Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT TALEBİ – EK DAVA

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Ek Maddi Tazminat Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. ………… çevre yolu üzerinde bulunan … mevkiinde, karşıdan karşıya geçerken ………. Otobüs Firmasına ait ………..plakalı otobüsün araç aşırı hızlı olması nedeniyle çarpması neticesinde müvekkillerimin babası vefat etmiştir. Destekten yoksun kalan müvekkillerim adına açmış olduğumuz maddi ve manevi tazminat davası müvekkillerim lehine sonuçlanmıştır. Açmış olduğumuz lehimize sonuçlanan ve kesinleşen davada maddi tazminata ilişkin olarak haklarımızı saklı tutmuştuk.
  2. ……..(..). Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… gün ve Esas ……/…, Karar ………./… sayılı dosyada mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, bilirkişi maddi tazminat miktarını hesap etmiş olup, zararımızın talep ettiğimiz miktardan …………..Türk Lirası daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Mahkeme talebimizden fazlaya karar veremeyeceği için bilirkişi raporunda daha fazla bir tazminat tespit edilmesine rağmen talebimizle bağlı kalarak karar vermiştir. Müvekkillerim lehine olan aradaki bu farkı ek bir maddi tazminat davası ile talep etme zarureti hâsıl olmuştur. Tüm deliller kesinleşen dosyada bulunmaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER          :  6098 sayılı TBK. md. 49 vd. ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, ………. Türk Lirası ek maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen alınmasına ve yargılama giderlerinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat