Ücret alacağı – Raporlu olunan dönem – Yargıtay kararları

Ücret alacağı – Raporlu olunan dönem – Yargıtay kararları

…Davacının 2009 yılı Ağustos ayında 30 günlük ücrete hak kazandığı kabul edilerek ücret alacağı talebi hüküm altına alınmıştır. Yukarıda da belirtildiği üzere, davacının 06.08.2009 -25.08.2009 tarihleri arasında raporlu olduğu ve bu sürenin bittiği 25.08.2009 tarihinde iş akdinin feshedildiği sabittir. Taraflar arasındaki ferdi hizmet sözleşmesinde ya da Toplu İş Sözleşmesinde raporlu olunan sürede ücretin ödeneceğini öngören bir hüküm yoksa, bu süreye ilişkin ücretin ödettirilmesi istenemez. Mahkemece, kanuni dayanak gösterilmeden bu isteğin de kabulü hatalı olup bu husus ayrı bir bozma sebebi olarak kabul edilmiştir.
22. HD. 2012/5498 E. 2012/25008 K. 13.11.2012

…Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının raporlu olduğu döneme ilişkin geçici iş göremezlik ödeneğinin Sosyal Sigortalar tarafından ödendiğini gösterir bir belge mevcut olmadığından ve ücretin ödendiğinin işverence ispat edilmesi gerektiği değerlendirmesi ile ücret alacağı hesaplanmıştır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 37 nci maddesi ile işverence yapılan ödemlere ilişkin belge düzenleme yükümlülüğü getirilmiş olup, anılan Kanun’un 48 inci maddesinde ise, hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde geçici iş göremezlik ödeneğinin Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, hastalık sebebiyle iş göremez durumunda olan işçi geçici iş göremezlik ödeneğine hak etmiş olup, bu ödeneğin de Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından verileceği açıktır.
Hal böyle iken, mevzuat gereği işçinin raporlu olduğu döneme ilişkin geçici iş göremezlik ödeneğini ödemekle yükümlü olmayan işverenin, bu ödemeye ilişkin ispat ile yükümlü tutulması mümkün olmadığı gibi, dosyada davacının hastalık sebebiyle çalışmadığı günlere ilişkin raporlar da mevcuttur.
Bu bağlamda, yanılgılı değerlendirme ile davacı işçinin raporlu olduğu dönemler için ücret alacağı hesaplanarak hüküm altına alınması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2011/32126 E. 2013/27673 K. 31.10.2013

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat