Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAŞKIN HACİZ İŞLEMİ – EKSİK İNCELEME İLE HÜKÜM KURULMASI

T.C
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2015/14590
KARAR NO: 2016/3429
KARAR TARİHİ: 17.03.2016

ÖZET: Dava, taşkın haciz işleminin iptali istemine ilişkindir. Mahkeme tarafından uyulan ilk bozma ilamında, haczedilen menkul ve gayrimenkul malların değerinin tespiti yapılarak, davacının Kuruma olan borçları ve ferileri belirlenip, haczedilen malların borç aslı ve ferilerini karşılayıp karşılamadığı yönünde konusunda uzman bilirkişi marifetiyle, denetime elverişli rapor alınıp, davaya konu haciz işlemi ile borca yetecek miktardan fazla haciz yapılıp yapılmadığı hiçbir kuşku ve duraksamaya yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi hususları belirtilmiş olmasına karşın mahkemece eksik araştırma ve inceleme sonucu hüküm kurulduğu anlaşılmış olup hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Dava, taşkın haciz işleminin iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece, uyulan bozma ilamı sonrası davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Mahkemece uyulan ilk bozma ilamımızda, haczedilen menkul ve gayrimenkul malların değerinin tespiti yapılarak, davacının Kuruma olan borçları ve ferileri belirlenip, gayrimenkuller üzerindeki ipotekler ile 22.10.2008 tarihinde haczedilen menkul malların borçlu şirkete Kurumca iade edildiği hususları da gözetilerek, haczedilen malların borç aslı ve ferilerini karşılayıp karşılamadığı yönünde konusunda uzman bilirkişi marifetiyle, denetime elverişli rapor alınıp, davaya konu haciz işlemi ile borca yetecek miktardan fazla haciz yapılıp yapılmadığı hiçbir kuşku ve duraksamaya yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi hususları belirtilmiş olup, bozma ilamı sonrası, mahkemece dava dışı …..’ya ait gayrimenkul yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılmış ve değerinin 175.000,00 TL olduğu anlaşılmış ise de, 09.04.2012 tarihinde 154.000,00 TL’ye satışı yapıldığı ve 149.854,89 TL’nin Kurum icra dosya hesaplarına gönderildiği, davalı Kurumun 03.06.2009 tarihinde yapmış olduğu hacizde ki menkul malların değeri hususunda ise herhangi bir araştırma yapılmadığı, hükme esas alınan bilirkişi raporunda söz konusu villanın 175.000,00 TL olduğu, 03.06.2009 tarihinde ise 1.290.000,00 TL haciz yapıldığı ve 26.11.2012 tarihi itibariyle davacı şirketin 409.758,00 TL borcunun bulunduğu dikkate alındığında, 1.055.242,00 TL taşkın haciz yapıldığının belirtildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda anlatılanlar ışığında mahkemece eksik araştırma ve inceleme sonucu hüküm kurulduğu anlaşılmış olup, yapılması gereken, söz konusu villanın satımı sonrası Kurum icra dosyası hesabına geçen miktar (149.854,89 TL) ile 03.06.2009 tarihinde haczi yapılan ve Kurum tarafından 1.290.000,00 TL olarak değer biçilen menkul malların bilirkişi marifetiyle tespit edilen değeri toplamından, davacı şirketin Kuruma olan borcunun mahsubu ile kalan miktara göre hüküm kurulması gerekmektedir.

Açıklanan bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece, eksik inceleme ve araştırma sonucu karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O hâlde, davalı Kurum avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 17.03.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat