Yemek yardımı – Yargıtay kararları

Yemek yardımı – Yargıtay kararları

…Davalı işveren tarafından dosya içerisine ibraz edilen. Satış Temsilcisi Taahhütleri başlıklı belgelerin incelenmesinde, her çalışma yılı için davacı işçinin aylık ücreti, yemek bedeli vc prim koşullarının tarafların karşılıklı imzaları ile belirlediği görülmektedir.
Her ne kadar 2009 yılında davacıya aylık 205,00 TL yemek ücreti ödenmekte ise de, 2010 yılı için davacının imzaladığı Satış Temsilcisi Taahhüdünde aylık yemek ücretinin 102,00 TL olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Davacı bu taahhütnameyi ihtirazi kayıtsız imzalamıştır ve içeriğinin iradesine aykırı şekilde doldurulduğuna ilişkinde bir savunma getirmemiştir. Bu durumda işveren tarafından yemek ücretinin miktarına ilişkin yapılan değişikliğe davacının onay verdiği kabul edilmelidir.
İşveren tarafından yemek ücreti miktarında yapılan değişikliğin 4857 sayılı Kanumun 22. maddesine aykırı olduğu gerekçesi ile davacının 2010 yılında da aylık 205,00 TL yemek ücreti alması gerektiği yönündeki mahkeme kabulü hatalıdır. Davacının fark yemek ücreti alacağı talebinin reddi gerektiği gibi, kıdem tazminatına esas giydirilmiş brüt ücret miktarı da aylık 102,00 TL yemek ücreti ilave edilmek sureti ile hesaplanmalıdır. Eksik incelemeye dayalı karar verilmesi isabetsiz olup kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
22.HD. 2013/2357 E. 2014/503 K. 21.01.2014

…Davacı 2006 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle işyerinde çıkan yemeği yiyemediğini belirterek yemek ücreti talep etmiştir. Dosyada davacının rahatsızlığına ilişkin bir rapor bulunmamaktadır. Öte yandan davalılar arasındaki şartnamenin 26.3.2.maddesinde yemeğin bedelsiz karşılanacağı yazılı olup, ayrıca işçilerin işyerinde çıkan yemekten yararlanılmadığında yemek ücreti ödeneceğine ilişkin bir hüküm yer almamaktadır. Aynı konuda hüküm taşıyan bir hizmet akdi de mevcut değildir
Davacı, davalı işveren tarafından kendine servis ücreti ödenmediğini belirterek bu Davacı mevcut durumu nedeniyle işverene bir rapor sunup rahatsızlığı nedeniyle farklı bir yemek talebinde de bulunmamıştır.
Bu nedenlerle davacının yemek ücreti talebinin yasal dayanağı bulunmadığından reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2009/14700 E. 2011/17358 K. 13/06/2011

…Somut olayda, davalı işveren tarafından yemek ve yol yardımı olarak davacıya nakdi bir ödemede bulunulmadığı, yemek ile yol yardımının ayni olarak ödendiği anlaşılmaktadır.
Yemek ve yol yardımının ücret eki olarak giydirilmiş ücretin içinde değerlendirilmesi doğru olmakla beraber davalı işverenin bunları ayni olarak ödemesi nedeniyle davacının yemek ve yol ücreti alacağı bulunmamaktadır.
Bu itibarla yemek ve yol ücretine ilişkin talebin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2009/45783 E. 2012/6999 K. 05.03.2012

…Somut olayda, davacı işçiye davalı işveren tarafından 2005 yılı Haziran ayına kadar yemek yardımı yapıldığı Mahkemenin de kabulündedir.
Bu uygulamanın davalı işveren tarafından tek yanlı olarak kaldırılması
yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda 4857 Sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince geçerli değildir. Çünkü, uygulamanın kaldırıldığı davacı işçiye tebliğ edilip bu konuda muvafakati alınmamıştır. Dosyada bu hususta herhangi bir delil bulunmamaktadır.
Bu durumda mahkemece bilirkişi rapordaki hesaplama dikkate alınarak isteğin kabulü gerekirken reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2008/22848 E. 2010/8951 K. 01.04.2010