TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :…………… Valiliği Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının …../……./……….. tarih ve ………./….. Karar sayılı kararının kaldırılması talebimizden ibarettir.
TEBLİĞ TARİHİ            :…./……./……….
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davalı ……. , …./……./………. havale tarihli dilekçesiyle davacıdan aldığı ……….’nın, ……. olduğu gerekçesiyle ……… İlçe Tüketici Sorunları Hakem heyetine müracaat etmiş ve …..’nın değiştirilmesini talep etmiştir (EK–1/2).
  2. …………. Tüketici Hakem Heyeti …./……./……….tarihli……. sayılı yazıyla (EK–3) davacı müvekkilden konuya ilişkin bilgi istemiş müvekkil davacı da …./……./………. tarihli dilekçesiyle (EK–4) ………….Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına bilgi vermiştir.
  3. …………Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı ise …./……./………. tarih ve …………./… sayılı kararıyla “Tüketicinin Talebinin Uygunluğuna, Satıcı Firma Tarafından Cep Telefonunun Yenisi İle Değiştirilmesine” karar vermiştir (EK–5). Verilen bu kararı usul ve yasaya aykırı bulduğumuzdan süresinde mahkemenize itiraz ediyoruz.
  4. Tüketici davalının şikâyet dilekçesindeki hususlar doğru değildir. Söz konusu ….. müvekkil davacı tarafından …./……./………. tarih ve …….sayılı fatura mukabili davalı tüketiciye satılmıştır. Fatura ve diğer ekleri dilekçe ekindedir (EK–6)
  5. Davalının, davasını kabul etmiyoruz. Müvekkil davacı, yasal yollardan ülkeye sokulmuş ……’yı faturasında belirtilen imei numarasıyla satmıştır. Bu durum yargılama sonucu ortaya çıkacaktır. Şikâyetçinin iddiaları doğru olsaydı şikâyetçi daha önceki tarihlerde …….. iddiasıyla hakem heyetine müracaat ederdi.

DELİLLER                           :  Hakem Heyeti dosyası, bilirkişi incelemesi, fatura,…. Kayıtları ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  6502 Sayılı Kanun, HMK ve ilgili diğer mevzuat

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, Davamızın kabulüyle ………………………. Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının …./…./…….. tarih ve ……../…. karar sayılı kararının kaldırılmasına (iptaline), Yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederim.

İtiraz Eden Vekili

                                                                                                                                                              Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat