V.U.K. m. 256, 257 Gereğince Vergi Cezaları Nelerdir?

Şirketler Adli Yardımdan Yararlanabilir mi?

V.U.K. m. 256, 257 Gereğince Vergi Cezaları Nelerdir?

Bilgi Vermekten Çekinenler İle V.U.K. 256, 257 ve Mükerrer 257. Maddelerinde Öngörülen İbraz Ödevini Yerine Getirmeyenlere Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezası Nedir?

V.U.K.’nun mükerrer 355.maddesi 4369 Sayılı Kanunla değiştirilmiş olup anılan madde hükmüne göre;

“Bu kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257. maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257’inci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme ödevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 350.000 lira,

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 170.000.000 lira,

Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 85.000.000 lira,

Özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bu hükmün uygulanması için bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır.”

Anılan maddedeki değişikliğe ilişkin 4369 Sayılı Yasa gerekçesinde; “Bu maddede yapılan değişiklik, bilgi verme zorunluluğuna ve defter ve belge ibrazına ilişkin hususlara uymayanlara uygulanacak cezaların güncelleştirilmesine yöneliktir.

Mali idarenin vergilendirme konusunda başarısı, vergiyi doğruna olayın önceden, zamanında veya en azından tarh zamanaşımından önce belirlenebilmesine bağlıdır. Bu ise, mali istihbaratın gücüne, bilgi kaynaklarının çeşitliliğine, toplanan bilgilerin doğru ve değerlendirilebilir olmasına bağlı olacaktır. Bu gerçekten hareketle, Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Arşivi, teknolojik olanaklardan da yararlanarak statik durumdan kurtarılmış ve dinamik bir istihbarat merkezi haline getirilmiştir. İstihbarat merkezinin sadece bilgi toplayan ve arşivleyen bir birim değil, bilgiyi arayan, bulan, erişen ve manyetik ortamlarda transfer edebilen ve harici kaynaklarda tutulacak bilgilerin formatını belirlemeye yetkili hale getirilmesine yönelik düzenlemeler mükerrer 257’nci maddede getirilmiştir. Öte yandan; yeminli mali müşavirlerce yapılan defter ve belge   ibrazına   ilişkin   taleplerin   yerine   getirilmemesi   konusunda   bir  yaptırıma gidilememekte, bu konuda bir hukuki boşluk bulunmaktadır.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesinde yapılan düzenleme ile bilgi verme zorunluluğuna uymayanlar ile aynı kanunun 256 ve 257’nci maddelerinde yazılı zorunluluktan yerine getirmeyen ve mükerrer 257’nci maddenin verdiği yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığı’nca getirilen zorunluluklara aykırı davrananlar için özel usulsüzlük cezası kesilmesi yoluna gidilecektir.

Maddenin önemli bir özelliği de, kamu idare ve müesseselerinin yöneticilerini ceza uygulamaları kapsamına almasıdır. Buna göre, kamu idare ve müesseselerinin bilgi vermekten kaçman yöneticileri için de 25 milyon lira özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Yönetici tabirinden ise bilgi yazısına imza atması gerekenler ile bilgi verme konusunda yetkili kılınmış olanlar anlaşılacaktır. Bu madde gereğince özel usulsüzlük cezasının uygulanabilmesi için, bilgi verecek veya defter belge ibraz edecek olanlara bu zorunluluğa uyulmaması halinde cezaya muhatap olacakları ihbar edilecektir. Defter ve belge ibraz etmeme, istenilen bilgileri vermekten kaçınma fiillerinin tekerrüründe özel usulsüzlük cezası, maddede yazılı bulunan ve tekerrür tarihinde geçerli olan tutarın bir kat artırılması suretiyle uygulanacaktır.” denilmektedir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat