Trafik Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Trafik Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

………………….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI :

ADRES :

VEKİLİ :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVA DEĞERİ : ……….. TL
(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

KONU : Trafik kazası nedeni ile manevi tazminat istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) …/ …/ … tarihinde, … Caddesi’nde meydana gelen yaralamalı trafik kazasında, davalı … … , sevk ve idaresinde bulunan ve maliki olduğunu sonradan öğrendiğimiz … plakalı aracı ile müvekkilimizin maliki olduğu ve olay günü sevk ve idaresinde bulunan … plakalı araca arkadan çarpmıştır. Meydana gelen trafik kazasında müvekkilimiz, …, … ve … bölgelerinden yaralanmış, omurgasında kırık oluşmuş ve vücudunun çeşitli yerlerinde sabit izler kalmıştır. Ayrıca kaza anında müvekkilimiz ile aynı araçta bulunan çocukları da yaralanmışlardır. Bu durum …/…/… ve …/…/… tarihli ……… Hastanesi raporları (EK-1) ile de sabit bulunmaktadır.

2-) Kaza mahallinde tutulan …/ …/ … tarih ve … sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nda (EK-2) kazanın, aşırı hız nedeni ile kontrolünü kaybeden davalının sevk ve idaresindeki otomobilin, normal seyrinde bulunan müvekkilimizin sevk ve idaresindeki araca sol arkadan çarpması sonucunda meydana geldiği tespit edilmiştir ve müvekkilimize herhangi bir kusur atfedilememiştir.

3-) Müvekkilimiz, meydana gelen trafik kazası neticesinde, araç içerisinde sıkışmış ve … gün hastanede (EK-3) yatmak zorunda kalmıştır. Ayrıca müvekkilimizin kırılan omurgasına yapılan tedavilere rağmen müvekkilimizin kısmen de olsa sakat kalmasının önüne geçilememiştir. Gerek sakatlık halinin ve vücuttaki sabit izlerin verdiği rahatsızlık gerekse aynı kazada kendi çocuklarının yaralanmalarını görmüş olmanın yarattığı psikolojik travma sebebiyle müvekkilimiz aşırı derecede üzüntü duymuş ve kendisinin ruh sağlığı (EK-4) bozulmuştur.

4-) 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun haksız fiile ilişkin hükümleri çerçevesinde müvekkilimizin tazminat hakkı doğmuştur.

5-) Müvekkilimizin yaşadığı manevi zararın bir nebze olsun karşılanabilmesi için işbu belirsiz alacak ve tespit davasının açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 818 S. K. m. 41, 42, 43, 46, 47, 6100 S. K. m. 2, 3, 107

HUKUKİ DELİLLER : …/…/… ve …/…/… tarihli ……… Hastanesi Raporları, …/ …/ … tarih ve … sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağı, …/…/… tarihli …. Hastanesi Hasta Taburcu Evrakı, …… Hastanesi’nin …/…/… tarihli Psikiyatrik Muayene Raporu

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, tahkikat sonucunda müvekkilimizin manevi zararının değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere asgari ……..TL manevi tazminatın haksız fiilin gerçekleştiği tarih olan …/…/… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER:1- …/…/… ve …/…/… tarihli ……… Hastanesi Raporları,
2 – …/ …/ … tarih ve … sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağı,
3- …/…/… tarihli …. Hastanesi Hasta Taburcu Evrakı,
4-…… Hastanesi’nin …/…/… tarihli Psikiyatrik Muayene Raporu
5- Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili
Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat