NOKSAN HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE YASAL DÜZENLEMEYE UYGUN DEĞİL İSE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI

Tehdit Davası Nasıl Sonuçlanır?

Tehdit Davası Nasıl Sonuçlanır?

Tehdit Suçu Nedir?

Tehdit Suçu TCK.nun “Tehdit” başlıklı 106 ıncı maddesinde;

“(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin; a) Silâhla, b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, işlenmesi hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir” şeklinde düzenlenmiştir.

Tehdit Suçunun Cezası Ne Kadar?

Madde, tehdit fiilini müstakil olarak suç saymaktadır. Tehdit suçunun ihdasıyla ferdin, korkusuz, endişe duymadan, huzur içinde ve emniyet duygusuyla yaşaması sağlanmak istenmiştir. Suçun oluşması için fiilin, mağdurun güvenlik duygusunu, iç huzurunu etkileyici, onu endişeye, korkuya sevk etmeye elverişli olması gerekir. Mağdurun iç huzurunun bozulması, onun serbestçe karar vermesini veya verdiği kararlara göre hareket edebilmesini tehlikeye sokar. Bu bakımdan tehdit; mağdurun karar veya hareket hürriyetini tehlikeye koyan bir fiildir. Tehdit halinde mağdur tehdit konusu tecavüzün ileride gerçekleşeceği beyanıyla korkutularak belli bir davranışta bulunmaya zorlanmaktadır.

Bu suçun mağduru herkes olabilir. Tehdidin mutlaka mağdurun şahsına yöneltilmesi gerekmez. Mağdurun yakınlarına (örneğin, ana, baba, çocuklar, arkadaşlar) karşı gerçekleştirilen tehdit de, mağduru korku ve endişeye sevk etmeye elverişli olması şartıyla ona karşı yapılmış sayılır. Bu husus madde metninde “kendisinin veya yakınının” şeklinde ifade edilmiştir. Yakın kavramı, mağdur ile üçüncü kişi arasında belli bir akrabalık yahut diğer bir suretle edinilmiş yakınlık ilişkisini ifade etmektedir.

Tehdit suçu sadece yalnızca yüz yüze işlenmemektedir. Günümüzde teknolojinin sunduğu imkanlar düşünüldüğünde e-mail ile, sosyal medya ve arkadaşlık siteleri aracılığıyla, telefonla, sms ile, telefonda yer alan whatsapp, message me benzeri uygulamalarla, skype vb. uygulamalarla da işlenebilmektedir. 

Hangi Fiiller Tehdit Sayılmaktadır?

Yasakoyucunun tehdit suçunu düzenlerken mağdura yakın olan kişileri de hedef alan fiillerin tehdit suçunu oluşturacağı sonucunu yaratmış olması rastlantı değildir. Mağdurun yakını olanların hayatına, vücut ya cinsel dokunulmazlığına yönelen fiil ve hareketler, mağdurun hareket etme ve karar verme özgürlüğü üzerinde, psikolojik dengesinin bozulmasında etken olacağı içindir ki, failin bu fiilleri de tehdit oluşturur.

Örnekler: “Senin hayatını karartacağım, seni mezara göndereceğim.”; “Senin kolunu bacağını kırıp tekerlekli sandalyeye muhtaç edeceğim.”; “kızını kaçırıp ırzına geçeceğim, namusunuzu iki paralık edeceğim.”; “sevgilinin yüzüne kezzap atacağım, insan içine çıkamayacak.” ”Senin her derdine koşan komşunu artık mezarında ziyaret edeceksin.”

Tehdit suçunun oluşabilmesi için failin kastı suçun oluşması için aranan bir unsurdur. Tehdit suçu ele alındığı zaman faildeki tehdit kastı daha da öne çıkar. Bir olayda tehdit suçunun oluşup oluşmadığı irdelenirken, ilkin faildeki tehdit kastının saptanması şarttır. Fail, mağduru ya da onun yakınını hedef aldığında, onun fiilinde mağdurun psikolojik dengesini sarsacak, mağduru korkuya sevk edecek, karar verme ve hareket etme özgürlüğünü sınırlayacak niteliklerin bulunması şarttır. Şayet bunlar yoksa, fiil tehdit suçunu oluşturmaz. Bunun en çarpıcı örneğini failden mağdura yönelen şaka oluşturan hareketlerdir. Şaka, takılma, serzeniş, ima olarak nitelenecek olan hareketler tehdit suçunu oluşturmaz.

Tehdit Suçunda Soruşturma ve Kovuşturma Nasıl Yapılır?

Ülkemizde çok fazla kişi tehdit edilmesine rağmen şikayetçi olmadığı tehditten dolayı ceza davası açılmamaktadır. Zira tehdit suçunun basit hali şikayete tabidir. Bu şikayet süresi altı aydır. Ceza davası devam ederken şikayetten vazgeçmek mümkündür. Şikayetten vazgeçme durumunda davanın düşmesine karar verilecektir. Eğer avukat ile davaya giriyorsanız avukata verdiğiniz vekaletnamede davadan feragat yetkisi olursa avukat sizin adınıza şikayetten vazgeçebilir.

Tehdit suçunun nitelikli halinde ise şikayetten vazgeçilse bile artık kamu davasına dönüştüğü için dava düşmez, soruşturma veya kovuşturmaya devam edilir.

Tehdit Suçunun Ağırlaştırıcı Halleri Nelerdir?

Maddenin 2. fıkrasında tehdit davası nın ağırlaşmış halleri yer almaktadır. Bu hâller, tehdidin kapsadığı korkutma gücünün ciddîliği ve yoğunluğu hususunda mağdurda ciddî kaygılar meydana getirmeye elverişli durumlardır. Bu nedenle daha ağır cezalandırılmaları gerekir. Bunları ve bu hallere ilişkin yorumları şöyle sıralamak uygun olur:

Tehdidin; Silâhla işlenmesi. TCK’nın 6/1/f maddesi silahı tanımlar.

Buna göre:

Ateşli silâhlar,

Patlayıcı maddeler,

Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet,

Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,

Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler, Silahtır.

Bu araçlar bir tehdit suçunun işlenmesinde kullanıldığında, maddede öngörülen ağırlaşmış ceza ile cezalandırılır.

Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle işlenmesi. Bu şıkta fail mağdurun kendisini tanımaması için, kendisini tanınmayacak bir hale koymalıdır. Bu sonuç değişik biçimlerde ortaya çıkabilir. Örnekler: yüzünü boyamak, giyimini değiştirmek; erkekse kadın, kadınsa, erkek gibi giyinmek.

Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi.

Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güç- ten yararlanılarak işlenmesi.

Maddenin son fıkrasında, tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verileceği belirtilmiştir.

Bu ağırlatıcı nedenin temeli madde gerekçesinde şöyle açıklanmaktadır: “Kişi tehdidinin ciddiliğini vurgulamak için, bir başkasını öldürmüş veya yaralamış ya da malına zarar vermiş olabilir. Bu gibi durumlarda gerçek içtima hükümleri uygulanarak ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmedilmelidir.” Gerekçe konuyu yeterince açıklamaktadır. Yasanın bu yaklaşımı bir başka açıdan tehdidin bağımsız bir suç olduğunu da vurgulamaktadır. Çünkü tehdidin neden olduğu kasten öldürme, kasten yaralama ya da mala zarar verme suçları işlendiğinde, fail ayrıca bu suçlardan da cezalandırılacaktır.

Tehdit Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Tehdit davası nda asliye ceza mahkemeleri görevlidir.

Genel yetki kuralı uyarınca davaya bakmak yetkisi suçun işlendiği yer mahkemesine aittir.