2B Arazisi Tapu İptali Ve Tescil Davası Karar Düzeltme Dilekçesi

2B Arazisi Tapu İptali Ve Tescil Davası Karar Düzeltme Dilekçesi

YARGITAY … HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

 … MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                            :.…/… E., …/… K.

KARAR DÜZELTME

TALEP EDEN DAVALI      : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     : Yargıtay …. Hukuk Dairesi … sayılı kararı ile onanan Yerel Mahkeme kararının yapılacak olan karar düzeltme incelemesi ile BOZULMASI talebidir.

AÇIKLAMALAR

1. Davacı Maliye Bakanlığı, dava konusu .. İlçesi, … pafta, … sayılı parselde kayıtlı taşınmazın evveliyatının orman olduğu, 6831 Sayılı Yasa’nın 2/B. Maddesi uyarınca Hazine adına orman dışına çıkarıldığı ve çıkarma işlemi kesinleştiği iddiasıyla … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … Esas sayılı dosyasından tapu iptali ve tescil davası açmıştır.

2. … tarihli keşifte orman bilirkişisi “Dava konusu taşınmaz toprak yapısı itibariyle tarım arazisi özelliği göstermektedir.” şeklinde beyanda bulunmuştur. Tapu fen bilirkişisi ise “Dava konusu taşınmaz şahıslar adına tespit görmüştür” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. 1744 Sayılı Yasa ile değişik 6831 Sayılı Yasa’nın 2/2. maddesine göre; Orman sınırı dışına çıkarılacak yer sınırlaması itirazsız kesinleşmiş tapulu arazi ise mülkiyeti tekrar tapu sahiplerine intikal eder. Dava konusu taşınmaz tapu kaydından da görüleceği gibi “Tarla” vasfındadır. Ormanla herhangi bir ilgisi olmadığı gibi şahıs mülk ve zilyetliğindedir. Taşınmazın her iki yanından yol geçmekte ve diğer yanında da şahıs arazisi bulunmaktadır. Tarlanın kanunda belirtilen orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olması Hazine adına tescilini gerektiren bir durum değildir. Aynı kanun“Orman sınırları dışına çıkarılan bu yerler… hususi orman ise sahipleri adına orman dışına çıkartılır.” diyerek duruma açıklık getirmiştir.

4. Yerel Mahkeme, taşınmazın toprak tevzii komisyonu kararıyla oluşturulan tapu kaydına dayandığı ve evveliyatla şahıs arazisi olduğu gerekçesiyle, taşınmaz üzerindeki Orman Kanununun 2/B maddesine göre orman dışına çıkarılmıştır şerhinin iptaline karar vermiştir.

Davacı Hazine taşınmazın evveliyatla şahıs arazisi olmayıp orman arazisi olduğu itirazıyla kararı temyiz etmiştir.

Yargıtay … Hukuk Dairesi … K. sayılı ilamıyla “Bilirkişiler raporunda taşınmazın ilk ve ne zaman orman tahdidine tabi tutulduğu, hangi tarihte ve hangi yasa uyarınca orman tahdit sınırları dışına çıkartıldığı, yörede maki tefrik çalışmaları yapılıp yapılmadığı açıklanmadığı gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Yerel Mahkeme, dava konusu yerin evveliyatı devlet ormanı olduğu ve 3302 Sayılı Yasanın 2/B maddesi uyarınca orman dışına çıkarıldığı gerekçesiyle mevcut parselin tapu kaydının iptali ile Hazine adına tapuya tesciline … Karar sayılı … tarihli ilam ile karar vermiştir. Yerel Mahkemenin kararı hatalıdır. Yargıtay’ın son bozma gerekçesindeki eksiklikler giderilememiştir.

5. Davaya konu parselin 1952 yılında 5653 sayılı yasaya göre makiye tefrik edildiğini gösteren rapor olması itibariyle maki tefrik komisyonunca tefrik edilen yerin orman tahdit sınırları dışına çıkarılmış olduğunun kabulü gerekir. 1952 yılında makiye tefrik edilerek orman tahdit dışına çıkarılan ve 1954 yılında topraksız çiftçilere dağıtılan arazi kapsamında olan taşınmazın ikinci kere orman sınırlamasına tabi tutulması yok hükmündedir.

HUKUKİ SEBEPLER          : Orman Kanunu m. 2/B ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda açıklanmaya çalışıldığı ve Sayın Heyetinizce re’sen görülecek nedenlerle, yapılacak inceleme sonucunda talebimizin kabulü ile hatalı olan yerel mahkeme kararının BOZULMASINA karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat