağı ileri sürülerek kararın bozulması istemiştir.

Karar:  Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Kurulumuzca da uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

Your email address will not be published.