Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Zamanaşımı Nedeniyle Taşınmazın Tescilinin İptali Davası Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Tapu İptali ve Tescil İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Tapunun … Ada, ……… Parsel numarasında kayıtlı taşınmaz, müvekkilimin reşit olmadığı beyanıyla, babası tarafından velisi olarak imza atılıp davalıya satış yapılmıştır.

2-) Böylece adı geçen taşınmaz davalı adına tapuya kaydedilmiş ancak üzerinden on yıl geçmemiştir. Oysa müvekkilim …/…./… doğumlu olup, tapuda işlem tarihi olan …/…/… ‘de reşitti. Bu sebeple babasının, müvekkil adına satış yapması yasal değildir.

3-) Bu nedenle, davalı adına kayıtlı taşınmazın, tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kaydedilebilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 712 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, nüfus kaydı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Tapunun … Ada, ……… Parsel numarasında kayıtlı taşınmazın, tapuda davalı adına olan kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat