Ulusal Bayram ve Genel Tatil (Resmi tatil) ücreti hakkında bilinmesi gerekenler

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Ulusal Bayram ve Genel Tatil (Resmi tatil) ücreti hakkında bilinmesi gerekenler

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde, Kanunun kapsamındaki işyerleri bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretin ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde ise, resmi vc dini bayram günleriyle yılbaşı gününün genel tatil günleri olduğu açıklanmıştır.

Buna göre; genel tatil günleri, 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos günleri ile Arife günü saat 13.00’da başlanan üçbuçuk günlük Ramazan Bayramı vc Arife günü saat 13.00’de başlayan dörtbııçuk günlük Kurban Bayramı günlerinden oluşur. Ulusal bayram günü 28 Ekim saat 13.00 ten itibaren başlayan 29 Ekim günü de devam eden birbuçuk gündür. 2429 sayılı Yasanın, 5892 sayılı Yasayla değişik 2 nci maddesi uyarınca da, 1 Mayıs genel tatil günüdür. İşçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışıp çalışmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesiyle kararlaştırabilir.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda yer alan bayram ve genel tatil ücreti ödemesinin yapıldığı varsayılır. Bordroda ilgili bölümünün boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını her türlü delille ispat edebilir.

Ulusal bayram ve genel tatillerde çalışıldığının ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, yazılı delil niteliğindedir. Ancak, sözü edilen çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda, tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bununla birlikte, işyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.

İmzalı ücret bordrolarından, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından daha fazla çalışıldığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin alacağının bordroda görünenden daha fazla olduğu yönünde bir ihtirazi kaydının bulunması halinde, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıt taşımaması durumunda dahi, işçinin bordroda yazılı olanın dışında ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının yapıldığını yazılı delille kanıtlaması imkân dahilindedir.

Yargıtayca, son yıllarda, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde, taktiri indirim yapılması gerektiği kabul edilmekledir. Ancak, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının taktiri delil niteliğindeki tanık anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir.

Yargıtay’ın önceki kararlarında ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinden yapılan indirim üzerine, reddedilen kısım için davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiği kabul edilmekteydi (Yargıtay 9.HD. 11.02.2010 gün 2008/17722 F., 2010/3192 K.). Ancak, işçinin davasını açtığı veya ıslah yoluyla dava konusunu arttırdığı aşamada, mahkemece ne miktarda indirim yapılacağı işçi tarafından bilenemeyeceğinden, Yargıtayca 2011 yılı itibarıyla maktu ve nispi vekâlet ücretlerinin yüksek oluşu da dikkate alınarak konunun yeniden ve etraflıca değerlendirilmesine gidilmiş, bu tür indirimden kaynaklanan ret sebebiyle davalı yararına avukatlık ücretine karar verilmesinin adaletsizliğe yol açtığı sonucuna varılmıştır.

Özellikle seri davalarda indirim sebebiyle kısmen reddine karar verilen az bir miktar için dahi her bir dosyada zaman zaman işçinin alacak miktarını da aşan maktu avukatlık ücretleri ödetilmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Yine daha önceki kararlarında, yukarıda değinildiği üzere, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinden yapılan indirim sebebiyle ret vekâlet ücretine hükmedilmekle birlikte, Borçlar Kanununun 161/son, 325/son, 43 ve 44 üncü maddelerine göre, yine 5953 sayılı Yasada öngörülen yüzde beş fazla ödemelerden yapılan indirim sebebiyle reddine karar verilen miktar için avukatlık ücretine hükmedilmemekteydi. Bu durum uygulamada hakkaniyete aykırı sonuçlara neden olduğundan ve konuyla ilgili olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde de herhangi bir kurala yer verilmediğinden. Yargıtay’ca eski görüşünden dönülmüş ve ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinden yapılan takdiri indirim nedeniyle reddine karar verilen miktar bakımından, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilemeycceği kabul edilmiştir.

Ulusal Bayram Genel Tatil çalışma ücretleri 4857 Sayılı Yasa md. 47 uyarınca bir kat fazla yevmiye ile ödenir. İşçi, maktu ücretin içinde çalışma karşılığı olmayan yevmiyeyi de aldığından, çalışılan günün tatil ücreti 1 yevmiye olacaktır. Bu haliyle işçinin tatil yevmiyesi aylık ücret/30 formülüyle bulunur.

28 Ekim ve arefe günlerinde ise yarım gün tatil olduğundan bu günlerin yarım yevmiye üzerinden hesabı uygundur.

Tatil ücretleri hesaplanırken hafta tatili ile çakışmamasına ve bu surette mükerrer hesaba mahal vermemesine dikkat edilmelidir. Örneğin Pazar günleri için hafta tatili ücreti hesaplanmış ise Pazar günleri için bayram yevmiyesi hesaplanmamalıdır.

Bu ücretin de son ücret üzerinden ödeneceğine dair yasalarımızda herhangi bir hüküm bulunmadığından, çalışma ücretleri dönemsel ücretlerden hesaplanmalıdır. Hesaplamada çıplak ücret esas alınır. Giydirilmiş ücretten hesaplama yapılmaz. Hakkaniyet indirimi burada da geçerlidir.

Genel tatil ücreti geniş anlamda ücret niteliğinde olup, 4857 sayılı İş Kanununun 34 üncü maddesi gereğince, gününde ödenmemesi halinde bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir.

İşverenin dava tarihinden önce temerrüde düşürülmesi durumunda, istekle bağlı olarak temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir. Bunun dışında kısmi dava açılması halinde dava veya ıslah tarihlerinden itibaren talep edilen miktarlarla sınırlı olarak faize karar verilmelidir.

Belirsiz alacak davası şartlarını taşıması halinde dava tarihinden önce temerrüde düşürülmemişse davanın açıldığı tarihte temerrüde düşülmekle faize bu tarihten itibaren hükmedilmelidir.

4857 sayılı Kanundan daha önce yürürlükte bulunan 1475 sayılı Yasada ücret-genel tatil alacaklarıyla ilgili olarak özel bir zamanaşımı süresi öngörülmediği halde, 4857 sayılı İş Kanunun 32/8 maddesinde, işçi ücretinin beş yıllık özel bir zamanaşımı süresine tabi olduğu açıkça belirtilmiştir. Ancak bu Kanundan önce tazminat niteliğinde olmayan, ücret niteliği ağır basan dönemsel nitelikteki işçilik alacakları, 6098 Sayılı TBK 147 (Borçlar Kanununun 126/1 maddesi) uyarınca beş yıllık zamanaşımına tabidir.

YILLARA GÖRE RESMÎ TATİLLER

Aşağıda zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğu dikkate alınarak 2006 yılından itibaren resmi tatil günleri hesaplamalarda kolaylık olması açısından gösterilmiştir.

2017 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİSÜREAYGÜN
YILBAŞI1 GÜN1 OCAKPAZAR
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI1 GÜN23 NİSANPAZAR
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ1 GÜN1 MAYISPAZARTESİ
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMII GÜN19 MAYISCUMA
RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN24 HAZİRANCUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI1. GÜN25 HAZİRANPAZAR
RAMAZAN BAYRAMI2. GÜN26 HAZİRANPAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI3. GÜN27 HAZİRANSALI
ZAFER BAYRAMI1 GÜN30 AĞUSTOSÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN31 AĞUSTOSPERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI1. GÜN1 EYLÜLCUMA
KURBAN BAYRAMI2. GÜN2 EYLÜLCUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI3. GÜN3 EYLÜLPAZAR
KURBAN BAYRAMI4. GÜN4 EYLÜLPAZARTESİ
CUMHURİYET BAYRAMI1,5 GÜN28 EKİM29 EKİMCUMARTESİPAZAR
2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİSÜREAYGÜN
YILBAŞI1 GÜN1 OCAKCUMA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI1 GÜN23 NİSANCUMARTESİ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ1 GÜN1 MAYISPAZAR
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI1 GÜN19 MAYISPERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN24 HAZİRANPAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI1. GÜN25 HAZİRANSALI
RAMAZAN BAYRAMI2. GÜN26 HAZİRANÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI3. GÜN27 HAZİRANPERŞEMBE
ZAFER BAYRAMI1 GÜN30 AĞUSTOSSALI
KURBAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN31 AĞUSTOSPAZAR
KURBAN BAYRAMI1. GÜN1 EYLÜLPAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI2. GÜN2 EYLÜLSALI
KURBAN BAYRAMI3. GÜN3 EYLÜLÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI4. GÜN4 EYLÜLPERŞEMBE
CUMHURİYET BAYRAMI1,3 GÜN28 EKİM29 EKİMCUMACUMARTESİ
2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİSÜREAYGÜN
YILBAŞI1 GÜN1 OCAKPERŞEMBE
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIi GÜN23 NİSANPERŞEMBE
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ1 GÜN1 MAYISCUMA
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI1 GÜN19 MAYISSALI
RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN16 TEMMUZPERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI1. GÜN17 TEMMUZCUMA
RAMAZAN BAYRAMI2. GÜN18 TEMMUZCUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI3. GÜN19 TEMMUZPAZAR
ZAFER BAYRAMI1 GÜN30 AĞUSTOSPAZAR
KURBAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN23 EYLÜLÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI1. GÜN24 EYLÜLPERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI2. GÜN25 EYLÜLCUMA
KURBAN BAYRAMI3. GÜN26 EYLÜLCUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI4. GÜN27 EYLÜLPAZAR
CUMHURİYET BAYRAMI1,5 GÜN28 EKİM29 EKİMÇARŞAMBAPERŞEMBE
2014 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİSÜREAYGÜN
YILBAŞI1 GÜN1 OCAKÇARŞAMBA
ULUSAL F.GEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI1 GÜN23 NİSANÇARŞAMBA
EMEK VC DAYANIŞMA GÜNÜI GÜN1 MAYISPERŞEMBE
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI1 GÜN19 MAYISPAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN27 TEMMUZPAZAR
RAMAZAN BAYRAMI1. GÜN28 TEMMUZPAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI2. GÜN29 TEMMUZSALI
RAMAZAN BAYRAMI3. GÜN30 TEMMUZÇARŞAMBA
ZAFER BAYRAMI1 GÜN30 AĞUSTOSCUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN3 EKİMCUMA
KURBAN BAYRAMI1. GÜN4 EKİMCUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI2. GÜN5 EKİMPAZAR
KURBAN BAYRAMI3. GÜN6 EKİMPAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI4. GÜN7 EKİMSALI
CUMHURİYET BAYRAMI1,5 GÜN28 EKİM29 EKİMSALIÇARŞAMBA
2013 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİSÜREAYGÜN
YILBAŞI1 GÜN1 OCAKSALI
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI1 GÜN23 NİSANSALI
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ1 GÜN1 MAYISÇARŞAMBA
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAM]1 GÜN19 MAYISPAZAR
RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN7 AĞUSTOSÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI1. GÜN8 AĞUSTOSPERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI2. GÜN9 AĞUSTOSCUMA
RAMAZAN BAYRAMI3. GÜN10 AĞUSTOSCUMARTESİ
ZAFER BAYRAMI1 GÜN30 AĞUSTOSCUMA
KURBAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN14 EKİMPAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI1. GÜN15 EKİMSALI
KURBAN BAYRAMI2. GÜN16 EKİMÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI3. GÜN17 EKİMPERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI4. GÜN18 EKİMCUMA
CUMHURİYET BAYRAMI1,5 GÜN28 EKİM29 EKİMPAZARTESİSALI
2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİSÜREAYGÜN
YILBAŞI1 GÜN1 OCAKPAZAR
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI1 GÜN23 NİSANPAZARTESİ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ1 GÜN1 MAYISSALI
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI1 GÜN19 MAYISCUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN18 AĞUSTOSCUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI1. GÜN19 AĞUSTOSPAZAR
RAMAZAN BAYRAMI2. GÜN20 AĞUSTOSPAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI3. GÜN21 AĞUSTOSSALI
ZAFER BAYRAMI1 GÜN30 AĞUSTOSPERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN24 EKİMÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI1. GÜN25 EKİMPERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI2. GÜN26 EKİMCUMA
KURBAN BAYRAMI3. GÜN27 EKİMCUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI4. GÜN28 EKİMPAZAR
CUMHURİYET BAYRAMI1,5 GÜN28 EKİM29 EKİMPAZARPAZARTESİ
2011 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİSÜREAYGÜN
YILBAŞII GÜN1 OCAKCUMARTESİ
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI1 GÜN23 NİSANCUMARTESİ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ1 GÜN1 MAYISPAZAR
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI1 GÜN19 MAYISPERŞEMBE
ZAFER BAYRAMI1 GÜN30 AĞUSTOSSALI
RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN29 AĞUSTOSPAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI1. GÜN30 AĞUSTOSSALI
RAMAZAN BAYRAMI2. GÜN31 AĞUSTOSÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI3. GÜN1 EYLÜLPERŞEMBE
CUMHURİYET BAYRAMI1,5 GÜN28 EKİM29 EKİMCUMACUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN5 KASIMCUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI1. GÜN6 KASIMPAZAR
KURBAN BAYRAMI2. GÜN7 KASIMPAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI3. GÜN8 KASIMSALI
KURBAN BAYRAMI4. GÜN9 KASIMÇARŞAMBA
2010 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİSÜREAYGÜN
YILBAŞI1 GÜN1 OCAKCUMA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI1 GÜN23 NİSANCUMA
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ1 GÜN1 MAYISCUMARTESİ
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAM]1 GÜN19 MAYISÇARŞAMBA
ZAFER BAYRAMI1 GÜN30 AĞUSTOSPAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN8 EYLÜLÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI1. GÜN9 EYLÜLPERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI2. GÜN10 EYLÜLCUMA
RAMAZAN BAYRAMI3. GÜN11 EYLÜLCUMARTESİ
CUMHURİYET BAYRAMI1,5 GÜN28 EKİM29 EKİMPERŞEMBECUMA
KURBAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN15 KASIMPAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI1. GÜN16 KASIMSALI
KURBAN BAYRAMI2. GÜN17 KASIMÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI3. GÜN18 KASIMPERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI4. GÜN19 KASIMCUMA

2009 Yılı

TATİL GÜNÜNÜN İSMİSÜREAYGÜN
YILBAŞI1 GÜN1 OCAKPERŞEMBE
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI1 GÜN23 NİSANPERŞEMBE
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ1 GÜN1 MAYISCUMA
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI1 GÜN19 MAYISSALI
ZAFER BAYRAMI1 GÜN30 AĞUSTOSPAZAR
RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN19 EYLÜLCUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI1. GÜN20 EYLÜLPAZAR
RAMAZAN BAYRAMI2. GÜN21 EYLÜLPAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI3. GÜN22 EYLÜLSALI
CUMHURİYET BAYRAMI1,5 GÜN28 EKİM29 EKİMÇARŞAMBAPERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN26 KASIMPERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI1. GÜN27 KASIMCUMA
KURBAN BAYRAMI2. GÜN28 KASIMCUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI3. GÜN29 KASIMPAZAR
KURBAN BAYRAMI4. GÜN30 KASIMPAZARTESİ

2008 Yılı:

TATİL GÜNÜNÜN İSMİSÜREAYGÜN
YILBAŞI1 GÜN1 OCAKSALI
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI1 GÜN23 NİSANÇARŞAMBA
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI1 GÜN19 MAYISPAZARTESİ
ZAFER BAYRAMI1 GÜN30 AĞUSTOSCUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN29 EYLÜLPAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI1. GÜN30 EYLÜLSALI
RAMAZAN BAYRAMI2. GÜN1 EKİMÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI3. GÜN2 EKİMPERŞEMBE
CUMHURİYET BAYRAMI1,5 GÜN28 EKİM29 EKİMSALIÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN7 ARALIKPAZAR
KURBAN BAYRAMI1. GÜN8 ARALIKPAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI2. GÜN9 ARALIKSALI
KURBAN BAYRAMI3. GÜN10 ARALIKÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI4. GÜN11 ARALIKPERŞEMBE

2007 Yılı

TATİL GÜNÜNÜN İSMİSÜREAYGÜN
YILBAŞI1 GÜN1 OCAKPAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI2. GÜN1 OCAKPAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI3. GÜN2 OCAKSALI
KURBAN BAYRAMI4. GÜN3 OCAKÇARŞAMBA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI1 GÜN23 NİSANPAZARTESİ
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI1 GÜN19 MAYISCUMARTESİ
ZAFER BAYRAMI1 GÜN30 AĞUSTOSPERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN11 EKİMPERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI1. GÜN12 EKİMCUMA
RAMAZAN BAYRAMI2. GÜN13 EKİMCUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI3. GÜN14 EKİMPAZAR
CUMHURİYET BAYRAMI1,5 GÜN28 EKİM29 EKİMPAZARPAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN19 ARALIKÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI1. GÜN20 ARALIKPERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI2. GÜN21 ARALIKCUMA
KURBAN BAYRAMI3. GÜN22 ARALIKCUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI4. GÜN23 ARALIKPAZAR

2006 Yılı:

TATİL GÜNÜNÜN İSMİSÜREAYGÜN
YILBAŞI1 GÜN1 OCAKPAZAR
KURBAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN9 OCAKPAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI1. GÜN10 OCAKSALI
KURBAN BAYRAMI2. GÜN11 OCAKÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI3. GÜN12 OCAKPERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI4. GÜN13 OCAKCUMA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI1 GÜN23 NİSANPAZAR
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI1 GÜN19 MAYISCUMA
ZAFER BAYRAMI1 GÜN30 AĞUSTOSÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ1/2 GÜN22 EKİMPAZAR
RAMAZAN BAYRAMI1. GÜN23 EKİMPAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI2. GÜN24 EKİMSALI
RAMAZAN BAYRAMI3. GÜN25 EKiMÇARŞAMBA
CUMHURİYET BAYRAMI1,5 GÜN28 EKiM29 EKiMCUMARTESİPAZAR
KURBAN BAYRAM] ARİFESİ1/2 GÜN30 ARALIKCUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI1. GÜN31 ARALIKPAZAR

NOT: 17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN a göre hazırlanmıştır “EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ” 27.04.2009 tarih ve 5892 sayılı ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’a göre hazırlanmıştır.

Ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığını ispat yükü işçi, ödendiğini ispat yükü ise işveren üzerindedir.

Bordrolarda ulusal bayram genel tatil çalışması tahakkuk ettirilmiş ise ihtirazi kayıt yoksa aksi ancak yazılı belge ile ispatlanabilir. Ancak işçi bordroyu imzalarken herhangi bir ihtirazi kayıt koyarak bordroda yazandan daha fazla ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığını şerh düşmüşse o taktirde yazılı belgeyle ispat zorunluluğundan kurtularak tanık dahil her türlü delil ile ispat yoluna gidebilir.

Bordroda ulusal bayram genel tatil çalışmasının sıfır görünmesi altının imzalı olması uygulamada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Sıfır yazan bordro ile sıfır yazıp bu ay lıafta tatilinde çalışmadım yazan bordro arasında fark yoktur. Sıfır yazması hafta tatilinde çalışılmadığının göstergesi değildir. Ulusal bayram genel tatil günlerinde çalışmadım yazması çalışırken alınan ibranameler gibi geçerli değildir. Sıfır yazan bordroların aksi her türlü delil ile tanıkla da ispatlanabilir.

Uygulamada sıklıkla karşımıza çıkan bir diğer mesele ödemelerin bankadan yatması halinde ihtirazi kayıt hususudur. Yargıtay uygulamalarında bordroda imza olmasa bile ulusal bayram genel tatil çalışması tahakkuk ettirildiyse bu durumda bordro ve banka ödemeleri uyumlu ise imzalı bordro gibi işçinin ulusal bayram genel tatil çalışmasının tahakkukunu aldığı ve daha fazla çalıştığı iddiasındaysa ihtirazi kayıt koyması aranmaktadır. Eğcr bankaların açık olduğu saatlerde ise banka şubesinden veya işverene eksikliği derhal bildirmek sureliyle ihtirazi kayıt ileri sürülmelidir. Aksi taktirde sürekli bu şekilde ücretler alındıysa artık yazılı belge ile ispatlama aranmaktadır.

İspat konusunda en önemli deliller yazılı belgelerdir. Puantajlar, doğruluğu ispatlanmış giriş çıkış kart kayıtları, gps kayıtları, nöbet defterleri, tutanaklardaki savunma yazılarındaki günler, takograflar, bilgisayar şifresi ile işlem yapılan yerlerdeki bilgisayar açılış kapanış kayıtları, işveren duyuruları vs yazılı kayıt niteliğindedir. Kayıtlara itibar asıl olup her bir kaydın gerçeği göstermediği ispatlandığı taktirde bu belgeler delil değerini kaybedebilmektedir.

Yazılı belge genellikle bulunmadığından ve ulusal bayram genel tatil günlerinde çalışma olgusu fiili bir durum olduğundan tanıkla da ispatlanması mümkündür. Tanıkla menfaat birliği, husumet olgusu tanığın itibar değerini azaltmaktadır. İşyeri dışından tanıklar, eş, dost, akraba, mahalleden komşu, köylüsü gibi tanıklar da işyerindeki çalışma sistemini bilemeyeceğinden bu tanıklarla da sonuca gidilemez.

Tanık beyanları arasındaki çelişkiler ve davacı iddiaları ile uyumsuz olması halinde beyanlarına ulusal bayram genel tatil günlerinde çalışma yapıldığı sabit ise kısmen davacı iddialarıyla farklı ise hiç itibar edilemeyecektir. Davalı tanıklarının da biıbiriyle çelişen beyanları, kayıtlarla çelişen beyanları karşısında itibar edilmesi mümkün olmayacaktır. Tanığın tüm dönem değil davacıyla belirli bir süre çalışması halinde beyanlara o süre için itibar edilmektedir.

Mahkemelerin ifade alırken çalışma günlerini özellikle sormaları yanında bazı günler ulusal bayram genel tatil günlerinde çalışılıyorsa bunun neden kaynaklandığını da detaylı sormaları yerinde olacaktır. Davacı ve davalı tanık beyanları arasında çelişkiler varsa bu çelişkiler tanıklardan sorularak giderilmelidir.

Tarafların ikrarları, kabulleri, davacının yazılı savunmaları ile ilgili belgeler, noter ihtarnamesinde yazılan saatler, İşkur şikayetlerinde yazılan günler de aleyhe ispat açısından önemli rol oynar.

Yemin ise dayanılacak son delildir.

Ödeme konusunda ispat ancak yazılı belge ile olur. Tanıkla ispatlanamaz.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat