Tedbir Nafakasında Yetkili İcra Dairesi

TCK m. 136 nedir?

Tedbir Nafakasında Yetkili İcra Dairesi

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2016/26097
KARAR NO: 2018/333
KARAR TARİHİ: 18.1.2018

>>TEDBİR NAFAKASI, ARA KARARLA KURULAN TEDBİR NAFAKASI İCRA TAKİBİNDE YETKİLİ YER, DAVANIN AÇILDIĞI YER OLA BİLECEĞİ GİBİ ALACAKLININ İKAMET ETTİĞİ YER İCRA DAİRELERİ DE YETKİLİDİR.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Yeliz Aziz Peker tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Alacaklı tarafından, Tuzla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/567 Esas sayılı boşanma konulu dava dosyasında verilen tedbir nafakası ara kararına dayalı olarak başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız takipte, örnek 7 ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra dairesine yaptığı başvuruda, borca itirazı ile birlikte yetkili icra dairesinin yerleşim yerinin bulunduğu Erdek İcra Dairesi olduğunu ileri sürerek İstanbul Anadolu İcra Dairelerinin yetkisine de itirazda bulunması üzerine alacaklı tarafından icra mahkemesine müracaatla borçlunun itirazlarının kaldırılmasının talep edildiği, mahkemece; takip dayanağı olan tedbir nafakası ara kararının ilam olmadığı gibi İİK’nun 38. maddesi gereğince ilam niteliğinde belgelerden de sayılamayacağından bahisle borçlunun yetki itirazının yerinde olduğu gerekçesiyle alacaklının itirazın kaldırılması talebinin reddine karar verildiği görülmektedir.
TMK’nun 177. maddesinde “Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir” denilmekle; nafaka davaları için özel seçimlik yetki kuralı düzenlenmiş olup nafaka alacaklarında borçlunun ikametgahı dışında davacı alacaklının ikametgahında da takip yapılabilir.

O halde mahkemece, yetkiye itirazın kaldırılması talebinin kabulüyle alacaklının sair itirazın kaldırılması nedenleri incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile ret yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA , peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.01.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat