TERDİTLİ DAVADA VEKALET ÜCRETİ-KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

TERDİTLİ DAVADA VEKALET ÜCRETİ-KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/21587
K. 2016/15987
T. 14.12.2016

* TERDİTLİ DAVADA VEKALET ÜCRETİ ( Davacının Öncelikle Müşterek Çocuğun Velayetinin Davalı Anneden Alınarak Kendisine Verilmesini Bu Talebi Kabul Edilmediği Takdirde İse Müşterek Çocuk İle Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesini İstediği/Dava Terditli Olarak Açılmış Olup İki Ayrı Dava Değil Tek Dava Olduğu ve Davacının Kademeli Talebi Kabul Edildiğinden Davacı Yararına Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan AAÜT. Uyarınca Maktu Vekalet Ücreti Takdiri ve Yapmış Olduğu Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi Gerektiği )

* KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ ( Taraflar Aynı Şehirde Yaşıyor Olmakla Birlikte Günümüzdeki Ulaşım Olanaklarındaki Kolaylık Gözetildiğinde Kişisel İlişkiye Dair Düzenleme Yapılırken Taraflar Bu Hususun Dikkate Alınmasını Açıkça Talep Etmemişlerse “Ayrı Şehir Aynı Şehir Ayırımına” Gidilmesinin de Önemi Bulunmadığı/Bu Bakımdan Aynı Şehir Ayrı Şehir Ayırımına Gidilmeksizin Babalık Duygularını Tatmine Elverişli Çocuğun da Baba Sevgisi ve Şefkatini Tatmasına Yeterli Daha Uygun Süreyle Kişisel İlişki Tesisi Gerektiği )
4721/m.339

ÖZET : 1- Taraflar mevcut duruma göre aynı şehirde yaşıyor olmakla birlikte, günümüzdeki ulaşım olanaklarındaki kolaylık gözetildiğinde, kişisel ilişkiye dair düzenleme yapılırken, taraflar bu hususun dikkate alınmasını açıkça talep etmemişlerse, “ayrı şehir, aynı şehir ayırımına” gidilmesinin de önemi bulunmamaktadır. Bu bakımdan, aynı şehir-ayrı şehir ayırımına gidilmeksizin babalık duygularını tatmine elverişli, çocuğun da baba sevgisi ve şefkatini tatmasına yeterli, daha uygun süreyle kişisel ilişki tesisi gerekir.

2-Davacı baba, kademeli (terditli) olarak dava açmış, öncelikle müşterek çocuğun velayetinin davalı anneden alınarak kendisine verilmesini, bu talebi kabul edilmediği takdirde ise müşterek çocuk ile kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesini istemiştir. Davacı babanın velayetin değiştirilmesine dair talebi reddedilmiş, ancak kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesine yönelik talebi kabul edilerek karar verilmiştir. Davada kısmen kabul söz konusu değildir. Dava terditli olarak açılmış olup; iki ayrı dava değil, tek dava vardır. O halde davacının kademeli talebi kabul edildiğinden davacı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktu vekalet ücreti takdiri ve yapmış olduğu yargılama giderlerine hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı baba tarafından, velayet talebinin reddi, kişisel ilişki süresinin kısaltılan bölümleri, yargılama giderleri ve vekalet ücreti yönünden, davalı anne tarafından ise, kişisel ilişki süresi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-)Mahkemece, velayeti annede bulunan ortak çocuklar ile baba arasında kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesine karar verilerek, “aynı şehirde oturmaları hali” ve “farklı şehirde oturmaları hali” için ayrı ayrı kişisel ilişki düzenlenmiştir. Taraflar mevcut duruma göre aynı şehirde yaşıyor olmakla birlikte, günümüzdeki ulaşım olanaklarındaki kolaylık gözetildiğinde, kişisel ilişkiye dair düzenleme yapılırken, taraflar bu hususun dikkate alınmasını açıkça talep etmemişlerse, “ayrı şehir, aynı şehir ayırımına” gidilmesinin de önemi bulunmamaktadır. Bu bakımdan, aynı şehir-ayrı şehir ayırımına gidilmeksizin babalık duygularını tatmine elverişli, çocuğun da baba sevgisi ve şefkatini tatmasına yeterli, daha uygun süreyle kişisel ilişki tesisi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

3-)Davacı baba, kademeli (terditli) olarak dava açmış, öncelikle müşterek çocuğun velayetinin davalı anneden alınarak kendisine verilmesini, bu talebi kabul edilmediği takdirde ise müşterek çocuk ile kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesini istemiştir. Davacı babanın velayetin değiştirilmesine dair talebi reddedilmiş, ancak kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesine yönelik talebi kabul edilerek karar verilmiştir. Davada kısmen kabul söz konusu değildir. Dava terditli olarak açılmış olup; iki ayrı dava değil, tek dava vardır. O halde davacının kademeli talebi kabul edildiğinden davacı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktu vekalet ücreti takdiri ve yapmış olduğu yargılama giderlerine hükmedilmesi gerekirken, davalı yararına vekalet ücreti ve yargılama giderlerine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatıranlara iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat