Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

2017 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de yayımlandı. Uzlaştırmacıların görevlerinde alacağı en düşük ücret 100, en yüksek ücret 700 lira olarak belirlendi.

5 Ağustos 2017 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 30145

TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından:
2017 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblâğ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca uzlaştırmacılara ödenecek meblağı kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesi ile 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Uzlaştırma ücretinin sınırları
MADDE 4 – (1) Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenir.
(2) Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırma ücreti bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir.
Uzlaştırma ücretinin ödenmesi
MADDE 5 – (1) Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü hâlinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makûl süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.
Uzlaştırmacı giderleri
MADDE 6 – (1) Uzlaştırmacı tarafından zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere yapılan masraflar, bu Tarifenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde ayrıca ödenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 7 – (1) Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.
Tarife
MADDE 8 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek uzlaştırmacı ücretleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 100-150 TL,
b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;
1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 300 – 400 TL,
2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 400 – 500 TL,
3) 6-10 kişinin uzlaştırılması durumunda 500 – 600 TL,
4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 600 – 700 TL,
c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;
1) 2-3 kişinin taraf olması durumunda 150-200 TL,
2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 200-250 TL,
3) 6-10 kişinin taraf olması durumunda 250-300 TL,
4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 300-350 TL
arasında ücret ödenir.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat