Yedek Mirasçı, Art Mirasçı, Ön Mirasçı

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Yedek Mirasçı, Art Mirasçı, Ön Mirasçı

Yedek mirasçı atama

MADDE 520.(467)- Mirasbırakan, atadığı mirasçının kendisinden önce öl­mesi veya mirası reddetmesi hâlinde onun yerine geçmek üzere bir veya birden çok kişiyi yedek mirasçı olarak atayabilir.

Bu kural belirli mal bırakmada da uygulanır.

Mirasbırakan, mirasçı veya lehine vasiyet yapılan kimsenin kendisinden ön­ce ölümü, mirası reddi, mirastan mahrum olması halinde onun yerine geçmesi için yedek mirasçı atayabilir. Yedek mirasçının atanması başka nedenlerden de yapıla­bilir. Örneğin; vasiyete ehil olmama gibi bir durumun varlığı vasiyetnamedeki koşul ve yükümlülükler yedek mirasçıya geçer. Yedek mirasçının mirasbırakanın ölü­münde mevcut veya anne karnında sağ doğmak kaydıyla olması mümkündür.

Artmirasçı atama

Belirlenmesi

MADDE 521.(468)- Mirasbırakan, ölüme bağlı tasarrufuyla önmirasçı atadığı kişiyi mirası artmirasçıya devretmekle yükümlü kılabilir.

Aynı yükümlülük artmirasçıya yüklenemez.

Bu kurallar belirli mal bırakmada da uygulanır.

Mirasbırakan muayyen mal vasiyet veya mirasçı atarken vasiyet ettiği mal veya mirası kendilerinden başkasına nakletmek yükümlülüğünüde verebilir. Mirası nakil edecek bu kimseye art mirasçı denir.

* Atanmış mirasçı ölünce,

‘Atanmış mirasçının mirası ret etmesi,

‘Atanmış mirasçının mirasçılıktan çıkarılması,

“Atanmış mirasçının mirasçılıktan yoksun kalması, hallerinde miras alt mirasçıya geçer.

Artmirasçıya geçiş

MADDE 522.(469)- Tasarrufta geçiş anı belirtilmemişse miras, önmirasçının ölümüyle artmirasçıya geçer.

Tasarrufta geçiş anı gösterilmiş olup önmirasçının ölümünde bu an henüz gelmemişse miras, güvence göstermeleri koşuluyla önmirasçının mirasçılarına teslim edilir.

Mirasın artmirasçıya geçmesine herhangi bir sebeple olanak kalmadığı anda miras, önmirasçıya; önmirasçı ölmüşse onun mirasçılarına kesin olarak kalır.

Mirasbırakanca tasarrufa geçiş anı belirtilmemiş ise miras ön mirasçının ö-lümüyle art mirasçıya geçer.

Ölüme bağlı tasarrufta geçiş anı gösterilmemiş olup ön mirasçının ölümünde bu an henüz gelmemişse, miras, ön mirasçının mirasçılarına teslim edilir. Bu durum­da ön mirasçının mirasçılarının güvence vermeleri zorunludur.

Mirasın artmirasçıya geçmesine imkan kalmadığı anda miras ön mirasçıya kalır. Ön mirasçıda ölmüşse onun mirasçılarına kesin olarak kalır.

Güvence

MADDE 523.(470)- Önmirasçıya geçen mirasın sulh mahkemesince defteri tutulur.

Mirasbırakan açıkça bağışık tutmadıkça, mirasın önmirasçıya teslimi onun güvence göstermesine bağlıdır. Taşınmazlarda bu güvence, yeterli görüldüğü tak­dirde mirası geçirme yükümlülüğünün tapu kütüğüne şerh verilmesiyle de sağlana­bilir.

Önmirasçı güvence göstermez veya artmirasçının beklenen haklarını tehli­keye düşürürse, mirasın resmen yönetimine karar verilir.

Sulh hukuk mahkemesi ön mirasçıya geçen kalıtın defteri tutulur.

Mirasın ön mirasçıya geçmesi halinde ön mirasçı güvence vermek zorundadır. Mirasbırakan ölüme bağlı bir tasarrufla ön mirasçıyı güvence vermekten alıkoyabilir.

Taşınmazlarda güvence tapu siciline şerh verilmekle yerine getirilebilir (MY. 1010/3).

Ön mirasçı güvence göstermez veya artmirasçının beklenen haklarını tehli­keye düşürürse, miras mahkemece idare edilir.

Hükümleri

Önmirasçı hakkında

MADDE 524.(471)- Önmirasçı, mirası atanmış mirasçılar gibi kazanır. Önmirasçı, mirasa artmirasçıya geçirme yükümlülüğü ile sahip olur.

Ön mirasçı mirası atanmış mirasçılar gibi kazanır. Art mirasçı mirasçı mirasın kendisine geçirilmesiyle kazanır. Ön mirasçı mirası artmirasçıya geçirme yükümlülüğündedir.     Art     mirasçı     mirasbırakanın     (vaziyetçinin)     mirasçısıdır. Mirasbırakanın borçlarından sorumludur.

Artmirasçı hakkında

MADDE 525.(472)- Artmirasçı, mirası belirlenmiş olan geçiş anında sağ ise kazanır.

Artmirasçı geçiş anından önce ölmüşse, tasarrufta aksi öngörülmüş olmadıkça, miras önmirasçıya kalır.

Önmirasçı mirasbırakanın ölümünde sağ değilse veya mirastan yoksun kal­mışsa ya da mirası reddederse, miras artmirasçıya geçer.

Artmirasçı, mirası belirlenmiş olan geçiş anında sağ ise kazanır. Miras ölüme :=ğ:ı tasarrufta geçiş anı belirtilmemiş ise ön mirasçının ölümüyle art mirasçıya geçer. Tasarrufta geçiş anı gösterilmiş ise ön mirasçının ölümünde bu an henüz gelmemiş ise miras güvence karşılığı ön mirasçının mirasçılarına teslim edilir.

Mirasın artmirasçıya geçmesine imkan olmaz ise miras ön mirasçıya, ön mi­rasçıda ölmüş ise onun mirasçılarına kesin olarak kalır.

Ön mirasçı mirasbırakanın ölümünde ölmüş ise, mirastan yoksun ise, mirası “et etmiş ise miras art mirasçıya kalır.

Vasiyet olunan malların defterinin tutulması sulh hukuk mahkemesinden is­lenebileceği gibi taşınmazlar içinde tapu siciline şerh konabilir.

Vakıf

MADDE 526.(473)- Mirasbırakan, terekesinin tasarruf edilebilir kısmının ta­mamını veya bir bölümünü özgülemek suretiyle vakıf kurabilir.

Vakıf, ancak kanun hükümlerine uyulmak koşuluyla tüzel kişilik kazanır.

Mirasbırakan ölüme bağlı bir tasarruf ile kalıtının bir kısmını veya tasarruf edilebilir. Kısmının tamamını kullanarak vakıf kurabilir. Vakıf resmi senet ve vasiyet yolu ile kurulabilir. Vakıf miras sözleşmesi ile de kurulabilir.

Vakıf, yasa hükümlerine uyulmak koşuluyla tüzel kişilik kazanır. Vakıf mira­sın açılması anında tüzel kişilik kazanamaz. Vakıf, vakfın bulunduğu yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesindeki sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır. Vakfa tahsis edi­len mal amacına uygun olmalıdır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat