TİP YAYIN SÖZLEŞMESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TİP YAYIN SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
 2. Eser Sahibi İle İlgili Bilgiler:
 3. Yayımcı İle İlgili Bilgiler:
 1. YAYIM VE SATIŞ HAKKI DEVREDİLEN ESERİN

Adı:

Cinsi:

 1. HAK DEVRİ VE TAAHHÜT

İşbu sözleşmede belirlenen şartlarla, eser (veya mali hak) sahibi ……………………………………………………. …………………… yukarda belirtilen eserinin yayım ve satış hakkını, eser üzerinde her türlü tasarruf hakkı devam etmek üzere yayımcı ……………………………………………… devretmeyi, yayımcı ………………………………………………… de adı geçen eser sahibine ait bu eseri baskı ve her türlü masrafları kendisine ait olmak üzere belirlenecek numuneye göre çoğaltmayı, satmayı ve bedelini ………. ödemeyi taahhüt ederler.

Eser (veya mali hak) sahibi yayım ve satış hakkını devrettiği eserin bir bölümünü veya tamamını daha önce bir başka kişi veya kuruluşa devretmişse bu durumu sözleşme yapılırken, daha sonra devrederse, devir tarihinden itibaren otuz gün içinde yayımcıya bildirmekle, yayımcı da bu sözleşme ile devraldığı hakların bir bölümünü veya tamamını başka bir kişi veya kuruluşa devrettiği takdirde eser (veya mali hak) sahibinin yazılı müsaadesini almakla yükümlüdür.

 1. TELİF ÜCRETİ VE ÖDEME ŞARTLARI

Yayımcı adı geçen eserin yayım ve satışını devralmasına karşılık ……..’a……………………………………………. TL’nı şu şekilde ödeyecektir:

 1. YAYIM VE SATIŞ HAKKININ DEVRİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

Tab edilmesine müsaade edilen nüsha sayısı:

Eserin Adı:

Eserin üzerine yazılacak müellifin adı:

Eserin ebat ve şekli:

Kullanılacak kâğıt cinsi

Kapak:

İç sahifeler:

Basım için verilecek eser müsvettesinin,

Sayısı:

Şekli:

Veriliş tarihi:

Mücbir sebepler dışında eserin en geç basım ve satışa arz tarihi:

Mücbir sebepler kanun ve hükümet kararnameleri ile tespit ve ilân edilen hususlardır. Bunun dışında yayımcı tarafından gösterilecek sebeplerin eser (veya mali hak) sahibi tarafından yazılı olarak kabulü şarttır. Yayımcıya eser (veya mali hak) sahibi tarafından yazılı olarak belirli bir süre tanınabilir.

Yukardaki hususlar dışında gecikmeler için ihtar veya hükme gerek olmadan yayımcı geciken her gün için eser (veya mali hak) sahibine…………………………………. TL. gecikme cezası öder. Mücbir sebepler ve eser (veya mali hak) sahibi tarafından tanınan süre dışında gecikme …………. günü aştığı takdirde eser veya mali hak sahibi sözleşmeyi feshe yetkilidir.

Yayımcı, tab edilmesine müsaade edilen nüsha sayısının en az yarısını, en geç basım ve satışa arz tarihine kadar kitap bayilerine göndermekle yükümlüdür.

Basıma başlamadan önce kontrol:

……….. adet eser son düzeltmeler yapıldıktan sonra eser veya yayıncı tarafından kapak ve her sahifesi kontrol ve imza edilir ve bir nüsha ……./…..’a ve bir nüsha da yayımcı tarafından muhafaza edilir. Yayımcı basım sırasında bunlarda değişiklik yapamaz.

Basılıp ve yayımlanacak olan eserin her kopyasına yayımcı tarafından Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre işaret, rumuz, kod, sıra ve seri numarası vurulur.

Eserin basılmasını müteakkip yayımcı tarafından eser sahibine…………………….. adet nüsha verilir.

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Sözleşmede belirlenen şartlardan herhangi biri yerine getirilmediği takdirde eser sahibi protesto çekmeye, hüküm almaya ve hiçbir kanuni işleme gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshe yetkilidir ve fesh kararı noter aracılığı ile yayımcıya tebliğ edilir. Bu tarihten sonra basılan ve satışa çıkarılan eser, eser veya mali hak sahibinin izin olmadan basılmış kabul edilir ve hak ihlali sayılır.

 1. KANUNİ İKAMETGAH ADRESLERİ
 2. Eser (veya mali hak sahibinin):
 3. Yayıncının:

Değişiklikler bir ay içinde taraflarca birbirine bildirilir. Bu adreslere yapılacak her türlü tebliğler tarafların şahsına yapılmış sayılır. Adres değişikliği bildirilmediği sürece sözleşmedeki adresler tebligat adresi olarak kabul edilir.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Doğacak her türlü ihtilafın hallinde …………………………………. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 1. SÖZLEŞME ADEDİ, TARİHİ VE İMZALAR

Bu sözleşme; biri eser veya mali hak sahibine, biri yayımcıya birisi de…..’a verilmek üzere üç nüsha olarak düzenlenmiş ve ……………………… tarihinde taraflarca imzalanmıştır.

Eser Sahibi                                                     Yayıncı Adına

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat