UYAP SİSTEMİNDE MEVCUT OLAN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMEMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

UYAP SİSTEMİNDE MEVCUT OLAN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMEMESİ

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/24734
K. 2017/15217
T. 9.10.2017

UYAP SİSTEMİNDE MEVCUT OLAN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMEMESİ ( İşe İade – Davalı İşverenin Davaya Cevabında Davacının İş Sözleşmesinin Davacının Talebi Üzerine Sona Erdirildiğini Savunarak Cevap Dilekçesi Ekinde İş Sözleşmesinin Sonlandırılması İstemli Davacıya Ait Dilekçe İbraname ve İlgili Diğer Belgeleri Sunduğu Ancak Belgelerin Dosyaya İbraz Edilmeyip Uyap Sisteminde Mevcut Olduğu/Mahkemece Bu Belgeler İle Birlikte Davalının Feshe Yönelik Savunmasının Değerlendirilmesi Gereği )

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ İLE İŞE İADE ( Davalı İşverenin Davaya Cevabında Davacının İş Sözleşmesinin Davacının Talebi Üzerine Sona Erdirildiğini Savunarak Cevap Dilekçesi Ekinde İş Sözleşmesinin Sonlandırılması İstemli Davacıya Ait Dilekçe İbraname ve İlgili Diğer Belgeleri Sunduğu Ancak Belgelerin Dosyaya İbraz Edilmeyip Uyap Sisteminde Mevcut Olduğu/Mahkemece Bu Belgelerin Değerlendirilmemesinin İsabetsizliği )

4857/m.18

ÖZET : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı işveren, davaya cevabında, davacının iş sözleşmesinin davacının talebi üzerine sona erdirildiğini savunarak cevap dilekçesi ekinde iş sözleşmesinin sonlandırılması istemli davacıya ait dilekçe, ibraname ve ilgili diğer belgeleri sunmuştur. Ancak belgelerin dosyaya ibraz edilmeyip Uyap sisteminde mevcut olduğu ve Mahkemece bu belgelerin değerlendirilmediği anlaşılmaktadır.Davalının cevap dilekçesi ekindeki tüm belgeler Dairemizce Uyap sisteminden temin edilerek dosyaya konulmuş olup, Mahkemece, bu belgeler ile birlikte davalının feshe yönelik savunması değerlendirilmelidir. Kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalıya ait işyerinde en son üretim müdürü olarak çalışırken iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli bir sebep bulunmaksızın fesh edildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğini ve işe iadesini istemiştir.

Davalı, davacının, iş sözleşmesini karşılıklı sonlandırma talebinin kabul edildiğini, davacı hesabına 14.427,93 TL yatırıldığını, ibraname alındığını, davanın iyiniyetle bağdaştırılamadığını, savunarak davanın reddini istemiştir.

Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.

Davalı işveren, davaya cevabında, davacının iş sözleşmesinin davacının talebi üzerine sona erdirildiğini savunarak cevap dilekçesi ekinde iş sözleşmesinin sonlandırılması istemli davacıya ait dilekçe, ibraname ve ilgili diğer belgeleri sunmuştur. Ancak belgelerin dosyaya ibraz edilmeyip Uyap sisteminde mevcut olduğu ve Mahkemece bu belgelerin değerlendirilmediği anlaşılmaktadır.

Davalının cevap dilekçesi ekindeki tüm belgeler Dairemizce Uyap sisteminden temin edilerek dosyaya konulmuş olup, Mahkemece, bu belgeler ile birlikte davalının feshe yönelik savunması değerlendirilmelidir. Kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 09.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat