Yürütmeyi Durdurmanın Reddi Kararına İtiraz Dilekçesi

       …. BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE SUNULMAK

             …. İDARE MAHKEMESİNE

 DAVACI                    :

VEKİLİ                      :

DAVALI                    :

KONU                    : …. İdare Mahkemesi’nin 21.01.2009Tarih 2008/978 E.Sayılı Kararıyla Verilen Yürütmeyi Durdurmanın Reddi Kararının Bozulması İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) …. İli, …. İlçesi, ….Köyü, 105 ada, 218 parselde kain taşınmazda bulunan işletme Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü 2.Grup … nolu Maden Ruhsatına istinaden müvekkil tarafından işletilmekte iken Milli Emlak Müdürlüğünün 24.07.2006 tarih ve 31932 sayılı işlemi ile Bayındırlık ve İskan bakanlığına Tahsisi edilmiştir.

 

2-)Tarafımızdan … 1.İdare Mahkemesinde 2005/978 E. Sayılı davası ile yürütmeyi durdurma istemli olarak dava açılmış ve sayın mahkemece yukarıda tarih ve esas numarası belirtilen kararla yürütmeyi durdurma istemimiz usul ve hukuka aykırı olarak reddedilmiştir.

4-) Söz konusu tahsis işlemi açıkça hukuka aykırı olduğu gibi verilen tahsis izni gereği faaliyete başlanması telafisi imkânsız zararların doğmasına yol açacağından esasa ilişkin hüküm verilene kadar iptali istenen işlemin yürütmesinin durdurulması 2577 sayılı Kanun’un 27. maddesinin getirdiği yasal bir zorunluluktur.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 2.fıkrasında belirtilen idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararın doğması çok açıktır. Ve İdari işlem dava dilekçemizde belirtmiş olduğumuz nedenlerle açıkça hukuka aykırıdır. Bu iki şart birlikte gerçekleştiğinden sayın mahkemece yürütmenin durdurulması talebimizin reddi hukuka aykırı olup bu kararın kaldırılması için işbu itirazda bulunma zarureti hâsıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                    : 2577 S. K. m. 27 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                      : Bilirkişi raporu, Mahkeme kararı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddi Kararının kaldırılarak Yürütmenin Durdurulmasına, yargılama giderleri davalı idareye yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  16.02.2009

 

Davacı Vekili

                                                                              

 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat