TEMYİZ DİLEKÇESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEMYİZ DİLEKÇESİ

YARGITAY ( ) İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Sunulmak Üzere
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO    :
DOSYA KARAR NO:
TEMYİZ EDEN

(SANIK)                                :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

MÜDAFİİ                              :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Temyiz Talebidir
SUÇ                                       :
AÇIKLAMALAR                :
  1. Dosya kapsamı incelendiğinde, müvekkilimin atılı suçu işlediğine dair soyut iddia ve beyanlar dışında yeterli, kesin inandırıcı, her tür şüpheden uzak hiçbir somut delil elde edilememiştir. Müvekkilim, yaşamını sürdürebilmek ve ailesine katkıda bulunabilmek için düzenli ve sürekli çalışmış ve geçimini daima çalışarak devam ettirmeye çalışmış kişilikte bir insandır.
  2. Daha önceki beyanlarımda da tekrarla belirttiğim üzere müvekkilim, atılı suça konu olaylara istihbarat görevlisinin diğer sanıklara ulaşmak amacı ile (müvekkilimin diğer sanıklardan Gökhan’ı sadece tanıyor olmasından dolayı), müvekkilimi aracı olarak kullanmasından dolayı, olayların farkında olmadan dâhil olmuştur. Bu husus özellikle istihbarat görevlisinin beyanlarından açıkça anlaşılmaktadır.
  3. Öncelikle, müvekkilimin atılı suçu işlediğine dair, soyut iddia ve bayanlardan öte, suçu işlediğini ispata yeter nitelikte, her tür şüpheden uzak, kesin inandırıcı hiçbir somut delil bulunmaması ve bununla bağlantılı olarak, ceza hukukunun temel ilkelerinden “Şüpheden Sanık Yararlanır” ilkesi gereği müvekkilimin beraatine karar verilmesi gerekirken mahkûmiyet kararı verilmiş olması, usul ve yasaya açık aykırılık teşkil etmektedir.
  4. Beraat talebimiz yasaya aykırı şekilde reddedilerek, müvekkilim hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23. maddesi kapsamında, açıklanmasının geri bırakılmasına ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmesi gerekirken bu yöndeki talebimiz de yasaya aykırı şekilde reddedilmiştir.
  5. Müvekkil hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken, yasal unsurları oluşmayan atılı suçtan dolayı mahkûmiyet kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, hükmü temyiz etme gereği doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLERİ        :  CMK. md. 286 vd. ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Müvekkilim hakkında mahkûmiyet kararı usul ve yasaya aykırı olup, yukarıda belirtmiş olduğum nedenler ve ayrıca re’sen tarafınızca inceleme esnasında tespit edilecek olan hususlar çerçevesinde…….. Ağır Ceza Mahkemesinin …/…/… gün ve E. …../…, K. ……../… Sayılı kararının bozulmasına karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

                                                                                                                                  Sanık Müdafii

                                                                                                                                 Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat