Yaş Büyültme Küçültme Davası Nasıl Açılır?

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Yaş Büyültme Küçültme Davası Nasıl Açılır?

MEDENİ YASA MADDE 38 – Hakimin hükmü olmadıkça ahvali Şahsiye sicilinin hiçbir kaydı tashih edilemez.

CEZA YARGILAMALARI USULÜ YASASI MADDE 255 (değişik) – Bir fiilin suç olup olmaması, adi hukuka müteallik bir mes’elenin halline bağlı ise ceza mahkemesi bu meseleye dahi ceza işlerindeki usul ve deliller için mer’i kaidelere göre karar verir.

Bununla beraber mahkeme, muhakemeyi talik ve hukuk davası açılması için alakadarlara bir mehil verebilir.

Hukuk mahkemesinden bu babda bir hüküm çıkmasını da bekleyebilir.

Ceza mahkemelerinde son tahkikat esasında suçtan zarar görenlere maznunların yaşlarında ceza hükümleri bakımından lüzum görülecek tashihlerin Nüfus Kanunundaki usule göre icrası ceza mahkemesine aittir. Bu babda verilecek karar esas hükümle birlikte temyiz olunabilir.

1587 SAYILI NÜFUS YASASI MADDE 46 – Yaş, ad, soyadı ve diğer kayıt düzeltme ilgilinin oturduğu yer Asliye Hukuk mahkemesinde C. Savcısı ve nüfus baş memuru veya nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır.

Bu davalar düzeltmeyi isteyenlerle, ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine cumhuriyet savcıları tarafından açılabilir ve dinlenecek tanıklar, resmi kayıt örnekleri ve belgelerle ispat olunur. Şu kadar ki; ilgilinin görünüşü davayı yalanlayıcı olmaması şarttır. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre ceza mahkemelerinde yapılacak yaş düzeltmesi içlerinde de nüfus baş memuru veya nüfus memuru taraf olarak bulunurlar.

Mahkeme kararına karşı taraflar Yargıtaya başvurabilirler. Yaş, ad, soyadı ve kayıt düzeltilmesi hakkındaki mahkemeden verilen kararlar kesinleştikten sonra ilgilinin aile kütüğüne geçirilir. Ad ve soyadının değiştirilmesi, din değiştirme suretiyle de olsa mahkeme kararıyla yapılır. Adlarını değiştirenlerin aile kütüğünde yazılı çocukların baba veya ana adları, soyadlarını değiştirenlerin yalnız eşiyle reşit olmayan çocuklarının – soyadları birlikte değiştirilir. Yaş düzeltme davası ancak bir defa açılabilir.

Yaş, ad, soyadı değiştirenler askerlik ödevliği içinde iseler, yapılan düzeltmeler nüfus idarelerince onbeş gün içinde askerlik şubelerine de bildirilir.

MADDE 47 – Meslek, sanat, din ve herhangi bir arıza sebebiyle vücuttaki şekil değişiklikleri ve bu kanunun 43.ncü maddesi gereğince nüfus kütüklerine yazılması gerektiği halde her nasılsa yazılmamış ve dayanağı belgede kalmış olan ana baba adı, doğum yeri, cinsiyet ve soyadı gibi haller ilgililerin bağlı bulunduğu daire, kurum veya işyerinden, köy veya mahalle ihtiyar kurulundan alacakları belge ve ilmühaber üzerine en büyük idare amirinin emri ile nüfus memurları tarafından aile kütüklerine işlenir.

MADDE 48- 47.nci madde gereğince yapılan tamamlamalarla şahsi hallerde vukua gelen değişmeler, özellikle evlenme dışında doğan bir çocuğun tanınması, hakimin babalığa hükmetmesi, nesebin düzeltilmesi, evlât edinme, evlâtlık bağının kaldırılması veya bulunmuş bir çocuğun nesebinin belirmesinden ileri gelen değişikliklerle aile kütüklerine işlenen bir kaydın doğru olmadığının karar altına alınması veya kimliği belirsiz diye işaret edilen bir kimsenin kimliğinin tayin olmaması gibi zaruri olan aile kütüğü düzeltmeleri ilgilinin künyesi hizasındaki düşünceler sütununa yazılır.

Ve kütüğün özel sütunlarına şahsi hal belgeleri veya dosyaları sıra numaraları konur. Aile kütüklerine şahsi hal değişikliklerinden başka bir husus kaydedilemez.

Yaş Büyültme Küçültme Davası İle İlgili Açıklama

Her nasılsa nüfusa asıl doğum günü yazılmayıp da küçük veya büyük yazılan kişi, Asliye Hukuk Malıkemesine dava açarak doğum gününün düzeltilmesini isteyebilir. Medeni Yasamız 38.nci maddesinde şahsa bağlı kayıtların düzeltilmesini hakimin hükmüne bağlamıştır. Cumhuriyet savcılığı da kamu yararına yaş düzeltilmesi davası açabilir. Ayrıca asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerinde de sanığın veya mağdurun yaşı. asıl yaşından farklı görülürse; düzeltilebilir. Nüfus Müdürü de hazır bulundurulur. Ceza Yargılama Usulü Yasasınm 255.nci maddesiyle 1587 sayılı Nüfus Yasasının 46 ve takip eden maddelerinde gerekli açıklama yapılmıştır.

Yaş Büyültme Küçültme Davası’nda Görevli Mahkeme

 1. Asliye Hukuk Mahkemesidir (genel olarak).
 2. Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemesi (ceza davalarında).

Yaş Büyültme Küçültme Davası’nda Yetkili Mahkeme

 1. Doğum gününün düzeltilmesi istenilenin konut mahkemesi veya:
 2. Nüfusta kayıtlı olduğu yer mahkemesi, yetkili mahkemedir.

Yaş Büyültme Küçültme Davası’nda Davacı

 1. Doğum gününün (yani yaşının) düzeltilmesini isteyen,
 2. Doğum gününün düzeltilmesini isteyen (18 yaşını bitirmemişse) ergin değilse, velisi veya vasisi.
 3. Savcısı

Yaş Büyültme Küçültme Davası’nda Davalı

 1. Nüfus idaresine izafeten nüfus müdür veya memurudur.
 2. Yaş düzeltilmesi davaları C. Savcısının da huzuruyla görülür. Ancak C.Savcısı yasal anlamda taraf değildir. Ve davalı durumu da yoktur,

Yaş Büyültme Küçültme Davası’nda Dava Açılma Koşulları

 1. Yaşının düzeltilmesi istenenin nüfustaki doğum günü (nasiyei haline) görünüşüne uymamalı, 2. Yaşının düzeltilmesi istenenin doğum gününün büyütülmesini istediği yaşta kardeşi bulunmamalı,
 2. Yaşının düzeltilmesi istenenin doğum gününün küçültülmesi isteği halinde” nüfusa yazım gününden daha küçük yaşta düzeltilmesi istenmemeli,
 3. Yaşmm düzeltilmesi, istenen ergin olmadığı takdirde velisi veya vasisi yani yasal mümessili davayı açmalı,
 4. Yaşının düzeltilmesi istenenin daha önce doğum günü düzeltilmemiş olmalı,
 5. Yaşmm düzeltilmesi istenen resmi kurumda doğmamış bulunmalı, (Örneğin; Doğumevi veya hastanede doğan kişinin yaşı düzeltilemezedir.

Yaş Büyültme Küçültme Davası’nda Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Yaş düzeltilmesi davaları basit yargılama usulüne bağlıdır.
 2. Yaşmm düzeltilmesi istenen ile aile nüfus kayıtları getirilecektir.
 3. Davacının gösterdiği tanıklar dinlenir, tanrklara dinlenmeden yeminleri yaptırılır. Resmi kurumda doğum halinde yaş düzeltilmesi yapılamaz.
 4. Hakim ayrıca doktor raporu üe de yaşının düzeltilmesi istenenin yaşını tesbit sıhhi kural rapora da alınabilir.
 5. Yaşını düzeltilmesi istenenin mahkemede görünüşü, düzeltilmesi istenilen yaşı yalanlamamış olmalıdır.
 6. Yaşın daha küçük yaşa düzeltilmesi taleplerinde, küçüğün veya davacının nüfusa yazım günlerinden daha önceki günlere tekabül eden yaş düzeltilmesi yapılamaz. Zira şahıs nüfusa yazım gününde var sayılır.
 7. Yaşın daha büyük }’aşa düzeltilmesi isteklerinde, nüfusa yazım gününün incelenmesine lüzum yoktur. Bu takdirde, o yaşta kardeşinin bulunup bulunmadığı araştırılır.
 8. Genel yazım suretiyle nüfusa yazılmış davacı, 18 yaşını bitirdikten veya ilk nüfus cüzdanını aldığından itibaren altı ay içinde yaşmm düzeltilmesini isteyebilir. Bu müddet geçtikten sonra artık yaş düzeltilmesi davası açamaz.
 9. Genel yazım suretiyle nüfusa kaydedilme hariç, diğer doğumdan veya gizli nüfustan, nüfusa yazılma hallerinde 8.nci fıkrada sayılan süre bahis konusu değildir. Her zaman dava açılabilir.
 10. Yaş düzeltilmesi mahkemeden bir defa istenebilir. İkinci defa yaş düzeltilmesi istekleri dinlenemez.
 11. Yaş düzeltilmesine dair verilen kararlar C. Savcısı ile nüfus müdürü veya memuru tarafından temyiz edilebilir.
 12. C. Savcısının iştirak ettiği Asliye Ceza ve Ağır Ceza mahkemelerinde de sanık veya mağdurun mahkemece gözlenen görünüşünü ile nüfus kaydındaki yaşı arasında açıkça fark görüldüğü takdirde, bu mahkemelerce nüfus Müdür veya memuru mahkemeye çağrılarak yaş düzeltilmesi yoluna gidilebilir: Mahkeme ara kararında budurumu belirttiği gibi son kararında da bunu açıkça gösterir. Ceza Yargılamaları Usulü Yasasının 255.nci maddesi bu hususta açık hüküm koymaktadır. Sırf sanığı kurtarmak için mağdurun yaşı da düzeltilemez.

Yaş Büyültme Küçültme Davası’nda Zamanaşımı

Yaş düzeltilmesi davaları zamanaşımına genel olarak bağlı değildir. Ancak bunun bir ayrıcası vardır. Yaşının düzeltilmesini isteyen, genel yazılı suretiyle nüfus kütüğüne yazılmışsa, ya 18 yaşım bitirdikten veyahut da nüfus hüviyet cüzdanının ilk defa kendisine verilmesinden itibaren 6 ay içinde dava açması lâzımdır, bu süreyi geçirdikten sonra artık yaşının düzeltilmesi isteğinde bulunamaz. Bu süre hak düşüren süredir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat