YAYIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI-İÇERİK SAĞLAYICI

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

YAYIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI-İÇERİK SAĞLAYICI

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/17043
K. 2017/294
T. 18.1.2017

• YAYIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat İstemi – Davaya Konu Haberlerin Yer Aldığı İnternet Sitesinin İçerik Yer ve Erişim Sağlayıcısı Olmadıkları Gerekçesiyle Davalıların Davaya Konu Yayın Nedeni İle Sorumluluklarının Bulunmadığı/Yerel Mahkeme Kararının İsabetli Olduğu )

• İÇERİK SAĞLAYICI ( İçerik Sağlayıcının İnternet Ortamında Kullanıma Sunduğu Her Türlü İçerikten Sorumlu Olduğu/Bağlantı Sağladığı Başkasına Ait İçerikten Sorumlu Olmadığı – Yayın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı Nedeni İle Manevi Tazminat İstemi )

• YER SAĞLAYICI ( Yer Sağlayıcının Yer Sağladığı İçeriği Kontrol Etmek veya Hukuka Aykırı Bir Faaliyetin Söz Konusu Olup Olmadığını Araştırmakla Yükümlü Olmadığı/Yer Sağladığı Hukuka Aykırı İçeriği 5651 S.K.’nun 8. ve 9. Maddelerine Göre Haberdar Olması Halinde Yayından Çıkarmakla Yükümlü Olduğu – Yayın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı Nedeni İle Manevi Tazminat İstemi )

• ERİŞİM SAĞLAYICI ( Erişim Sağlayıcının Herhangi Bir Kullanıcısının Yayınladığı Hukuka Aykırı İçerikten 5651 S.K. Hükümlerine Uygun Olarak Haberdar Edilmesi Halinde Erişimi Engellemekle Yükümlü Olduğu/Kendisi Aracılığıyla Erişilen Bilgilerin İçeriklerinin Hukuka Aykırı Olup Olmadıklarını ve Sorumluluğu Gerektirip Gerektirmediğini Kontrol Etmekle Yükümlü Olmadığı – Yayın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı Nedeni İle Manevi Tazminat İstemi )
5651/m.4, 5, 6

ÖZET : Dava, yayın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeni ile manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davaya konu haberlerin yer aldığı internet sitesinin içerik, yer ve erişim sağlayıcısı olmadıkları gerekçesiyle, davalıların davaya konu yayın nedeni ile sorumluluklarının bulunmadığına ilişkin verilen karar isabetlidir.

DAVA : Asıl ve Birleşen 2013/72 esas sayılı dosyada:
Taraflar arasındaki dava sonucunda mahkemece kurulan hükmün Dairemizce bozulması üzerine, verilen direnme kararına dair dava dosyası 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 Sayılı Kanun’un 45. maddesiyle 6100 Sayılı HMK’na eklenen geçici 4/1. maddesi uyarınca Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından Dairemize gönderilmiş olmakla, dosyadaki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, yayın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeni ile manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemenin davanın reddine dair 18/02/2014 gün, 2013/71 esas ve 2014/74 Sayılı ilk kararı, Dairemizin 16/09/2014 gün, 2014/7834 esas ve 2014/11797 Sayılı ilamı ile; ”Dosya kapsamında yer alan bilgi ve belgeler ile özellikle internet sitesinin künyesine dair belgenin incelenmesinden; 5651 Sayılı Kanun madde 3’e göre içerik sağlayıcının Kanun’un emredici hükmüne rağmen belirtilmediği, ortam paylaşanların ayrıca içerik sağlayanı araştırmakla yükümlü olmadığı 5651 Sayılı Kanun’un madde 4’e göre içerik sağlayanın salt kullanıma sunmakla kusursuz sorumluluk türüyle sorumlu olduğu, künye bilgilerine göre imtiyaz sağlayanın davalı olduğu, böylece ortamı kullanıma sunanın da davalı olduğu, bu durumda davalının 4. madde kapsamında kusursuz sorumlulukla sorumlu olacağı açıktır. Diğer davalının ise sorumluluğunun türünün sitedeki yetkilerine göre belirlenmesi gerektiği açıktır” gerekçesi ile bozulmasına karar verilmiştir.

Bozma üzerine, Mahkemece 17/03/2015 gün, 2015/50-2015/146 Sayılı kararla; 5651 Sayılı Kanun’un 4, 5 ve 6. maddelerinde internet ortamında yapılan yayınlardan kimlerin sorumlu olduğunun sınırlı şekilde sayılmak suretiyle gösterildiği, buna göre içerik sağlayıcının, yer sağlayıcının ve erişim sağlayıcının sorumluluğunun bulunduğu, Telekomünikasyon İletişim Kurumu Başkanlığının cevabi yazılarından, davalıların davaya konu internet sitesinin içerik, yer ve erişim sağlayıcısı olmadıkları anlaşıldığı ve bu sebeple davalıların davaya konu yayın nedeni ile sorumluluklarının bulunmadığının kabulüyle önceki kararda direnilmesine karar verilmiştir.

Dairemizce, yerel mahkemenin ilk kararında direnmesi üzerine yapılan incelemede; davalıların davaya konu haberlerin yer aldığı internet sitesinin içerik, yer ve erişim sağlayıcısı olmadıkları, bu sebeple direnme kararının doğru olduğu anlaşılmakla davacının yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddi ile 6763 Sayılı Kanunu’nun 45. maddesiyle değişik 6100 Sayılı HMK’ya eklenen geçici 4/4. maddesi uyarınca Dairemiz kararının kaldırılarak yerel mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Kararının onanması gerekir ise de, bozulmuş bulunduğundan Dairemizin 16/09/2014 gün, 2014/7834 esas ve 2014/11797 karar sayılı ilamının yukarda yazılı olan gerekçe ile kaldırılmasına, dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan kararın ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama h

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat