Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TİCARİ MARKA DEVİR SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta                   :

Diğer tarafta               :

Taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

2- Devir ve Taahhüt

Şirket, işbu Sözleşme ile, Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) nezdinde kendi adına tescilli olan Marka’yı ………. devir bedeli ile Diğer Şirket’e satmış ve devretmiştir; buna karşılık Diğer Şirket, Marka’yı devir bedeli üzerinden devralmıştır.

Devredilen ticari Marka, tescil edildiği sınıf altındaki tüm mallar için devredilmiştir. Söz konusu Marka’yı ilgilendiren sınıfların genişletilmesi başvurulan da dâhil ilgili Marka için Şirket tarafından TPE’ye yapılmış herhangi bir başvuru var ise bu başvurular da işbu Sözleşme ile Diğer Şirket’e devredilmiştir.

İşbu Sözleşme uyarınca Diğer Şirket tarafından Şirket’e ödenmesi gereken devir bedeli Şirket’in düzenleyeceği makbuz’u müteakiben Şirket’e nakden ödenecektir.

Şirket, (a) Marka’nın tamamı üzerinde TPE nezdinde geçerli mülkiyet hakkına sahip olduğunu, (b) Marka’nın üçüncü kişiler lehine kurulmuş her türlü mülkiyet kısıtlamasından ari olduğunu, (c) Marka’nın herhangi bir haciz veya icra takibi konusu olmadığını, (d) Marka ile ilgili olarak veya Marka’yı etkileyebilecek nitelikte herhangi bir mevcut talep veya davanın bulunmadığını, (e) Marka’nın Şirket adına başka kategorilerde tescilli olmadığını ve (f) Marka ile iltibas yaratabilecek başka bir markasının bulunmadığını beyan ve taahhüt eder. Taraflar arasında ../../…. tarihinde imzalanan Marka Lisans Anlaşması uyarınca Diğer Şirket işbu sözleşme konusu Marka’nın Türkiye sınırları içerisindeki münhasır olmayan ve devri kabil olmayan kullanım hakkını karşılıksız olarak ………. yıl süre ile Şirket’e bırakmıştır.

3- Kayıt ve İlan

Şirket Diğer Şirket’i işbu Sözleşme’nin konusu olan ticari marka devrinin TPE tarafından Marka Sicili’ne kaydedilmesi ve ilan edilmesi için talepte bulunmaya ve TPE ile diğer devlet daireleri nezdinde yapılması gereken tüm diğer işlemleri yapmaya yetkili kılar.

4- Masraflar

İşbu Sözleşmenin tasdiki için ödenmesi gereken noter ücretleri (damga vergisi ve imza harcı dâhil) Diğer Şirket tarafından ödenecektir. Marka devrinin kayıt ve ilanı için TPE’ye ödenmesi gereken tüm harç ve ücretler Diğer Şirket’in yükümlülüğündedir.

5- İhtilafların Halli

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak yorumlanacaktır.

İşbu Sözleşme’den doğan veya Sözleşme’yi içeren ya da Sözleşme ile ilgili bütün talep ve ihtilaflar, ………. mahkemelerine veya icra dairelerince çözümlenecek ve karara bağlanacaktır.

6- Nüshalar

İşbu Sözleşme bir orijinal nüsha olarak imzalanmıştır.

Taraflar işbu Sözleşme’yi yukarıda yazılı tarihte yetkili temsilcileri vasıtasıyla imzalayarak akdetmişlerdir. ../../….

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat