TEMYİZ DİLEKÇESİ – KAMULAŞTIRMA DAVASI

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEMYİZ DİLEKÇESİ – KAMULAŞTIRMA DAVASI

YARGITAY (   ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Sunulmak üzere

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DOSYA KARAR NO     :…………/………….
DAVACI

(TEMYİZ EDEN)                  :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Temyiz başvurumuzun kabulü ile Yerel Mahkemenin usul ve yasaya aykırı kararının müvekkil yararına bozulması talebimizden İbarettir.
TEBELLÜĞ TARİHİ     :…./…./…….
AÇIKLAMALAR                :
  1. Mahkemenin gerekçeli kararında, yargılama sırasında keşif yapıldığı hususundan bahsedilmemiş olup, dosya kapsamı incelendiğinde …../……./………… tarihinde esasa ilişkin keşif yapıldığı, taşınmaz bedelinin tespit edilerek, fark bedelin bankaya bloke edildiği açıkça anlaşılmaktadır. Buna rağmen, davalıların usulüne uygun anlaşmaya çağrılmadıkları, bu hususta usulüne uygun tebligat yapılmadığı gerekçesi ile ön şart yokluğundan davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemenin, işin esasına girmek suretiyle keşif yapmış ve diğer tüm usulü işlemleri tamamlamış olması nedeniyle, davanın kabulüne karar vermesi gerekirken, ön şart yokluğundan reddine karar vermiş olması usul ve yasaya açık aykırılık teşkil etmektedir.
  2. Görülmekte olan bir davada, uygulanacak hukuki sebepleri tespit etmek, mahkemenin görev ve yetkisi kapsamında olup, mahkeme tarafların bu konudaki beyanları ve talepleriyle bağlı değildir. Bu yasal zorunluluğa rağmen mahkeme, dava dilekçemizde “2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince tescil talebinde bulunmuş olmamızı ancak, dava konusu kamulaştırma işleminin 4650 Sayılı Yasanın yürürlüğe giriş tarihinden sonra yapılmış olması nedeniyle, değişiklikten sonraki hükümlere tabi olacağını” yani, yanlış hukuki sebebe dayanmış olmamızı da gerekçe göstermek suretiyle usul ve yasaya aykırı şekilde davanın reddine karar vermiştir.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle temyiz talebimizin kabulü ile, ………..Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/…/…… gün, ………./………. E. ve ………../…….. K. sayılı kararının bozulmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat