Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEMYİZ DİLEKÇESİ – USUL VE YASAYA AYKIRI YEREL MAHKEME KARARININ TEMYİZEN İNCELENEREK MÜVEKKİL YARARINA BOZULMASI

YARGITAY (…..). HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Sunulmak Üzere

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DOSYA KARAR NO     :……………../………………
DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Usul ve yasaya aykırı Yerel Mahkeme kararının temyizen incelenerek müvekkil yararına bozulması talebimizden ibarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Her ne kadar mevcut deliller kapsamında tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve artık birlikte yaşamalarının kendilerinden beklenemeyeceği ve evlilik birliğinin devamında taraflar ve kamu adına bir yarar bulunmadığına ilişkin mahkeme gerekçeleri kısmen haklı ise de bunun dışındaki önemli bir husus olan nafaka tayinin de bizce mahkeme usul ve yasaya aykırı bir karar vermiştir.
  2. Mahkeme kararında da ifade ettiği gibi müvekkil davalı işsizdir. Yine dosyaya müvekkilin sarhoş sorumsuz olduğuna dair hiçbir delil girmemiştir. Bu durumda işsizliğinin ekonomik şartlardan kaynaklandığını kabul etmek gerekeceği kanaatindeyiz. Bu nedenle işsiz bir kişi olan müvekkilimin eşi ve müşterek çocuğu lehine takdir edilen toplam …………. Türk Liralık nafaka ağır olup müvekkilin ağır mağduriyetine neden olacaktır.
  3. Mahkeme bu hususu düşünmeksizin adeta işsizlik müvekkilin kusuru imiş gibi müvekkil aleyhine ekonomik bir geliri olmadığı nazara alındığında ağır bir nafakaya hükmetmiştir. Dosya da müvekkilin kusuruna ilişkin bir delil de yoktur. Bizce müvekkilin kusursuz olduğunun kabulü ile nafakaya hükmedilmemesi veya geliri olmadığı nazara alınarak daha düşük bir nafakaya hükmedilmesi gerekirdi. Belirtilen nedenle mahkeme hükmünü temyiz etmek zaruretimiz hâsıl olmuştur.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen ve resen incelemenizde ortaya çıkacak sair nedenlerle usul ve yasaya aykırı bulunan yerel mahkeme kararının temyizen bozulmasına karar verilmesini, yüce mahkemenizden saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Davalı Vekili
Av.

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat